Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 29 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 29 - Strona 7

Strona 7 z 25

Temat:  Zawód „Zawód” odnosi się do rodzaju wykonywanej pracy. „Rodzaj pracy” określany jest przez główne zadania i obowiązki w ra­ mach pracy. Przypisanie osoby do danej kategorii w ramach tematów „Zawód”, „Rodzaj działalności zakładu pracy” i „Status zatrudnie­ nia” odnosi się do tego samego miejsca pracy. Osoby pracujące w więcej niż jednym miejscu pracy przypisuje się do danego zawodu na podstawie głównego miejsca pracy, które określa się według: (1) czasu spędzanego w danym miejscu pracy, lub jeśli jest on niemożliwy do ustalenia, (2) uzyskiwanego dochodu.


Zawód OCC.

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Ogółem Kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług i sprzedawcy Wykwalifikowani rolnicy, robotnicy leśni i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych Siły zbrojne Nieustalony Nie dotyczy

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kategorie podziału w ramach tematu „Zawód” służą do podziału wszelkich grup i podgrup odnoszących się do osób. Osoby w wieku co najmniej 15 lat, które: — — w tygodniu referencyjnym były osobami pracującymi lub w tygodniu referencyjnym były bezrobotne, ale kiedykolwiek pracowały,

klasyfikuje się tylko w jednej kategorii od OCC.1. do OCC.11. zgodnie z zawodem wykonywanym w ramach ostatniego za­ trudnienia. Kategorie od OCC.1. do OCC.10. w ramach podziału tematu „Zawód” odpowiadają 10 głównym grupom kla­ syfikacji ISCO-08 (COM). Jeśli określenia kategorii w klasyfikacji ISCO (COM) obowiązującej w dniu 1 stycznia 2011 r. są odmienne od wymienio­ nych w kategoriach od OCC.1. do OCC.10., wówczas stosuje się określenia z klasyfikacji ISCO (COM) obowiązującej w dniu 1 stycznia 2011 r. Osoby w wieku poniżej 15 lat, a także osoby w wieku co najmniej 15 lat, które: — — nie były aktywne zawodowo w tygodniu referencyjnym lub są bezrobotne i nigdy dotychczas nie pracowały,

klasyfikuje się w kategorii „Nie dotyczy” (OCC.12.).

15.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/39

Temat:  Rodzaj działalności zakładu pracy „Rodzaj działalności zakładu pracy” odnosi się do rodzaju (branży) produkcji lub działalności zakładu lub podobnej jed­ nostki, w której odbywa się praca danej osoby bieżąco aktywnej zawodowo. W przypadku osób zatrudnionych przez jedno przedsiębiorstwo, ale faktycznie pracujących w innym („pracownicy tymczasowi”, „pracownicy oddelegowani”), podaje się rodzaj działalności tego zakładu lub tej podobnej jednostki, w której faktycznie osoby te wykonują pracę. Przypisanie osoby do danej kategorii w ramach tematów „Zawód”, „Rodzaj działalności zakładu pracy” i „Status zatrudnie­ nia” odnosi się do tego samego miejsca pracy. Osoby pracujące w więcej niż jednym miejscu pracy przypisuje się do danego rodzaju działalności zakładu pracy na podstawie głównego miejsca pracy, które określa się według: — — czasu spędzanego w danym miejscu pracy, lub jeśli jest on niemożliwy do ustalenia, uzyskiwanego dochodu.

Rodzaj działalności zakładu pracy IND.L. IND.H.

0. 1. 2.

Ogółem Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo Przetwórstwo przemysłowe, górnictwo i wydobywanie oraz pozostała działalność przemy­ słowa 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

0. 1. 2.

0. 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

3. 4.

Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; transport i gospodarka magazynowa; działalność związana z za­ kwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 4.1. 4.2. 4.3. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli Transport i gospodarka magazynowa Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 29 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L329 - 1 z 200915.12.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wdrażające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do współczynników dotyczących sztuk dużych oraz definicji cech objętych badaniem (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.