Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 29 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 29 - Strona 8

Strona 8 z 25

3. 4.

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.

5. 6. 7. 8.

Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; działalność w zakresie usług administrowa­ nia i działalność wspierająca 8.1. 8.2. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

5. 6. 7. 8.

5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2.


9.

Administracja publiczna i obrona narodowa; edukacja; opieka zdrowotna i pomoc społeczna 9.1. 9.2. 9.3. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społecz­ ne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

9.

9. 9.1. 9.2. 9.3.

10.

Inne usługi 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa, Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe pro­ dukujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne

10.

10. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4.

11. 12.

Nieustalony Nie dotyczy

11. 12.

11. 12.

L 329/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2009

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Rodzaj działalności zakładu pracy” służą do podziału wszelkich grup i pod­ grup odnoszących się do osób. Osoby w wieku co najmniej 15 lat, które: — — w tygodniu referencyjnym były osobami pracującymi lub w tygodniu referencyjnym były bezrobotne, ale kiedykolwiek pracowały,

klasyfikuje się odpowiednio w kategorii od IND.L.1. do IND.L.10. oraz od IND.H.1. do IND.H.10.4. zgodnie z branżą, w któ­ rej pracowały one w ramach ostatniego zatrudnienia. Kategorie od IND.H.1. do IND.H.10.4., w ramach podziału tematu „Ro­ dzaj działalności zakładu pracy”, odpowiadają 21 sekcjom klasyfikacji NACE Rev. 2 i odpowiednim grupom sekcji. Jeśli określenia sekcji w  klasyfikacji NACE obowiązującej w  dniu 1  stycznia 2011  r. są odmienne od wymienionych jako kategorie podziału tematu „Rodzaj działalności zakładu pracy”, wówczas stosuje się określenia z klasyfikacji NACE obowią­ zującej w dniu 1 stycznia 2011 r. Osoby w wieku poniżej 15 lat, a także osoby w wieku co najmniej 15 lat, które: — — nie były aktywne zawodowo w tygodniu referencyjnym lub są bezrobotne i nigdy dotychczas nie pracowały,

klasyfikuje się w kategorii „Nie dotyczy” (IND.L.12., IND.H.12.).

Temat:  Status zatrudnienia „Pracownik najemny” to osoba wykonująca pracę w  ramach „odpłatnego zatrudnienia”, czyli na podstawie wyraźnej lub dorozumianej umowy o pracę, w myśl której osoba ta otrzymuje podstawowe wynagrodzenie w wysokości niezależnej od przychodów jednostki, w której pracuje (jednostką tą może być przedsiębiorstwo, instytucja nienastawiona na zysk, organ rządowy lub gospodarstwo domowe). Osoby „zatrudnione odpłatnie” przeważnie otrzymują wynagrodzenie w formie pen­ sji, jednak mogą również być wynagradzane w formie prowizji od sprzedaży, wynagrodzenia akordowego, premii lub wy­ nagrodzenia rzeczowego w  postaci np. żywności, zakwaterowania lub szkoleń. Część lub całość narzędzi, wyposażenia, systemów informatycznych lub lokali używanych przez daną osobę może być własnością innych osób; osoba może pra­ cować pod bezpośrednim nadzorem właściciela lub osób przez niego zatrudnionych bądź zgodnie ze ścisłymi wytycznymi z ich strony. „Pracodawca” to osoba pracująca (samodzielnie lub z niewielką liczbą partnerów) w formie samozatrudnienia i w tym cha­ rakterze zatrudniająca stale (w tym w  tygodniu referencyjnym) jedną lub większą liczbę osób jako „pracowników najem­ nych”. Osoba ta podejmuje decyzje operacyjne wpływające na przedsiębiorstwo lub powierza podejmowanie takich decyzji innym, ponosząc jednak odpowiedzialność za pomyślność przedsiębiorstwa. Jeśli dana osoba jest zarówno „pracodawcą”, jak i „pracownikiem najemnym”, przypisuje się ją tylko do jednej z tych grup na podstawie: — — czasu spędzanego w danym miejscu pracy, lub jeśli jest on niemożliwy do ustalenia, uzyskiwanego dochodu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 29 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L329 - 1 z 200915.12.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wdrażające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do współczynników dotyczących sztuk dużych oraz definicji cech objętych badaniem (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.