Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 29

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 29

Strona 1 z 25
15.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/29

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1201/2009 z dnia 30  listopada 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i  mieszkań w  zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr  763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów po­ wszechnych ludności i  mieszkań (1), w  szczególności jego art.  5 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Środki przewidziane w  niniejszym rozporządzeniu są zgodne z  opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1 W niniejszym rozporządzeniu określono specyfikacje techniczne w zakresie tematów spisów powszechnych oraz dotyczących ich podziałów, wymagane na potrzeby wdrożenia rozporządzenia (WE) nr  763/2008. Specyfikacje techniczne, które należy stoso­ wać do danych przesyłanych do Komisji Europejskiej w odniesie­ niu do roku referencyjnego 2011, są ujęte w wykazie w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł  2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dla zapewnienia porównywalności danych pochodzących ze spisów powszechnych ludności i  mieszkań, a  także w celu umożliwienia dokonywania rzetelnych przeglądów w skali całej Wspólnoty, tematy objęte spisami powszech­ nymi zgodnie z  wymogami rozporządzenia (WE) nr 763/2008 muszą być w ten sam sposób zdefiniowane i  podlegać tym samym podziałom we wszystkich pań­ stwach członkowskich. Z tego względu w rozporządzeniu (WE) nr  763/2008 nałożono na Komisję Europejską wy­ móg przyjęcia specyfikacji technicznych w odniesieniu do tych tematów i dotyczących ich podziałów.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w  całości i  jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań­ stwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1)  Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 14.

L 329/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2009

ZAŁĄCZNIK Specyfikacje techniczne tematów spisów powszechnych i  dotyczących ich podziałów Specyfikacje techniczne są przedstawione w następujący sposób: — — — Każdy temat nosi określony tytuł. Po tytule danego tematu mogą następować specyfikacje techniczne odnoszące się ogólnie do tego tematu. Następnie określony jest sposób i kategorie podziału w odniesieniu do tego tematu. Niektóre tematy podlegają podzia­ łom na kilku różnych poziomach szczegółowości. W  takim przypadku podział o  największym poziomie szczegóło­ wości oznaczony jest literą „H”, podział o  średnim poziomie szczegółowości – literą „M”, a  podział o  najniższym poziomie szczegółowości – literą „L”. Określone są grupy, do których odnoszą się podziały. Dla poszczególnych podziałów mogą być następnie określone dalsze specyfikacje techniczne.

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia stosuje się również definicje określone w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 763/2008.

Temat:  Miejsce zamieszkania Stosując definicję terminu „miejsce zamieszkania”, podaną w art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 763/2008, państwa człon­ kowskie traktują szczególne przypadki następująco: a) Jeśli dana osoba mieszka regularnie w więcej niż jednym miejscu w ciągu roku, za miejsce zamieszkania uznaje się miej­ sce, gdzie spędza ona większą część roku, niezależnie od tego, czy znajduje się ono gdzie indziej w tym samym kraju, czy za granicą.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 29 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L329 - 1 z 200915.12.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wdrażające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do współczynników dotyczących sztuk dużych oraz definicji cech objętych badaniem (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.