Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 330 POZ 28 - Strona 3

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/148/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (1)

Data ogłoszenia:2009-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 330 POZ 28 - Strona 3

Strona 3 z 9

3. 5. Ocena, o której mowa w ust. 2, konsultowana jest z pracownikami lub ich przedstawicielami w przedsiębiorstwie lub zakładzie i podlega weryfikacji, jeżeli zachodzi podejrzenie, że ocena ta jest nieprawdziwa lub gdy nastąpiła znacząca zmiana warunków pracy. Artykuł 4 1. Z zastrzeżeniem art. 3 ust. 3, podejmuje się środki, o których mowa w ust. 2–5. 2. Prace, o których mowa w art. 3 ust. 1, muszą być objęte systemem powiadamiania zarządzanym przez odpowiedzialny organ państwa członkowskiego. 3. Pracodawca przedstawia informacje, o których mowa w ust. 2, odpowiedzialnemu organowi państwa członkowskiego przed rozpoczęciem pracy zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi. Informacja ta musi zawierać co najmniej krótki opis: a) lokalizacji miejsca pracy; b) rodzaju i ilości azbestu, który jest używany lub z którym jest styczność;


(16)

(17)

(18)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 1. Niniejsza dyrektywa ma na celu ochronę pracowników przed zagrożeniem dla zdrowia, łącznie z zapobieganiem takiemu zagrożeniu wynikającemu lub mogącemu wynikać z narażenia na działanie azbestu w miejscu pracy. Określa ona dopuszczalną wartość tego narażenia oraz inne szczegółowe wymagania. 2. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa państw członkow­ skich do stosowania lub wprowadzania przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, zapewniających większą ochronę pracowników, w szczególności dotyczących zastępo­ wania azbestu innymi, mniej szkodliwymi substytutami. Artykuł 2 Na użytek niniejszej dyrektywy „azbest” oznacza następujące włókniste krzemiany: a) azbest aktynolitowy, nr CAS 77536-66-4 (1); b) azbest gruenerytowy (amozyt), nr CAS 12172-73-5 (1); c) azbest antofilitowy, nr CAS 77536-67-5 (1); d) chryzotyl, nr CAS 12001-29-5 (1); e) krokidolit, nr CAS 12001-28-4 (1); f) azbest tremolitowy, nr CAS 77536-68-6 (1).

(1) Numer w rejestrze Chemical Abstracts Service (CAS).

L 330/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2009

c) przeprowadzanych prac i stosowanych metod pracy; d) liczby zaangażowanych pracowników; e) daty rozpoczęcia i czasu trwania prac; f) środków podjętych w celu ograniczenia narażenia pracow­ ników na działanie azbestu. 4. Pracownicy lub ich przedstawiciele w przedsiębiorstwach lub zakładach mają zgodnie z ustawodawstwem krajowym dostęp do dokumentów, o których mowa w ust. 2, objętych systemem powiadamiania, dotyczących ich przedsiębiorstwa lub zakładu. 5. Każdorazowo, gdy zmiana warunków pracy może spowo­ dować znaczny wzrost narażenia na działanie pyłu azbestowego lub materiałów zawierających azbest, wymagane jest dokonanie nowego powiadomienia. Artykuł 5 Nakładanie azbestu przez rozpylanie oraz metody pracy obej­ mujące stosowanie materiałów izolacyjnych lub izolujących dźwiękowo o małej gęstości (poniżej 1 g/cm3) zawierających azbest są zabronione. Bez uszczerbku dla stosowania innych przepisów wspólnoto­ wych w sprawie wprowadzania do obrotu i używania azbestu, zakazane są prace, które narażają pracowników na działanie włókien azbestowych podczas wydobywania azbestu lub podczas produkcji i przetwarzania wyrobów azbestowych albo wyrobów zawierających celowo dodany azbest, z wyjątkiem obróbki i usuwania materiałów powstających z rozbiórki i usuwania azbestu. Artykuł 6 Przy wszystkich pracach, narażenie pracowników z azbestu lub materiałów pracy należy obniżyć do poniżej dopuszczalnej w szczególności poprzez wskazań: o których mowa w art. 3 ust. 1, na działanie pyłu pochodzącego zawierających azbest na stanowisku minimum, a w każdym przypadku wartości określonej w art. 8, zastosowanie się do następujących

takie utylizuje się następnie zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 330 POZ 28 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L330 - 95 z 200916.12.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2008/18 w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego (EBC/2009/24)

 • Dz. U. L330 - 93 z 200916.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9976) (1)

 • Dz. U. L330 - 88 z 200916.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej Unii na rok 2010 na rzecz niektórych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9965)

 • Dz. U. L330 - 82 z 200916.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/407/WE w odniesieniu do zezwolenia na przywóz żelatyny fotograficznej do Republiki Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9899)

 • Dz. U. L330 - 80 z 200916.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9895) (1)

 • Dz. U. L330 - 79 z 200916.12.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. dotycząca przedłużenia mandatu szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L330 - 78 z 200916.12.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/2/2009 dnia 15 grudnia 2009 r. dotycząca mianowania szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L330 - 77 z 200916.12.2009

  Decyzja Rady 2009/956/WPZiB z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne działanie 2009/131/WPZiB w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L330 - 76 z 200916.12.2009

  Decyzja Rady 2009/955/WPZiB z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L330 - 73 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1234/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2010 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L330 - 70 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1233/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. ustanawiające szczególne środki wspierania rynku na rynku mleczarskim

 • Dz. U. L330 - 68 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1232/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Wiśnia nadwiślanka (ChNP)]

 • Dz. U. L330 - 65 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1231/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L330 - 63 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L330 - 61 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1229/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L330 - 49 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1228/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L330 - 48 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1227/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1859/2005 nakładające pewne środki ograniczające w stosunku do Uzbekistanu

 • Dz. U. L330 - 37 z 200916.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia przez Wspólnotę Europejską „Zakresu zadań dla międzynarodowego partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie efektywności energetycznej (IPEEC)” oraz „Protokołu dotyczącego przyjęcia Sekretariatu IPEEC przez Międzynarodową Agencję Energetyczną”

 • Dz. U. L330 - 10 z 200916.12.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/142/WE z dnia 30 listopada 2009 r. odnosząca się do urządzeń spalających paliwa gazowe (1)

 • Dz. U. L330 - 1 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1226/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustalające uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb stosowane na Morzu Bałtyckim w 2010 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.