Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 330 POZ 49

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1228/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

Data ogłoszenia:2009-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 330 POZ 49

Strona 1 z 8
16.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 330/49

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1228/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215 ust. 1 i 2; uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2007/140/WPZiB z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (1), uwzględniając wspólną propozycję Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji; a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 423/2007 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) Art. 3 ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1.a Dla wszystkich wywożonych towarów, w odniesieniu do których na mocy niniejszego rozporządzenia wymagane jest zezwolenie, zostaje ono wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym eksporter ma siedzibę, i jest zgodne ze szczegółowymi przepisami określonymi w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (*). Zezwolenie jest ważne na terenie całej Unii. ___________ (*) Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1”; 2) Art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Komisja:

Zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2007/140/WPZiB w rozporządzeniu (WE) nr 423/2007 (2) zakazuje się w szczególności dostawy, sprzedaży lub przekazywania Iranowi towarów i technologii, oprócz tych określonych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjed­ noczonych lub Komitet ds. Sankcji, które mogłyby być wykorzystane przez Iran w działaniach związanych ze wzbogacaniem i ponownym przetwarzaniem uranu lub ciężką wodą, opracowaniem systemów przenoszenia broni jądrowej lub do prowadzenia działań związanych z innymi zagadnieniami, co do których Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) wyraziła zaniepoko­ jenie lub które określiła jako nierozstrzygnięte. Wspomniane artykuły zostały wymienione w załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 423/2007. Niektóre odniesienia w załączniku powinny zostać skorygowane. Rozporządzenie (WE) nr 423/2007 ogranicza również wywóz niektórych towarów i technologii wymienionych w załączniku II. Wykaz, by był skuteczny, musi zostać zmieniony. Ze względów praktycznych Komisja powinna mieć uprawnienia do prowadzenia wykazów towarów i technologii zabronionych i kontrolowanych oraz do ich zmiany na podstawie informacji dostarczonych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjed­ noczonych lub Komitet ds. Sankcji, lub też przez państwa członkowskie. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 423/2007,

a) zmienia załącznik I na podstawie ustaleń dokonanych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjedno­ czonych albo Komitet ds. Sankcji, b) zmienia załącznik IA i załącznik II na podstawie infor­ macji przekazanych przez państwa członkowskie; c) zmienia załącznik III na podstawie informacji przekaza­ nych przez państwa członkowskie; d) zmienia załącznik IV na podstawie ustaleń dokonanych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjedno­ czonych albo Komitet ds. Sankcji, e) zmienia załącznik VI na podstawie decyzji podjętych w odniesieniu do załączników III i IV do wspólnego stanowiska Rady 2007/140/WPZiB.”; 3) Załącznik IA otrzymuje brzmienie określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. 4) Załącznik II zastępuje się załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 61 z 28.2.2007, s. 49. (2) Dz.U. L 103 z 20.4.2007, s. 1.

L 330/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 330 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L330 - 95 z 200916.12.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2008/18 w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego (EBC/2009/24)

 • Dz. U. L330 - 93 z 200916.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9976) (1)

 • Dz. U. L330 - 88 z 200916.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej Unii na rok 2010 na rzecz niektórych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9965)

 • Dz. U. L330 - 82 z 200916.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/407/WE w odniesieniu do zezwolenia na przywóz żelatyny fotograficznej do Republiki Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9899)

 • Dz. U. L330 - 80 z 200916.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9895) (1)

 • Dz. U. L330 - 79 z 200916.12.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. dotycząca przedłużenia mandatu szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L330 - 78 z 200916.12.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/2/2009 dnia 15 grudnia 2009 r. dotycząca mianowania szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L330 - 77 z 200916.12.2009

  Decyzja Rady 2009/956/WPZiB z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne działanie 2009/131/WPZiB w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L330 - 76 z 200916.12.2009

  Decyzja Rady 2009/955/WPZiB z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L330 - 73 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1234/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2010 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L330 - 70 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1233/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. ustanawiające szczególne środki wspierania rynku na rynku mleczarskim

 • Dz. U. L330 - 68 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1232/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Wiśnia nadwiślanka (ChNP)]

 • Dz. U. L330 - 65 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1231/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L330 - 63 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L330 - 61 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1229/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L330 - 48 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1227/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1859/2005 nakładające pewne środki ograniczające w stosunku do Uzbekistanu

 • Dz. U. L330 - 37 z 200916.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia przez Wspólnotę Europejską „Zakresu zadań dla międzynarodowego partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie efektywności energetycznej (IPEEC)” oraz „Protokołu dotyczącego przyjęcia Sekretariatu IPEEC przez Międzynarodową Agencję Energetyczną”

 • Dz. U. L330 - 28 z 200916.12.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/148/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (1)

 • Dz. U. L330 - 10 z 200916.12.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/142/WE z dnia 30 listopada 2009 r. odnosząca się do urządzeń spalających paliwa gazowe (1)

 • Dz. U. L330 - 1 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1226/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustalające uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb stosowane na Morzu Bałtyckim w 2010 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.