Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 330 POZ 70

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1233/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. ustanawiające szczególne środki wspierania rynku na rynku mleczarskim

Data ogłoszenia:2009-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 330 POZ 70

L 330/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1233/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. ustanawiające szczególne środki wspierania rynku na rynku mleczarskim

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Wsparcie na rzecz producentów mleka należy przy­ znawać w formie środka interwencyjnego mającego na celu stabilizację rynków rolnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2).


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 186 i art. 188 ust. 2 w związku z art. 4,

(6)

Z przyczyn związanych z budżetem Wspólnota pokryje wydatki poniesione przez państwa członkowskie w związku ze wsparciem finansowym dla producentów mleka jedynie w przypadku płatności dokonanych przed upływem określonego terminu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Ceny przetworów mlecznych na rynku światowym spadły zauważalnie ze względu na spadek popytu wywo­ łany kryzysem finansowo-gospodarczym. Także na rynku wspólnotowym ceny przetworów mlecznych znacząco spadły w wyniku kryzysu i wahań popytu.

(8)

Aby zapewnić przejrzystość oraz monitorowanie i właściwe zarządzanie krajowymi pulami środków finan­ sowych, państwa członkowskie powinny poinformować Komisję o obiektywnych kryteriach stosowanych w celu określenia metod, według których przyznaje się wsparcie, oraz o środkach podjętych w celu zapobieżenia zakłóce­ niom rynku.

(2)

Spadek cen przetworów mlecznych w Unii Europejskiej wpłynął też znacząco na ceny skupu od producentów. Trwały powrót do normalności wymagać będzie długiego okresu. Należy zatem zapewnić państwom członkow­ skim pulę środków finansowych przeznaczonych na wsparcie dla producentów mleka, którzy w wyniku kryzysu na rynku mleka ponieśli dotkliwe straty i w zaistniałych okolicznościach mają kłopoty z płynnością.

Aby zapewnić jak najszybsze udzielenie wsparcia produ­ centom mleka, państwa członkowskie powinny mieć możliwość jak najszybszego wdrożenia niniejszego rozporządzenia. Dlatego jest rzeczą niezbędną, aby weszło ono w życie niezwłocznie.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(3)

Pula środków finansowych dla każdego państwa człon­ kowskiego wyliczana jest na podstawie produkcji mleka w okresie 2008/2009 w ramach kwot krajowych. Państwa członkowskie powinny rozdzielić przypadającą im kwotę na podstawie obiektywnych kryteriów oraz w sposób niedyskryminacyjny, unikając przy tym wszel­ kiego zakłócania rynku i konkurencji.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Państwa członkowskie wykorzystują kwoty wymienione w załączniku do udzielenia wsparcia producentom mleka, którzy w wyniku kryzysu na rynku mleka ponieśli dotkliwe straty, na podstawie obiektywnych kryteriów oraz w sposób niedyskryminacyjny, pod warunkiem że płatności te nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.

(2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.

(4)

Niniejsze rozporządzenie należy wdrażać, uwzględniając strukturę administracyjną każdego z państw członkow­ skich.

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

16.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 330/71

Artykuł 2 1. Środki przewidziane w art. 1 niniejszego rozporządzenia uznaje się za środki interwencyjne mające na celu stabilizację rynków rolnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporzą­ dzenia (WE) nr 1290/2005. 2. Państwa członkowskie dokonują płatności w odniesieniu do wsparcia, o którym mowa w art. 1, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r. Artykuł 3 W odniesieniu do wsparcia przewidzianego w art. 1 państwa członkowskie przekazują Komisji:

a) niezwłocznie i nie później niż dnia 31 marca 2010 r. opis obiektywnych kryteriów stosowanych w celu określenia metod, według których przyznaje się wsparcie, oraz środków podjętych w celu zapobieżenia zakłóceniom rynku;

b) nie później niż do dnia 30 sierpnia 2010 r. całkowite kwoty wypłaconej pomocy, liczbę i rodzaj beneficjentów. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2009 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 330/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2009

ZAŁĄCZNIK (1)

mln EUR

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU-27

7,212824 1,842622 5,792943 9,859564 61,203560 1,302069 11,502500 1,581891 12,792178 51,127334 23,031475 0,316812 1,445181 3,099461 0,597066 3,565265 0,084511 24,586045 6,052604 20,211209 4,084693 5,010401 1,143094 2,034727 4,831752 6,427521 29,260698 300,000000

(1) W oparciu o wielkość produkcji mleka w ramach kwot krajowych w okresie 2008/2009.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 330 POZ 70 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L330 - 95 z 200916.12.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2008/18 w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego (EBC/2009/24)

 • Dz. U. L330 - 93 z 200916.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9976) (1)

 • Dz. U. L330 - 88 z 200916.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej Unii na rok 2010 na rzecz niektórych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9965)

 • Dz. U. L330 - 82 z 200916.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/407/WE w odniesieniu do zezwolenia na przywóz żelatyny fotograficznej do Republiki Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9899)

 • Dz. U. L330 - 80 z 200916.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9895) (1)

 • Dz. U. L330 - 79 z 200916.12.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. dotycząca przedłużenia mandatu szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L330 - 78 z 200916.12.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/2/2009 dnia 15 grudnia 2009 r. dotycząca mianowania szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L330 - 77 z 200916.12.2009

  Decyzja Rady 2009/956/WPZiB z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne działanie 2009/131/WPZiB w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L330 - 76 z 200916.12.2009

  Decyzja Rady 2009/955/WPZiB z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L330 - 73 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1234/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2010 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L330 - 68 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1232/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Wiśnia nadwiślanka (ChNP)]

 • Dz. U. L330 - 65 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1231/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L330 - 63 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L330 - 61 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1229/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L330 - 49 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1228/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L330 - 48 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1227/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1859/2005 nakładające pewne środki ograniczające w stosunku do Uzbekistanu

 • Dz. U. L330 - 37 z 200916.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia przez Wspólnotę Europejską „Zakresu zadań dla międzynarodowego partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie efektywności energetycznej (IPEEC)” oraz „Protokołu dotyczącego przyjęcia Sekretariatu IPEEC przez Międzynarodową Agencję Energetyczną”

 • Dz. U. L330 - 28 z 200916.12.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/148/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (1)

 • Dz. U. L330 - 10 z 200916.12.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/142/WE z dnia 30 listopada 2009 r. odnosząca się do urządzeń spalających paliwa gazowe (1)

 • Dz. U. L330 - 1 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1226/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustalające uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb stosowane na Morzu Bałtyckim w 2010 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.