Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 330 POZ 82

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/407/WE w odniesieniu do zezwolenia na przywóz żelatyny fotograficznej do Republiki Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9899)

Data ogłoszenia:2009-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 330 POZ 82

Strona 1 z 2
L 330/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/407/WE w odniesieniu do zezwolenia na przywóz żelatyny fotograficznej do Republiki Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9899)

(Jedynie teksty w języku czeskim, niderlandzkim, angielskim, francuskim i niemieckim są autentyczne)

(2009/960/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawia­ jące przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pocho­ dzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4 i art. 32 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

W związku z tym, do czasu przeglądu wymagań tech­ nicznych dotyczących przywozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego na mocy zmienionego rozpo­ rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 (3) o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego, Republika Czeska powinna otrzymać pozwolenie na udzielenie zezwolenia na przywóz żela­ tyny fotograficznej zgodnie z warunkami określonymi w decyzji 2004/407/WE. Jednak ze względów geograficz­ nych przywóz ten może się odbywać przez terytorium Niemiec. Należy zatem 2004/407/WE. odpowiednio zmienić decyzję

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 zakazuje przywozu do Unii i tranzytu przez jej terytorium produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz produktów przetworzonych, chyba że jest to dozwolone zgodnie z tym rozporządzeniem. Decyzja Komisji 2004/407/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie przejściowych zasad sanitarnych i certyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przywozu żelatyny fotograficznej z niektórych krajów trzecich (2) stanowi, że Belgia, Luksemburg, Niderlandy i Zjednoczone Królestwo zezwa­ lają na przywóz żelatyny z wyłącznym przeznaczeniem dla przemysłu fotograficznego (żelatyny fotograficznej) zgodnie z tą decyzją. Decyzja 2004/407/WE stanowi, że przywóz żelatyny fotograficznej jest dozwolony wyłącznie z krajów trze­ cich wymienionych w załączniku do tej decyzji, a mianowicie Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zgodnie z tą decyzją przywożone przesyłki muszą być przewiezione do zakładu przeznaczenia przy zapew­ nieniu pełnej szczelności dystrybucji, aby uniknąć poten­ cjalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. Republika Czeska przedłożyła wniosek w sprawie zezwo­ lenia na przywóz żelatyny fotograficznej z tych krajów trzecich do przedsiębiorstwa na jej terytorium. Republika Czeska potwierdziła, że zgodnie z decyzją 2004/407/WE zastosowany zostanie ścisły nadzór szczelności dystry­ bucji, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (2)

Artykuł 1 W decyzji 2004/407/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 Odstępstwo fotograficznej dotyczące przywozu żelatyny

(3)

W drodze odstępstwa od art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Belgia, Republika Czeska, Luksemburg, Nider­ landy i Zjednoczone Królestwo zezwalają na przywóz żela­ tyny produkowanej z surowców zawierających kręgosłup bydlęcy, zaklasyfikowanych jako surowiec kategorii 1 zgodnie z tym rozporządzeniem, z wyłącznym przeznacze­ niem dla przemysłu fotograficznego (żelatyna fotograficzna) zgodnie z niniejszą decyzją.”; 2) art. 9 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 9 Adresaci Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Króle­ stwa Niderlandów oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 330 POZ 82 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L330 - 95 z 200916.12.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2008/18 w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego (EBC/2009/24)

 • Dz. U. L330 - 93 z 200916.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9976) (1)

 • Dz. U. L330 - 88 z 200916.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej Unii na rok 2010 na rzecz niektórych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9965)

 • Dz. U. L330 - 80 z 200916.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9895) (1)

 • Dz. U. L330 - 79 z 200916.12.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. dotycząca przedłużenia mandatu szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L330 - 78 z 200916.12.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/2/2009 dnia 15 grudnia 2009 r. dotycząca mianowania szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L330 - 77 z 200916.12.2009

  Decyzja Rady 2009/956/WPZiB z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne działanie 2009/131/WPZiB w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L330 - 76 z 200916.12.2009

  Decyzja Rady 2009/955/WPZiB z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L330 - 73 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1234/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2010 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L330 - 70 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1233/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. ustanawiające szczególne środki wspierania rynku na rynku mleczarskim

 • Dz. U. L330 - 68 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1232/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Wiśnia nadwiślanka (ChNP)]

 • Dz. U. L330 - 65 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1231/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L330 - 63 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L330 - 61 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1229/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L330 - 49 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1228/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L330 - 48 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1227/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1859/2005 nakładające pewne środki ograniczające w stosunku do Uzbekistanu

 • Dz. U. L330 - 37 z 200916.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia przez Wspólnotę Europejską „Zakresu zadań dla międzynarodowego partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie efektywności energetycznej (IPEEC)” oraz „Protokołu dotyczącego przyjęcia Sekretariatu IPEEC przez Międzynarodową Agencję Energetyczną”

 • Dz. U. L330 - 28 z 200916.12.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/148/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (1)

 • Dz. U. L330 - 10 z 200916.12.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/142/WE z dnia 30 listopada 2009 r. odnosząca się do urządzeń spalających paliwa gazowe (1)

 • Dz. U. L330 - 1 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1226/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustalające uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb stosowane na Morzu Bałtyckim w 2010 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.