Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 331 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania przez Wspólnotę Europejską Protokołu do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotyczącego zagadnień właściwych dla taboru kolejowego, uzgodnionego w Luksemburgu w dniu 23 lutego 2007 r.

Data ogłoszenia:2009-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 331 POZ 1

Strona 1 z 16
16.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania przez Wspólnotę Europejską Protokołu do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotyczącego zagadnień właściwych dla taboru kolejowego, uzgodnionego w Luksemburgu w dniu 23 lutego 2007 r. (2009/940/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Artykuł XXII ust. 1 protokołu kolejowego stanowi, że regionalne organizacje integracji gospodarczej mające kompetencje w zakresie niektórych spraw uregulowanych protokołem mogą go podpisać.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 61 lit. c) w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy,

(5)

Protokół kolejowy pozostaje otwarty do podpisu do momentu wejścia w życie.

uwzględniając wniosek Komisji,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnota dąży do ustanowienia wspólnej przestrzeni sądowej, opartej na zasadzie wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych.

(2)

Protokół do Konwencji o zabezpieczeniach międzynaro­ dowych na wyposażeniu ruchomym dotyczący zagadnień właściwych dla taboru kolejowego (zwany dalej „proto­ kołem kolejowym”), uzgodniony w Luksemburgu w dniu 23 lutego 2007 r., stanowi cenny wkład w uregulowania na szczeblu międzynarodowym w tej dziedzinie. W związku z tym pożądane jest, aby jak najszybciej zastosować postanowienia tego aktu, które dotyczą spraw należących do wyłącznej kompetencji Wspólnoty.

W protokole kolejowym uregulowano również niektóre sprawy objęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (1), rozporządze­ niem Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (2), rozporządzeniem Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (3), dyrektywą Rady i Parlamentu Europejskiego 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (przekształ­ cenie) (4) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europej­ skiego i Rady (WE) nr 881/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym Europejską Agencję Kolejową (rozporządzenie w sprawie Agencji) (5).

(7)

W zakresie niektórych spraw uregulowanych protokołem kolejowym Wspólnota ma wyłączne kompetencje, w innych sprawach uregulowanych przez ten akt właściwe są państwa członkowskie.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 12 z 16.1.2001, s. 1. 160 z 30.6.2000, s. 1. 177 z 4.7.2008, s. 6. 191 z 18.7.2008, s. 1. 220 z 21.6.2004, s. 3.

(3)

Komisja w imieniu Wspólnoty negocjowała protokół kolejowy w zakresie tych części, które należą do wyłącznej kompetencji Wspólnoty.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

L 331/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2009

(8)

Dlatego też Wspólnota powinna podpisać protokół kole­ jowy. Artykuł XXII ust. 2 protokołu kolejowego stanowi, że w momencie podpisania, przyjęcia, zatwierdzenia proto­ kołu lub przystąpienia do niego regionalna organizacja integracji gospodarczej składa oświadczenie określające sprawy regulowane przez ten protokół, w odniesieniu do których państwa członkowskie tej organizacji przeka­ zały jej swoje kompetencje. W związku z powyższym Wspólnota powinna złożyć takie oświadczenie w momencie podpisywania protokołu kolejowego. Zjednoczone Królestwo i Irlandia uczestniczą w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji oraz nie jest nią związana ani nie podlega jej stosowaniu,

uzgodnionego w Luksemburgu w dniu 23 lutego 2007 r., z zastrzeżeniem zawarcia go.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 331 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L331 - 26 z 200916.12.2009

    Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/326/WE w celu ustanowienia procedury wykonania art. 5 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych

  • Dz. U. L331 - 24 z 200916.12.2009

    Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/325/WE w celu ustanowienia procedury wykonania art. 5 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych

  • Dz. U. L331 - 17 z 200916.12.2009

    Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Protokołu haskiego z dnia 23 listopada 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.