Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 331 POZ 17 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Protokołu haskiego z dnia 23 listopada 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych

Data ogłoszenia:2009-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 331 POZ 17 - Strona 2

Strona 2 z 7

(5)

(11)

(1) Opinia z dnia 24 listopada 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 7 z 10.1.2009, s. 1.

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związane, ani jej nie stosuje.

L 331/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


16.12.2009

(12)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana, ani jej nie stosuje,

2. W momencie zawierania protokołu Wspólnota składa następującą deklarację, aby uwzględnić możliwość tymczaso­ wego stosowania protokołu, o której mowa w ust. 1: „Wspólnota Europejska deklaruje, że będzie stosować tymcza­ sowo postanowienia protokołu od dnia 18 czerwca 2011 r., tj. dnia, od którego stosuje się rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych (1), jeśli do tego dnia protokół jeszcze nie wejdzie w życie, zgodnie z jego art. 25 ust. 1.”. Artykuł 5 1. Niezależnie od art. 22 protokołu jego postanowienia są również stosowane do ustalenia prawa właściwego w sprawach wysuwanych w państwie członkowskim roszczeń alimentacyj­ nych odnoszących się do okresu poprzedzającego wejście w życie lub rozpoczęcie tymczasowego stosowania protokołu we Wspólnocie w sytuacjach, gdy – na mocy rozporządzenia (WE) nr 4/2009 – postępowania są wszczynane, ugody sądowe są zatwierdzane lub zawierane, a dokumenty urzędowe są sporządzane od dnia 18 czerwca 2011 r., tj. dnia, od którego stosuje się rozporządzenie (WE) nr 4/2009. 2. W momencie zawierania protokołu Wspólnota składa następującą deklarację: „Wspólnota Europejska deklaruje, że będzie stosować posta­ nowienia protokołu także do roszczeń alimentacyjnych wysu­ niętych w jednym z jej państwach członkowskich odnoszą­ cych się do okresu poprzedzającego wejście w życie lub rozpoczęcie tymczasowego stosowania protokołu we Wspól­ nocie w sytuacjach, gdy – na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurys­ dykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimenta­ cyjnych (1) – postępowania są wszczynane, ugody sądowe są zatwierdzane lub zawierane, a dokumenty urzędowe są sporządzane od dnia 18 czerwca 2011 r., tj. dnia, od którego stosuje się to rozporządzenie.”.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokół haski z dnia 23 listopada 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych. Tekst protokołu jest dołączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna­ czenia osoby lub osób umocowanych do podpisania protokołu, tak, aby stał się on wiążący dla Wspólnoty. Artykuł 3 W momencie zawierania protokołu Wspólnota składa zgodnie z jego art. 24 następującą deklarację: „Wspólnota Europejska oświadcza zgodnie z art. 24 proto­ kołu, że ma kompetencje we wszystkich sprawach uregulo­ wanych w protokole. Państwa członkowskie Wspólnoty będą związane protokołem na skutek zawarcia go przez Wspól­ notę Europejską. Na użytek niniejszej deklaracji termin »Wspólnota Euro­ pejska« nie obejmuje Danii na mocy art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspól­ notę Europejską, ani Zjednoczonego Królestwa na mocy art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Króle­ stwa i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.”. Artykuł 4 1. Postanowienia protokołu stosuje się we Wspólnocie tymczasowo – bez uszczerbku dla art. 5 niniejszej decyzji – od dnia 18 czerwca 2011 r., tj. dnia, od którego stosowane jest rozporządzenie (WE) nr 4/2009, jeśli do tego dnia protokół jeszcze nie wejdzie w życie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 331 POZ 17 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L331 - 26 z 200916.12.2009

    Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/326/WE w celu ustanowienia procedury wykonania art. 5 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych

  • Dz. U. L331 - 24 z 200916.12.2009

    Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/325/WE w celu ustanowienia procedury wykonania art. 5 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych

  • Dz. U. L331 - 1 z 200916.12.2009

    Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania przez Wspólnotę Europejską Protokołu do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotyczącego zagadnień właściwych dla taboru kolejowego, uzgodnionego w Luksemburgu w dniu 23 lutego 2007 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.