Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 331 POZ 17 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Protokołu haskiego z dnia 23 listopada 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych

Data ogłoszenia:2009-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 331 POZ 17 - Strona 7

Strona 7 z 7
Organizacja niezwłocznie notyfikuje depozyta­ riuszowi pisemnie każdą zmianę jej kompetencji w stosunku do ostat­ niej notyfikacji zgodnie z niniejszym ustępem. Oświadczenia dotyczące niejednolitych systemów prawnych 1. Jeżeli w państwie funkcjonują co najmniej dwie jednostki teryto­ rialne z różnymi systemami prawa stosowanego w kwestiach określo­ nych niniejszym protokołem, może ono w chwili podpisania, ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia złożyć oświadczenie, zgodnie z artykułem 28, iż niniejszy protokół stosuje się na terenie wszystkich jego jednostek terytorialnych lub tylko na terenie jednej lub kilku z nich, a także może zmienić takie oświadczenie przez złożenie nowego oświadczenia w dowolnym czasie.


3. Regionalna organizacja integracji gospodarczej przy podpisaniu, przyjęciu, zatwierdzeniu lub przystąpieniu może oświadczyć, zgodnie z artykułem 28, że ma kompetencje we wszystkich sprawach uregulo­ wanych w niniejszym protokole i że jej państwa członkowskie, które przekazały kompetencje regionalnej organizacji integracji gospodarczej w odnośnej sprawie, są nim związane na podstawie podpisania, przy­ jęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia przez tę organizację.

2. Każde takie oświadczenie notyfikuje się depozytariuszowi i wyraźnie określa jednostki terytorialne, do których stosuje się niniejszy protokół.

4. Na użytek wejścia w życie niniejszego protokołu, nie uwzględnia się dokumentu złożonego przez regionalną organizację integracji gospo­

3. Jeżeli państwo nie złoży oświadczenia na mocy niniejszego arty­ kułu, protokół ma zastosowanie do wszystkich jednostek terytorialnych tego państwa.

16.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/23

4. Niniejszego artykułu nie stosuje się do regionalnej organizacji integracji gospodarczej. Artykuł 27 Zastrzeżenia Do niniejszego protokołu nie można zgłaszać żadnych zastrzeżeń. Artykuł 28 Oświadczenia 1. Oświadczenia, o których mowa w artykule 24 ustęp 3 i artykule 26 ustęp 1 można złożyć w chwili podpisania, ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia lub w dowolnym późniejszym terminie oraz można je w każdej chwili zmienić lub wycofać. 2. Oświadczenia, zmiany i wycofania notyfikuje się depozytariu­ szowi. 3. Oświadczenie złożone przy podpisaniu, ratyfikacji, przyjęciu, zatwierdzeniu lub przystąpieniu staje się skuteczne z chwilą wejścia w życie niniejszego protokołu dla państwa, które je złożyło. 4. Oświadczenie złożone w późniejszym czasie oraz każda zmiana lub wycofanie oświadczenia stają się skuteczne pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od otrzymania notyfikacji przez depozytariusza. Artykuł 29 Wypowiedzenie 1. Umawiające się państwo może wypowiedzieć niniejszy protokół przez notyfikację na piśmie skierowaną do depozytariusza. Wypowie­ dzenie może się ograniczać do określonych jednostek terytorialnych państwa o niejednolitym systemie prawnym, do których protokół ma zastosowanie.

2. Wypowiedzenie staje się skuteczne pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie dwunastu miesięcy od otrzymania notyfikacji przez depozytariusza. Jeżeli w notyfikacji dla skuteczności wypowie­ dzenia wskazano dłuższy okres, wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie wskazanego okresu, po dacie otrzymania notyfikacji przez depozytariusza. Artykuł 30 Notyfikacja Depozytariusz notyfikuje członkom Haskiej Konferencji Prawa Prywat­ nego Międzynarodowego oraz innym państwom i regionalnym organi­ zacjom integracji gospodarczej, które zgodnie z artykułami 23 i 24 podpisały protokół, ratyfikowały go, przyjęły, zatwierdziły lub przystą­ piły do niego, następujące okoliczności: a) podpisy, ratyfikacje, przyjęcia, zatwierdzenia oraz przystąpienia, o których mowa w artykułach 23 i 24; b) datę wejścia w życie niniejszego protokołu zgodnie z artykułem 25; c) oświadczenia, o których mowa w artykule 24 ustęp 3 i artykule 26 ustęp 1, d) wypowiedzenia, o których mowa w artykule 29.

Na dowód czego niżej podpisani, będąc należycie upełnomocnieni, podpisali niniejszy protokół. Sporządzono w Hadze, w dniu 23 listopada 2007 roku, w języku angielskim i francuskim – przy czym oba teksty są równie autentyczne – w jednym egzemplarzu, który zostaje złożony się w archiwach Rządu Królestwa Niderlandów, a którego uwierzytelniony odpis przekazuje się drogą dyplomatyczną każdemu członkowi Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego w czasie jej Dwudziestej Pierwszej Sesji, oraz każdemu innemu państwu biorącemu udział w tej sesji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 331 POZ 17 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L331 - 26 z 200916.12.2009

    Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/326/WE w celu ustanowienia procedury wykonania art. 5 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych

  • Dz. U. L331 - 24 z 200916.12.2009

    Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/325/WE w celu ustanowienia procedury wykonania art. 5 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych

  • Dz. U. L331 - 1 z 200916.12.2009

    Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania przez Wspólnotę Europejską Protokołu do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotyczącego zagadnień właściwych dla taboru kolejowego, uzgodnionego w Luksemburgu w dniu 23 lutego 2007 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.