Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 331 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/326/WE w celu ustanowienia procedury wykonania art. 5 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych

Data ogłoszenia:2009-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 331 POZ 26

L 331/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2009

DECYZJA RADY z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/326/WE w celu ustanowienia procedury wykonania art. 5 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (2009/943/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 61 lit. c) w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,


Konieczne jest zatem ustanowienie procedury wykony­ wania przepisów art. 5 ust. 2 umowy. Procedura taka powinna zapewniać szybkie podejmowanie decyzji o wyrażeniu zgody przez Wspólnotę.

(5)

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zastosowanie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów) (2) rozszerzono na Danię na mocy art. 3 ust. 2 Umowy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (3) (zwanej dalej „umową”) zawartej decyzją Rady 2006/326/WE (4).

Komisja powinna - gdy Dania poinformuje ją o zamiarze zawarcia umowy międzynarodowej - ocenić spójność tej umowy z rozporządzeniem (WE) nr 1393/2007 wraz ze wspólnotowym prawodawstwem wpływającym na to rozporządzenie i przedstawić wszelkie niezbędne usta­ lenia. Ponieważ celem jest dążenie do jednolitego stoso­ wania przepisów rozporządzenia (WE) nr 1393/2007 we wszystkich państwach członkowskich i w Danii, Komisja powinna dopilnować, by Dania nie zawierała danej umowy międzynarodowej, jeżeli mogłoby to wpłynąć na warunki, na których sama Wspólnota przystąpiłaby do przedmiotowej umowy, względnie na których Wspól­ nota upoważniłaby państwa członkowskie do przystą­ pienia do niej w interesie Wspólnoty. Jeżeli Wspólnota jest już stroną przedmiotowej umowy lub jeżeli upoważ­ niła państwa członkowskie do stania się jej stronami w interesie Wspólnoty, Komisja powinna przeprowadzić ocenę o bardziej ograniczonym charakterze w celu stwierdzenia, czy Dania proponuje przystąpienie do danej umowy międzynarodowej na tych samych warun­ kach co Wspólnota lub ewentualnie państwa członkow­ skie upoważnione przez Wspólnotę.

(6)

W związku z powyższym należy wprowadzić zmiany do decyzji 2006/326/WE w celu ustanowienia takiej proce­ dury.

(2)

Art. 5 ust. 2 umowy stanowi, że Dania powstrzyma się od zawierania umów międzynarodowych, które mogą mieć wpływ na rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 lub zmieniać jego zakres zastosowania, chyba że odbywa się to w porozumieniu ze Wspólnotą oraz że dokonane zostały odpowiednie ustalenia dotyczące powiązania tej umowy z przedmiotową umową międzynarodową.

(7)

Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjed­ noczonego Królestwa i Irlandii, który jest załączony do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawia­ jącego Wspólnotę Europejską, Zjednoczone Królestwo i Irlandia uczestniczą w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.

(3)

Ani umowa, ani decyzja 2006/326/WE nie określają, w jaki sposób Wspólnota ma wyrazić swoją zgodę na zawarcie przez Danię przedmiotowej umowy międzyna­ rodowej.

(8)

(1) Opinia z dnia 24 listopada 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 324 z 10.12.2007, s. 79. (3) Dz.U. L 300 z 17.11.2005, s. 55. (4) Dz.U. L 120 z 5.5.2006, s. 23.

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, który jest załączony do Traktatu o Unii Europej­ skiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro­ pejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i w związku z tym nie jest nią związana ani jej nie stosuje,

16.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/27

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Do decyzji 2006/326/WE dodaje się artykuły w brzmieniu:

Jeżeli przedmiotowa umowa międzynarodowa spełnia warunki, o których mowa w ust. 1, Komisja w swojej decyzji wyraża zgodę Wspólnoty w rozumieniu art. 5 ust. 2 umowy. Artykuł 1b Komisja informuje państwa członkowskie o umowach międzynarodowych, do których zawarcia Dania została upoważniona zgodnie z art. 1a.”.

„Artykuł 1a 1. Do celów stosowania art. 5 ust. 2 umowy Komisja przed podjęciem decyzji o wyrażeniu zgody Wspólnoty ocenia, czy umowa międzynarodowa, którą Dania zamierza zawrzeć, nie uczyniłaby umowy nieskuteczną i czy nie podważyłaby właściwego funkcjonowania systemu ustano­ wionego na podstawie jej postanowień. 2. Komisja podejmuje umotywowaną decyzję w terminie 90 dni od otrzymania informacji od Danii o jej zamiarze zawarcia przedmiotowej umowy międzynarodowej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r.

W imieniu Rady

B. ASK

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 331 POZ 26 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L331 - 24 z 200916.12.2009

    Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/325/WE w celu ustanowienia procedury wykonania art. 5 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych

  • Dz. U. L331 - 17 z 200916.12.2009

    Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Protokołu haskiego z dnia 23 listopada 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych

  • Dz. U. L331 - 1 z 200916.12.2009

    Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania przez Wspólnotę Europejską Protokołu do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotyczącego zagadnień właściwych dla taboru kolejowego, uzgodnionego w Luksemburgu w dniu 23 lutego 2007 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.