Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 332 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego włókienniczym pokryciom podłogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9523) (1)

Data ogłoszenia:2009-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 332 POZ 1

Strona 1 z 10
17.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego włókienniczym pokryciom podłogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9523)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/967/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewi­ dowanego programu przyznawania wspólnotowego oznako­ wania ekologicznego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 akapit drugi, po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Włókiennicze pokrycia podłogowe definiuje się jako pokrycia podłogowe, zazwyczaj wykonane z materiału tkanego, dzianego lub igłowego; mocowane przeważnie za pomocą gwoździ z szeroką główką, zszywek lub środków klejących. Do grupy tej nie zaliczają się niezamocowane na stałe maty i dywany. Określenie to nie dotyczy okładzin ściennych lub pokryć do zastosowań zewnętrznych.

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1980/2000 wspól­ notowe oznakowanie ekologiczne może być przyzna­ wane produktom posiadającym cechy, dzięki którym wnoszą one znaczący wkład w poprawę istotnych aspektów środowiskowych. Rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 stanowi, że na podstawie kryteriów opracowanych przez Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego należy ustalić szczegółowe kryteria dotyczące oznakowania ekologicznego dla poszczególnych grup produktów. Kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji powinny obowiązywać przez cztery lata od dnia notyfikacji niniejszej decyzji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1980/2000,

(2)

Ta grupa produktów nie obejmuje tkanin, które zostały poddane działaniu produktów biobójczych, z wyjątkiem przy­ padków, w których zawarte w tych substancjach biobójczych substancje aktywne są wymienione w załączniku IA do dyrek­ tywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) oraz tam, gdzie ten produkt biobójczy dopuszczony jest do stosowania w opisany sposób, zgodnie z załącznikiem V do dyrektywy 98/8/WE.

(3)

Artykuł 2 Aby uzyskać wspólnotowe oznakowanie ekologiczne na mocy rozporządzenia (WE) nr 1980/2000, włókiennicze pokrycie podłogowe musi zaliczać się do grupy produktów „włókien­ nicze pokrycia podłogowe” określonej w art. 1 niniejszej decyzji oraz musi spełniać kryteria określone w załączniku do niniejszej decyzji.

(2) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.

(4)

(1) Dz.U. L 237 z 21.9.2000, s. 1.

L 332/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2009

Artykuł 3 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów „włókiennicze pokrycia podłogowe” oraz związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji obowiązują przez cztery lata od dnia notyfikacji niniejszej decyzji. Artykuł 4 Do celów administracyjnych numerem kodu przydzielonym grupie produktów „włókiennicze pokrycia podłogowe” jest „34”. Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

17.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/3

ZAŁĄCZNIK RAMY Cele kryteriów Niniejsze kryteria mają na celu w szczególności propagowanie: — zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne i jego zasoby, — ograniczenia zużycia energii, — zmniejszenia ilości substancji toksycznych i innych substancji zanieczyszczających uwalnianych do środowiska natu­ ralnego, — ograniczania wykorzystywania substancji niebezpiecznych w surowcach i produktach gotowych, — zapewnienia bezpieczeństwa i braku zagrożeń dla zdrowia na obszarach zamieszkanych, — zapewnienia informacji umożliwiających konsumentowi używanie produktu w sposób efektywny, zmniejszający jego całościowy wpływ na środowisko naturalne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 332 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 78 z 200917.12.2009

  Decyzja Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie podpisywania rozporządzeń, dyrektyw i decyzji Komisji, w przypadku których nie określono adresata (C(2009) 9848)

 • Dz. U. L332 - 77 z 200917.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca dodatek 2A do załącznika do decyzji 2007/65/WE w odniesieniu do dostępu pracowników przedsiębiorstw zewnętrznych do budynków Komisji

 • Dz. U. L332 - 76 z 200917.12.2009

  Decyzja Rady 2009/969/WPZiB z dnia 15 grudnia 2009 r. przedłużająca obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi określonych we wspólnym stanowisku 2006/276/WPZiB i uchylająca wspólne stanowisko 2009/314/WPZiB

 • Dz. U. L332 - 73 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1243/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1231/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L332 - 60 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1242/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych systemów do prześwietlania ładunku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L332 - 54 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1241/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. utrzymujące i aktualizujące zakres uprzedniego nadzoru nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzących z niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L332 - 52 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1240/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 428/2008 określające centra skupu interwencyjnego zbóż

 • Dz. U. L332 - 50 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1239/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Crudo di Cuneo (ChNP)]

 • Dz. U. L332 - 48 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1238/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pomodorino del Piennolo del Vesuvio (ChNP)]

 • Dz. U. L332 - 46 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1237/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Marrone di Caprese Michelangelo (ChNP))

 • Dz. U. L332 - 38 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1236/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

 • Dz. U. L332 - 36 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1235/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 23 z 200917.12.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 191/08/COL z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie nieodpłatnej pracy w zakresie działalności badawczo-rozwojowej (Norwegia)

 • Dz. U. L332 - 17 z 200917.12.2009

  Decyzja Rady 2009/968/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących poufności informacji Europolu

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.