Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 332 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/968/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących poufności informacji Europolu

Data ogłoszenia:2009-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 332 POZ 17

Strona 1 z 6
17.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/17

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2009/968/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących poufności informacji Europolu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Europol) (1) (dalej zwaną „decyzją o Europolu”), w szczególności jej art. 40, uwzględniając projekt przepisów przedstawiony przez zarząd, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze to, że zgodnie z decyzją o Europolu, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego, przyjmuje przepisy wyko­ nawcze dotyczące poufności informacji uzyskanych lub wymie­ nianych przez Europol (dalej zwane „przepisami”),


STANOWI, CO NASTĘPUJE: ROZDZIAŁ I DEFINICJE I ZAKRES STOSOWANIA

decyzji o Europolu – prócz innych zadań, koordynowanie i kontrolę działań w zakresie bezpieczeństwa; e) „urzędnicy ds. bezpieczeństwa” oznaczają pracowników Europolu wyznaczonych przez dyrektora jako osoby odpo­ wiedzialne za kwestie związane z bezpieczeństwem, zgodnie z art. 6; f) „podręcznik dotyczący bezpieczeństwa” oznacza podręcznik wdrażający niniejsze przepisy, który ma zostać przygoto­ wany zgodnie z art. 7; g) „poziom klauzuli” oznacza klauzulę tajności nadaną doku­ mentowi przetwarzanemu przez Europol lub za pośrednic­ twem Europolu, o której mowa w art. 10; h) „pakiet bezpieczeństwa” oznacza określoną kombinację środków bezpieczeństwa, jakie należy zastosować do danej informacji w zależności od poziomu klauzuli Europolu, o której mowa w art. 10; i) „poziom podstawowej ochrony” oznacza poziom ochrony, który jest stosowany do wszystkich informacji przetwarza­ nych przez Europol lub za pośrednictwem Europolu, z wyjątkiem informacji wyraźnie oznaczonych lub łatwo rozpoznawalnych jako informacje publiczne, o którym mowa w art. 10 ust. 1; j) „pracownicy” oznaczają pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych, określonych w art. 39 ust. 4 decyzji o Europolu; k) „informacje niejawne Europolu” oznaczają wszelkie infor­ macje lub materiały w dowolnej formie, których nieupraw­ nione ujawnienie mogłoby w różnym stopniu wyrządzić szkodę podstawowym interesom Europolu lub interesom co najmniej jednego państwa członkowskiego i które wyma­ gają stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa określonych w art. 7 ust. 2 lit. b). Artykuł 2 Zakres stosowania 1. Niniejsze przepisy ustanawiają środki bezpieczeństwa, które mają być stosowane do wszystkich informacji przetwarza­ nych przez Europol lub za pośrednictwem Europolu.

Artykuł 1 Definicje Do celów niniejszych przepisów, a) „przetwarzanie danych” lub „przetwarzanie” oznacza każdą operację lub ciąg operacji dokonywanych na danych osobo­ wych lub nieosobowych – także metodami automatycznej obróbki danych – takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub prze­ kształcanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie; b) „strona trzecia” oznacza podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 decyzji o Europolu; c) „Komitet ds. Bezpieczeństwa” oznacza komitet złożony z przedstawicieli państw członkowskich i Europolu, o którym mowa w art. 4; d) „koordynator ds. bezpieczeństwa” oznacza zastępcę dyrek­ tora, któremu dyrektor powierza – na mocy art. 38 ust. 2

(1) Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.

L 332/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 332 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 78 z 200917.12.2009

  Decyzja Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie podpisywania rozporządzeń, dyrektyw i decyzji Komisji, w przypadku których nie określono adresata (C(2009) 9848)

 • Dz. U. L332 - 77 z 200917.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca dodatek 2A do załącznika do decyzji 2007/65/WE w odniesieniu do dostępu pracowników przedsiębiorstw zewnętrznych do budynków Komisji

 • Dz. U. L332 - 76 z 200917.12.2009

  Decyzja Rady 2009/969/WPZiB z dnia 15 grudnia 2009 r. przedłużająca obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi określonych we wspólnym stanowisku 2006/276/WPZiB i uchylająca wspólne stanowisko 2009/314/WPZiB

 • Dz. U. L332 - 73 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1243/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1231/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L332 - 60 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1242/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych systemów do prześwietlania ładunku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L332 - 54 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1241/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. utrzymujące i aktualizujące zakres uprzedniego nadzoru nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzących z niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L332 - 52 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1240/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 428/2008 określające centra skupu interwencyjnego zbóż

 • Dz. U. L332 - 50 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1239/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Crudo di Cuneo (ChNP)]

 • Dz. U. L332 - 48 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1238/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pomodorino del Piennolo del Vesuvio (ChNP)]

 • Dz. U. L332 - 46 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1237/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Marrone di Caprese Michelangelo (ChNP))

 • Dz. U. L332 - 38 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1236/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

 • Dz. U. L332 - 36 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1235/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 23 z 200917.12.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 191/08/COL z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie nieodpłatnej pracy w zakresie działalności badawczo-rozwojowej (Norwegia)

 • Dz. U. L332 - 1 z 200917.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego włókienniczym pokryciom podłogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9523) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.