Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 332 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 191/08/COL z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie nieodpłatnej pracy w zakresie działalności badawczo-rozwojowej (Norwegia)

Data ogłoszenia:2009-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 332 POZ 23

Strona 1 z 19
17.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/23

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

WSPÓLNY KOMITET EOG

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA nr 191/08/COL z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie nieodpłatnej pracy w zakresie działalności badawczo-rozwojowej (Norwegia)

URZĄD NADZORU EFTA (1),

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie ze wspomnianym artykułem (5),

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym (2), w szczególności jego art. 61–63 oraz protokół 26,


a także mając na uwadze, co następuje:

uwzględniając Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości (3), w szczególności jego art. 24,

I. FAKTY 1. POSTĘPOWANIE

uwzględniając art. 1 ust. 2 i 3 części I oraz art. 4 ust. 4, art. 6 i art. 7 ust. 4 części II protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale,

uwzględniając wytyczne Urzędu w sprawie pomocy państwa (4) w sprawie stosowania i interpretacji art. 61 i 62 Porozumienia EOG, w szczególności rozdział dotyczący pomocy na rzecz działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej,

Pismem Misji Norwegii przy Unii Europejskiej z dnia 14 października 2005 r., przekazującym pismo norweskiego Ministerstwa Handlu i Przemysłu z dnia 5 października 2005 r., które Urząd otrzymał i zarejestrował dnia 17 października 2005 r. (zdarzenie nr 346675), władze norwe­ skie, zgodnie z art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozu­ mienia o Nadzorze i Trybunale, zgłosiły projekt nowego programu pomocy państwa w odniesieniu do pracy nieod­ płatnej w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Propono­ wany program zwany jest dalej „programem nieodpłatnej pracy badawczo-rozwojowej”.

uwzględniając decyzję Urzędu nr 59/06/COL z dnia 8 marca 2006 r. o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 1 ust. 2 części I oraz art. 6 części II protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale,

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) Zwany dalej „Urzędem”. Zwane dalej „Porozumieniem EOG”. Zwane dalej „Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale”. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa – Wytyczne w sprawie stosowania i interpretacji art. 61 i 62 Poro­ zumienia EOG oraz art. 1 części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, przyjęte i wydane przez Urząd dnia 19 stycznia 1994 r., opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994, s. 1 oraz w Suplemencie EOG nr 32 z 3.9.1994, s. 1. Wytyczne zostały ostatnio zmienione decyzją Urzędu nr 154/07/COL z dnia 3 maja 2007 r. Zwane dalej „wytycznymi w sprawie pomocy państwa”.

Pismem z dnia 8 marca 2006 r. (zdarzenie nr 364666) oraz po wymianie korespondencji (6), Urząd poinformował władze norweskie, że postanowił wszcząć postępowanie określone w art. 6 części II protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale w odniesieniu do programu nieodpłatnej pracy badawczo-rozwojowej, i wezwał je do przedstawienia uwag dotyczących decyzji.

(5) Dz.U. C 258 z 26.10.2006, s. 28 oraz Suplement EOG nr 53 z 26.10.2006. (6) Bardziej szczegółowe informacje o wspomnianej korespondencji znaleźć można w decyzji nr 59/06/COL o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego, której streszczenie opublikowano w Dz.U. C 258 z 26.10.2006, s. 28 oraz w Suplemencie EOG nr 53 z 26.10.2006. Pełny tekst decyzji opublikowano na stronach internetowych Urzędu: www.eftasurv.int

L 332/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2009

Władze norweskie przedstawiły swoje uwagi w piśmie Misji Norwegii przy Unii Europejskiej z dnia 19 kwietnia 2006 r., przekazującym pisma Ministerstwa Administracji Rządowej i Reformy oraz Ministerstwa Handlu i Przemysłu, odpowiednio z dnia 11 i 7 kwietnia 2006 r. Urząd otrzymał i zarejestrował to pismo dnia 20 kwietnia 2006 r. (zdarzenie nr 370829).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 332 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 78 z 200917.12.2009

  Decyzja Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie podpisywania rozporządzeń, dyrektyw i decyzji Komisji, w przypadku których nie określono adresata (C(2009) 9848)

 • Dz. U. L332 - 77 z 200917.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca dodatek 2A do załącznika do decyzji 2007/65/WE w odniesieniu do dostępu pracowników przedsiębiorstw zewnętrznych do budynków Komisji

 • Dz. U. L332 - 76 z 200917.12.2009

  Decyzja Rady 2009/969/WPZiB z dnia 15 grudnia 2009 r. przedłużająca obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi określonych we wspólnym stanowisku 2006/276/WPZiB i uchylająca wspólne stanowisko 2009/314/WPZiB

 • Dz. U. L332 - 73 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1243/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1231/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L332 - 60 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1242/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych systemów do prześwietlania ładunku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L332 - 54 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1241/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. utrzymujące i aktualizujące zakres uprzedniego nadzoru nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzących z niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L332 - 52 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1240/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 428/2008 określające centra skupu interwencyjnego zbóż

 • Dz. U. L332 - 50 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1239/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Crudo di Cuneo (ChNP)]

 • Dz. U. L332 - 48 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1238/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pomodorino del Piennolo del Vesuvio (ChNP)]

 • Dz. U. L332 - 46 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1237/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Marrone di Caprese Michelangelo (ChNP))

 • Dz. U. L332 - 38 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1236/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

 • Dz. U. L332 - 36 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1235/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 17 z 200917.12.2009

  Decyzja Rady 2009/968/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących poufności informacji Europolu

 • Dz. U. L332 - 1 z 200917.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego włókienniczym pokryciom podłogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9523) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.