Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 332 POZ 38

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1236/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Data ogłoszenia:2009-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 332 POZ 38

Strona 1 z 3
L 332/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1236/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

i

Traktat

(2)

widzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Kolumna E załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 732/2008 powinna zawierać informacje na temat państw objętych szczególnym rozwiązaniem motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów. Dlatego też załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 732/2008 powinien zostać odpowiednio zmie­ niony,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzające ogólny system preferencji tary­ fowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007 (1), w szczególności jego art. 25, po konsultacji z Komitetem ds. Preferencji Ogólnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji Komisji 2008/938/WE z dnia 9 grudnia 2008 r. (2) zmienionej decyzją 2009/454/WE (3) ustano­ wiono wykaz państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczą­ cego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, prze­

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 732/2008 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2009 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1. (2) Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 90. (3) Dz.U. L 149 z 12.6.2009, s. 78.

17.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/39

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Państwa beneficjenci (1) i terytoria objęte wspólnotowym systemem ogólnych preferencji taryfowych Kolumna A: Kolumna B: Kolumna C: Kolumna D: Kolumna E: kod alfabetyczny zgodnie z nomenklaturą państw i terytoriów do celów statystyk Wspólnoty w dziedzinie handlu zewnętrznego nazwa kraju lub terytorium sekcje, w odniesieniu do których preferencje taryfowe zostały wycofane wobec zainteresowanego państwa beneficjenta (art. 13) państwa objęte szczególnym rozwiązaniem dotyczącym krajów najsłabiej rozwiniętych (art. 11) państwa objęte szczególnym rozwiązaniem motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów (art. 7)

B C D E

A

AE AF AG AI AM AN AO AQ AR AS AW AZ BB BD BF BH BI BJ BM BN BO

Zjednoczone Emiraty Arab­ skie Afganistan Antigua i Barbuda Anguilla Armenia Antyle Niderlandzkie Angola Antarktyda Argentyna Samoa Amerykańskie Aruba Azerbejdżan Barbados Bangladesz Burkina Faso Bahrajn Burundi Benin Bermudy Państwo Brunei Darussalam Boliwia X X X X X X X X X

(1) Niniejszy wykaz zawiera państwa, które mogą być tymczasowo zawieszone w korzystaniu ze wspólnotowego ogólnego systemu preferencji taryfowych, lub państwa, które nie spełniają wymogów administracyjnych dotyczących współpracy, co stanowi warunek wstępny przyznania towarom preferencji taryfowych. Komisja lub właściwe organy zainteresowanych państw dostarczą zaktualizowany wykaz.

L 332/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 332 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 78 z 200917.12.2009

  Decyzja Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie podpisywania rozporządzeń, dyrektyw i decyzji Komisji, w przypadku których nie określono adresata (C(2009) 9848)

 • Dz. U. L332 - 77 z 200917.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca dodatek 2A do załącznika do decyzji 2007/65/WE w odniesieniu do dostępu pracowników przedsiębiorstw zewnętrznych do budynków Komisji

 • Dz. U. L332 - 76 z 200917.12.2009

  Decyzja Rady 2009/969/WPZiB z dnia 15 grudnia 2009 r. przedłużająca obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi określonych we wspólnym stanowisku 2006/276/WPZiB i uchylająca wspólne stanowisko 2009/314/WPZiB

 • Dz. U. L332 - 73 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1243/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1231/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L332 - 60 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1242/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych systemów do prześwietlania ładunku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L332 - 54 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1241/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. utrzymujące i aktualizujące zakres uprzedniego nadzoru nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzących z niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L332 - 52 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1240/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 428/2008 określające centra skupu interwencyjnego zbóż

 • Dz. U. L332 - 50 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1239/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Crudo di Cuneo (ChNP)]

 • Dz. U. L332 - 48 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1238/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pomodorino del Piennolo del Vesuvio (ChNP)]

 • Dz. U. L332 - 46 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1237/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Marrone di Caprese Michelangelo (ChNP))

 • Dz. U. L332 - 36 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1235/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 23 z 200917.12.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 191/08/COL z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie nieodpłatnej pracy w zakresie działalności badawczo-rozwojowej (Norwegia)

 • Dz. U. L332 - 17 z 200917.12.2009

  Decyzja Rady 2009/968/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących poufności informacji Europolu

 • Dz. U. L332 - 1 z 200917.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego włókienniczym pokryciom podłogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9523) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.