Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 332 POZ 54

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1241/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. utrzymujące i aktualizujące zakres uprzedniego nadzoru nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzących z niektórych państw trzecich

Data ogłoszenia:2009-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 332 POZ 54

Strona 1 z 4
L 332/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1241/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. utrzymujące i aktualizujące zakres uprzedniego nadzoru nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzących z niektórych państw trzecich

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

i

Traktat

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 260/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu (1), w szczególności jego art. 11, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 625/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych krajów trzecich (2), w szczególności jego art. 9, po przeprowadzeniu konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (7)

zdolności produkcyjnych, szczególnie w Chinach, Indiach, Brazylii oraz na Bliskim Wschodzie. Chiny, w których odnotowano największy wzrost zdolności produkcyjnych, reprezentują obecnie około 40 % świato­ wych zdolności produkcyjnych stali surowej oraz wyka­ zują się trzykrotnie większą niż w UE roczną konsum­ pcją stali.

Rozporządzeniem (WE) nr 76/2002 (3) Komisja wprowa­ dziła uprzedni nadzór wspólnotowy nad niektórymi przywożonymi wyrobami z żelaza i stali pochodzącymi z niektórych państw trzecich. Unijne statystyki dotyczące handlu zewnętrznego nie są dostępne w podziale na okresy ustanowione rozporzą­ dzeniem Komisji (WE) nr 1917/2000 (4). Pomimo zmian zaistniałych po wprowadzeniu nadzoru w 2002 r., rozwój sytuacji na światowym rynku stali w dalszym ciągu wymaga niezawodnego i szybkiego systemu informowania o przyszłym przywozie do Unii. Zbadano tendencje w przywozie wyrobów objętych obecnie nadzorem, jak również wyrobów płaskich ze stali nierdzewnej oraz dużych rur spawanych nieobjętych obecnie systemem nadzoru. Uznano za konieczne zbadanie tendencji w zakresie tych dodatkowych wyrobów, biorąc pod uwagę fakt, że stanowią one produkty o największej wartości dodanej na rynku. W ostatnich latach, pomiędzy 2005 i 2008 r., przywóz do UE ww. wyrobów ze stali wzrósł znacząco (o 40 %) w wartościach bezwzględnych. Nawet uwzględniając fakt, że przywóz zaczął spadać pod koniec 2008 r., działo się tak tylko dlatego, że przywóz odzwierciedlał spadek popytu, natomiast relatywnie w stosunku do konsumpcji pozostał znaczący. W skali światowej w latach 2006–2008 zdolności produkcyjne stali wzrosły i oczekuje się, że będę one nadal rosły do 2010 r. W wielu regionach w dwóch kolejnych latach oczekuje się dwucyfrowego wzrostu

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 84 z 31.3.2009, s. 1. 185 z 17.7.2009, s. 1. 16 z 18.1.2002, s. 3. 229 z 9.9.2000, s. 14. (9) (8)

(2)

Biorąc pod uwagę fakt, że UE jest ważnym rynkiem stali zarówno pod względem wielkości, jak i cen, mając szcze­ gólnie na względzie silną walutę, prawdopodobne jest, że w przypadku ożywienia na rynku unijnym i wzrostu popytu, wszelkie nadwyżki w zdolnościach produkcyj­ nych stali zostaną ponownie skierowane do UE. Dla porównania dostęp do rynków państw trzecich zmniej­ szył się ostatnio w różnym stopniu, jako że państwa w różnych regionach geograficznych (m.in. w obu Amerykach, Azji i na Bliskim Wschodzie) wprowadziły środki w celu ochrony lub wsparcia własnego sektora stalowego. Środki te przybrały różną formę, włącznie z podniesieniem stawek celnych, wymaganiami w zakresie pozwoleń oraz obowiązkiem zakupów na rynku lokalnym, co w znaczącym stopniu wpływa na sytuację na rynku i światową konsumpcję.

(3)

(4)

Produkcja stali surowej i wyrobów płaskich ze stali nierdzewnej w UE osiągnęła najwyższy poziom odpo­ wiednio w 2007 i 2006 r., a następnie zaczęła spadać w 2008 r. W pierwszej połowie 2009 r. odnotowano spadek o 43,2 % w porównaniu z pierwszą połową 2008 r.; spadek światowej produkcji stali wyniósł w tym samym okresie 22,4 %. Kryzys miał wpływ na wszystkie największe państwa – producentów stali w UE; w rezultacie producenci stali zmniejszyli liczbę dni produkcyjnych i zredukowali zdolności produkcyjne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 332 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 78 z 200917.12.2009

  Decyzja Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie podpisywania rozporządzeń, dyrektyw i decyzji Komisji, w przypadku których nie określono adresata (C(2009) 9848)

 • Dz. U. L332 - 77 z 200917.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca dodatek 2A do załącznika do decyzji 2007/65/WE w odniesieniu do dostępu pracowników przedsiębiorstw zewnętrznych do budynków Komisji

 • Dz. U. L332 - 76 z 200917.12.2009

  Decyzja Rady 2009/969/WPZiB z dnia 15 grudnia 2009 r. przedłużająca obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi określonych we wspólnym stanowisku 2006/276/WPZiB i uchylająca wspólne stanowisko 2009/314/WPZiB

 • Dz. U. L332 - 73 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1243/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1231/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L332 - 60 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1242/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych systemów do prześwietlania ładunku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L332 - 52 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1240/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 428/2008 określające centra skupu interwencyjnego zbóż

 • Dz. U. L332 - 50 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1239/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Crudo di Cuneo (ChNP)]

 • Dz. U. L332 - 48 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1238/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pomodorino del Piennolo del Vesuvio (ChNP)]

 • Dz. U. L332 - 46 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1237/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Marrone di Caprese Michelangelo (ChNP))

 • Dz. U. L332 - 38 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1236/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

 • Dz. U. L332 - 36 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1235/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 23 z 200917.12.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 191/08/COL z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie nieodpłatnej pracy w zakresie działalności badawczo-rozwojowej (Norwegia)

 • Dz. U. L332 - 17 z 200917.12.2009

  Decyzja Rady 2009/968/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących poufności informacji Europolu

 • Dz. U. L332 - 1 z 200917.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego włókienniczym pokryciom podłogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9523) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.