Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 332 POZ 60

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1242/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych systemów do prześwietlania ładunku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 332 POZ 60

Strona 1 z 17
L 332/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1242/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych systemów do prześwietlania ładunku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA EUROPEJSKA,

powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzys­ kały taką możliwość. i Traktat

(4)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podsta­ wowe”) (1), w szczególności jego art. 7, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA 1.1. Wszczęcie postępowania

(1) (6) (5)

Aby umożliwić jedynemu znanemu producentowi eksportującemu z ChRL złożenie wniosku o traktowanie na zasadach gospodarki rynkowej („MET”) lub o traktowanie indywidualne („IT”), Komisja przesłała zainteresowanemu producentowi eksportującemu i władzom ChRL formularze wniosków. Jedyny znany producent eksportujący w ChRL nie wniósł o MET zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego, ale złożył wniosek o IT. Komisja rozesłała kwestionariusze do wszystkich zainte­ resowanych stron oraz do wszystkich innych stron, które zgłosiły się w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu otrzy­ mano od jedynego znanego chińskiego producenta eksportującego, od dwóch producentów wspólnotowych, od jednego producenta z USA, które miały służyć jako kraj analogiczny, oraz od dziewięciu użytkowników wspólnotowych. Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie infor­ macje uznane za niezbędne do celów MET/IT oraz do tymczasowego stwierdzenia dumpingu, wynikającej z niego szkody oraz interesu Wspólnoty. Wizyty weryfi­ kacyjne odbyły się na terenie następujących przedsię­ biorstw: a) Producenci wspólnotowi Smiths Heimann SAS, Vitry (Francja) oraz Smiths Heimann GmbH, Wiesbaden (Niemcy), oba przedsię­ biorstwa są powiązane ze Smiths Detection Group Limited b) Producent eksportujący z ChRL Nuctech Company Limited, Pekin, Chińska Republika Ludowa

W dniu 18 marca 2009 r. Komisja Europejska ogłosiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej (2) („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”) wszczęcie postępowania antydumpingo­ wego w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty niektó­ rych systemów do prześwietlania ładunku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Postępowanie antydumpingowe wszczęto na podstawie skargi złożonej w dniu 2 lutego 2009 r. przez produ­ centa wspólnotowego Smiths Detection Group Limited („skarżący”) reprezentującego większą część, w tym przy­ padku ponad 80 %, całkowitej produkcji wspólnotowej niektórych systemów do prześwietlania ładunku. Wspomniana skarga zawierała dowody wskazujące na dumping i wynikającą z niego istotną szkodę, które uznano za wystarczające do wszczęcia postępowania. 1.2. Strony zainteresowane postępowaniem

(7)

(2)

(3)

Komisja oficjalnie powiadomiła skarżącego, innych znanych producentów wspólnotowych, jedynego znanego producenta eksportującego w ChRL, przedstawi­ cieli kraju wywozu, którego dotyczy postępowanie, oraz producentów w Stanach Zjednoczonych Ameryki („USA”), które miały służyć jako kraj analogiczny. Ponadto Komisja nawiązała kontakt ze wszystkimi znanymi użytkownikami wspólnotowymi produktu obję­ tego postępowaniem lub produktu podobnego. Zaintere­ sowanym stronom umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 332 POZ 60 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 78 z 200917.12.2009

  Decyzja Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie podpisywania rozporządzeń, dyrektyw i decyzji Komisji, w przypadku których nie określono adresata (C(2009) 9848)

 • Dz. U. L332 - 77 z 200917.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca dodatek 2A do załącznika do decyzji 2007/65/WE w odniesieniu do dostępu pracowników przedsiębiorstw zewnętrznych do budynków Komisji

 • Dz. U. L332 - 76 z 200917.12.2009

  Decyzja Rady 2009/969/WPZiB z dnia 15 grudnia 2009 r. przedłużająca obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi określonych we wspólnym stanowisku 2006/276/WPZiB i uchylająca wspólne stanowisko 2009/314/WPZiB

 • Dz. U. L332 - 73 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1243/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1231/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L332 - 54 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1241/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. utrzymujące i aktualizujące zakres uprzedniego nadzoru nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzących z niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L332 - 52 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1240/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 428/2008 określające centra skupu interwencyjnego zbóż

 • Dz. U. L332 - 50 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1239/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Crudo di Cuneo (ChNP)]

 • Dz. U. L332 - 48 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1238/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pomodorino del Piennolo del Vesuvio (ChNP)]

 • Dz. U. L332 - 46 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1237/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Marrone di Caprese Michelangelo (ChNP))

 • Dz. U. L332 - 38 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1236/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

 • Dz. U. L332 - 36 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1235/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 23 z 200917.12.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 191/08/COL z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie nieodpłatnej pracy w zakresie działalności badawczo-rozwojowej (Norwegia)

 • Dz. U. L332 - 17 z 200917.12.2009

  Decyzja Rady 2009/968/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących poufności informacji Europolu

 • Dz. U. L332 - 1 z 200917.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego włókienniczym pokryciom podłogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9523) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.