Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 332 POZ 76

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/969/WPZiB z dnia 15 grudnia 2009 r. przedłużająca obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi określonych we wspólnym stanowisku 2006/276/WPZiB i uchylająca wspólne stanowisko 2009/314/WPZiB

Data ogłoszenia:2009-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 332 POZ 76

L 332/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2009

DECYZJA RADY 2009/969/WPZiB z dnia 15 grudnia 2009 r. przedłużająca obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi określonych we wspólnym stanowisku 2006/276/WPZiB i uchylająca wspólne stanowisko 2009/314/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Niniejszym przedłuża się do dnia 31 października 2010 r. obowiązywanie środków ograniczających przewidzianych we wspólnym stanowisku 2006/276/WPZiB. Artykuł 2 1. Obowiązywanie środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB, w zakresie, w jakim mają zastosowanie do Jurija Nikołajewicza Podobieda, zawiesza się niniejszym do dnia 31 października 2010 r. 2. Obowiązywanie środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB, zawiesza się niniejszym do dnia 31 października 2010 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje ponownie zbadana przed dniem 31 października 2010 r. w świetle sytuacji na Białorusi. Artykuł 4 Niniejszym uchyla się wspólne stanowisko 2009/314/WPZiB. Artykuł 5 Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej przyjęcia. Artykuł 6 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W dniu 10 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograni­ czających skierowanych przeciwko niektórym urzęd­ nikom z Białorusi (1). Wspólnym stanowiskiem 2009/314/WPZiB z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniającym wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB (2) przedłużono do dnia 15 marca 2010 r. obowiązywanie środków ograniczających. Jednakże zakazy pobytu nałożone na niektórych przy­ wódców z Białorusi, z wyjątkiem zakazów dotyczących osób zamieszanych w przypadki zniknięć, które miały miejsce w latach 1999 i 2000, oraz przewodniczącej Centralnej Komisji Wyborczej zostały zawieszone do dnia 15 grudnia 2009 r. W dniu 17 listopada 2009 r. Rada uzgodniła, że w związku z brakiem wyraźnych postępów w obszarach określonych w konkluzjach Rady z dnia 13 października 2008 r., należy przedłużyć obowiązy­ wanie środków ograniczających przewidzianych we wspólnym stanowisku 2006/276/WPZiB do października 2010 r., natomiast zawieszenie zakazów pobytu nałożo­ nych na niektórych przywódców z Białorusi, z wyjątkiem zakazów dotyczących osób zamieszanych w przypadki zniknięć, które miały miejsce w latach 1999 i 2000, oraz przewodniczącej Centralnej Komisji Wyborczej, także należy przedłużyć do października 2010 r. Pod koniec tego okresu Rada dokona przeglądu środków ograniczających w kontekście sytuacji na Białorusi. Rada może podjąć decyzję o ponownym zastosowaniu lub zniesieniu – w każdej chwili – zakazów pobytu w świetle działań władz Białorusi w dziedzinie demo­ kracji i praw człowieka. Wspólne stanowisko 2009/314/WPZiB w związku z tym zostać uchylone, powinno

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2009 r. W imieniu Rady

E. ERLANDSSON

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 101 z 11.4.2006, s. 5. (2) Dz.U. L 93 z 7.4.2009, s. 21.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 332 POZ 76 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 78 z 200917.12.2009

  Decyzja Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie podpisywania rozporządzeń, dyrektyw i decyzji Komisji, w przypadku których nie określono adresata (C(2009) 9848)

 • Dz. U. L332 - 77 z 200917.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca dodatek 2A do załącznika do decyzji 2007/65/WE w odniesieniu do dostępu pracowników przedsiębiorstw zewnętrznych do budynków Komisji

 • Dz. U. L332 - 73 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1243/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1231/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L332 - 60 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1242/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych systemów do prześwietlania ładunku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L332 - 54 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1241/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. utrzymujące i aktualizujące zakres uprzedniego nadzoru nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzących z niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L332 - 52 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1240/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 428/2008 określające centra skupu interwencyjnego zbóż

 • Dz. U. L332 - 50 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1239/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Crudo di Cuneo (ChNP)]

 • Dz. U. L332 - 48 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1238/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pomodorino del Piennolo del Vesuvio (ChNP)]

 • Dz. U. L332 - 46 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1237/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Marrone di Caprese Michelangelo (ChNP))

 • Dz. U. L332 - 38 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1236/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

 • Dz. U. L332 - 36 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1235/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 23 z 200917.12.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 191/08/COL z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie nieodpłatnej pracy w zakresie działalności badawczo-rozwojowej (Norwegia)

 • Dz. U. L332 - 17 z 200917.12.2009

  Decyzja Rady 2009/968/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących poufności informacji Europolu

 • Dz. U. L332 - 1 z 200917.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego włókienniczym pokryciom podłogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9523) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.