Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 332 POZ 78

Tytuł:

Decyzja Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie podpisywania rozporządzeń, dyrektyw i decyzji Komisji, w przypadku których nie określono adresata (C(2009) 9848)

Data ogłoszenia:2009-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 332 POZ 78

L 332/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2009

DECYZJA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie podpisywania rozporządzeń, dyrektyw i decyzji Komisji, w przypadku których nie określono adresata (C(2009) 9848)

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 297 ust. 2, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,


PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

gotowanej na potrzeby obrad Komisji zgodnie z art. 17 ust. 1 regulaminu wewnętrznego i podpisywanej przez Przewodniczą­ cego podczas obrad i załączona do niej. Niemniej jednak Prze­ wodniczący zleca Sekretarzowi Generalnemu podpisywanie aktów prawnych, które są na tyle pilne, że nie mogą czekać na kolejne obrady Komisji, aby mogły zostać opublikowane i wejść w życie. Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje Komisji, w przypadku których nie określono adresata, przyjmowane na podstawie procedury upoważnienia zgodnie z art. 13 regulaminu wewnętrznego, podpisywane są przez Członka Komisji upoważ­ nionego do ich przyjęcia. Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje Komisji, w przypadku których nie określono adresata, przyjmowane na podstawie procedury upoważnienia lub podupoważnienia zgodnie z art. 13, 14 i 15 regulaminu wewnętrznego, podpisywane są przez urzędników upoważnionych do ich przyjęcia. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 grudnia 2009 r. Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2009 r.

José Manuel BARROSO

Artykuł 1 Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje Komisji, w przypadku których nie określono adresata, przyjmowane na podstawie procedury ustnej zgodnie z art. 8 regulaminu wewnętrznego Komisji, są podpisywane przez Przewodniczącego w notatce podsumowującej w trakcie obrad Komisji, podczas których przyjęto te akty. Notatkę podpisuje Przewodniczący lub członek Komisji, który go zastępuje, zgodnie z porządkiem precedencji ustanowionym przez Przewodniczącego. Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje Komisji, w przypadku których nie określono adresata, przyjmowane na podstawie procedury pisemnej zgodnie z art. 12 regulaminu wewnętrz­ nego, zostają ujęte w wykazie zawartym w notatce dziennej. Notatka ta jest wspomniana w notatce podsumowującej, przy­

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 332 POZ 78 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 77 z 200917.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca dodatek 2A do załącznika do decyzji 2007/65/WE w odniesieniu do dostępu pracowników przedsiębiorstw zewnętrznych do budynków Komisji

 • Dz. U. L332 - 76 z 200917.12.2009

  Decyzja Rady 2009/969/WPZiB z dnia 15 grudnia 2009 r. przedłużająca obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi określonych we wspólnym stanowisku 2006/276/WPZiB i uchylająca wspólne stanowisko 2009/314/WPZiB

 • Dz. U. L332 - 73 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1243/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1231/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L332 - 60 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1242/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych systemów do prześwietlania ładunku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L332 - 54 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1241/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. utrzymujące i aktualizujące zakres uprzedniego nadzoru nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzących z niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L332 - 52 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1240/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 428/2008 określające centra skupu interwencyjnego zbóż

 • Dz. U. L332 - 50 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1239/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Crudo di Cuneo (ChNP)]

 • Dz. U. L332 - 48 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1238/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pomodorino del Piennolo del Vesuvio (ChNP)]

 • Dz. U. L332 - 46 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1237/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Marrone di Caprese Michelangelo (ChNP))

 • Dz. U. L332 - 38 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1236/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

 • Dz. U. L332 - 36 z 200917.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1235/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 23 z 200917.12.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 191/08/COL z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie nieodpłatnej pracy w zakresie działalności badawczo-rozwojowej (Norwegia)

 • Dz. U. L332 - 17 z 200917.12.2009

  Decyzja Rady 2009/968/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących poufności informacji Europolu

 • Dz. U. L332 - 1 z 200917.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego włókienniczym pokryciom podłogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9523) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.