Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 334 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 107/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2009-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 334 POZ 4

L 334/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2009

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 107/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowu­ jącym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Załącznik XI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 96/2009 z dnia 25 września 2009 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 544/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (2),

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku XI wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 5cu (rozporządzenie (WE) nr 717/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się, co nastę­ puje: „ , zmienione: — 32009 R 0544: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 544/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. (Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 12). Do celów niniejszego Porozumienia rozporządzenie odczytuje się z następującymi dostosowaniami: W art. 1 ust. 4 dodaje się akapity w brzmieniu: »W przypadku braku opublikowanego przez Europejski Bank Centralny kursu wymiany euro do islandzkiej korony w dniu wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 107/2009 włącza­ jącej niniejsze rozporządzenie do Porozumienia EOG stosuje się kurs wymiany opublikowany w tym samym dniu przez islandzki Bank Centralny. Na użytek określonych w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2 dalszych obniżek maksymalnych opłat zmienione wartości ustala się, w przypadku islandzkiej korony oraz przy braku odpowiedniej publi­ kacji ze strony Europejskiego Banku Centralnego, według referencyjnego kursu wymiany ogłoszo­ nego przez islandzki Bank Centralny w terminie jednego miesiąca poprzedzającego datę, od której zastosowanie mają zmienione wartości.«”; 2) w pkt 5 cl (dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32009 R 0544: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 544/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. (Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 12).”.

(1) Dz.U. L 304 z 19.11.2009, s. 8. (2) Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 12.

17.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 334/5

Artykuł 2 Teksty rozporządzenia (WE) nr 544/2009 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 23 października 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 22 października 2009 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Oda Helen SLETNES

Przewodniczący

(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 334 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L334 - 23 z 200917.12.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 119/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca protokół 26 (w sprawie uprawnień i funkcji Urzędu Nadzoru EFTA w dziedzinie pomocy państwa) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L334 - 22 z 200917.12.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 118/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L334 - 20 z 200917.12.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 117/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L334 - 19 z 200917.12.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 116/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L334 - 17 z 200917.12.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 115/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L334 - 16 z 200917.12.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 114/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L334 - 15 z 200917.12.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 113/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L334 - 13 z 200917.12.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 112/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L334 - 11 z 200917.12.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 111/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L334 - 10 z 200917.12.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 110/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L334 - 8 z 200917.12.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 109/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L334 - 6 z 200917.12.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 108/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L334 - 3 z 200917.12.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L334 - 1 z 200917.12.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 105/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.