Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 335 POZ 1

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (1)

Data ogłoszenia:2009-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 335 POZ 1

Strona 1 z 158
17.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

DYREKTYWY

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/138/WE z dnia 25  listopada 2009  r. w sprawie podejmowania i  prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i  reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (wersja przekształcona)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2 oraz art. 55, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu

po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z  procedurą ustanowioną w  art.  251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy wprowadzić szereg zasadniczych zmian do pierw­ szej dyrektywy Rady 73/239/EWG z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonaw­ czych i  administracyjnych odnoszących się do podejmo­ wania i  prowadzenia działalności w  dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie (3), do dyrektywy Rady 78/473/EWG z dnia 30 maja 1978  r. w  sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i  administracyjnych odnoszących się do koasekuracji we Wspólnocie (4), do dyrektywy Rady 87/344/EWG z dnia 22 czerwca 1987 r. w sprawie koor­ dynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i admini­ stracyjnych odnoszących się do ubezpieczenia ochrony prawnej (5), do drugiej dyrektywy Rady 88/357/EWG z dnia 22 czerwca 1988 r. w sprawie koordynacji przepi­ sów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych od­ noszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż

ubezpieczenia na życie i ustanowienia przepisów ułatwia­ jących skuteczne korzystanie ze swobody świadczenia usług (6), do dyrektywy Rady 92/49/EWG z dnia 18 czerw­ ca 1992 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i  administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie (trzeciej dyrektywy w  sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie) (7), do dyrektywy 98/78/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 27  października 1998  r. w  sprawie dodatkowego nadzoru nad zakładami ubezpieczeń w grupach ubezpieczeniowych (8), do dyrek­ tywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji za­ kładów ubezpieczeń (9), do dyrektywy 2002/83/WE Parla­ mentu Europejskiego i  Rady z  dnia 5  listopada 2002  r. dotyczącej ubezpieczeń na życie (10) oraz do dyrektywy 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 16  listopada 2005  r. w  sprawie reasekuracji (11). Dla za­ chowania przejrzystości dyrektywy te powinny zostać przekształcone.

(2)

W celu ułatwienia podejmowania i prowadzenia działalno­ ści ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej konieczne jest wy­ eliminowanie najistotniejszych różnic w przepisach prawa poszczególnych państw członkowskich, którym podlegają zakłady ubezpieczeń i  zakłady reasekuracji. Należy więc ustanowić ramy prawne, które umożliwią zakładom ubez­ pieczeń i zakładom reasekuracji prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na całym rynku wewnętrznym, a  tym samym ułatwią zakładom ubezpieczeń i  zakładom rease­ kuracji mającym siedzibę na terytorium Wspólnoty pokry­ cie ryzyk i zobowiązań umiejscowionych we Wspólnocie.

(1)  Dz.U. C 224 z 30.8.2008, s. 11 (2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. (dotych­ czas nieopublikowana w  Dzienniku Urzędowym) i  decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. (3)  Dz.U. L 228 z 16.8.1973, s. 3. (4)  Dz.U. L 151 z 7.6.1978, s. 25. (5)  Dz.U. L 185 z 4.7.1987, s. 77.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 335 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.