Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 336 POZ 29

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/159/UE z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu jego dostosowania do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 336 POZ 29

18.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/29

AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA NIE JEST OBOWIĄZKOWA

DYREKTYWA KOMISJI 2009/159/UE z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu jego dostosowania do postępu technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

i

Traktat


Przedstawione dane dotyczące bezpieczeństwa zostały ocenione przez SCCS. W styczniu 2009 r. SCCS stwier­ dził w swej opinii, że nie jest w stanie ostatecznie ocenić ryzyka związanego z produktami reakcji utleniających farb do włosów z powodu niekompletności dokumen­ tacji przedstawionej przez przemysł. Przemysł kosme­ tyczny przekazał brakujące dane do końca września 2009 r. W związku z powyższym dla oceny ryzyka przedstawio­ nych dodatkowych danych oraz wydania przez SCCS ostatecznej opinii w sprawie bezpieczeństwa produktów reakcji potrzeba będzie więcej czasu, niż pozostaje do upływu przypadającego w dniu 31 grudnia 2009 r. tymczasowego terminu dotyczącego substancji wymie­ nionych w części 2 załącznika III. Ostateczne wprowadzenie przepisów dotyczących 31 substancji używanych w farbach do włosów, wymienio­ nych w części 2 załącznika III, na podstawie oceny ryzyka ich produktów reakcji oraz wdrożenie tych prze­ pisów do prawodawstwa państw członkowskich nie odbędzie się zatem przed upływem tymczasowego terminu. Należy wskutek tego przedłużyć tymczasowe stosowanie tych substancji w produktach kosmetycznych z zastrzeżeniem obowiązujących obecnie ograniczeń i warunków określonych w części 2 załącznika III. Nowy przedłużony termin upływający w dniu 31 grudnia 2010 r. uważa się za wystarczający dla osta­ tecznego wprowadzenia przepisów dotyczących tych substancji. Należy zatem 76/768/EWG. odpowiednio zmienić dyrektywę

uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow­ skich dotyczących produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2,

(4)

po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Bezpieczeństwa Konsumentów,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie ze strategią oceny bezpieczeństwa substancji używanych w farbach do włosów uzgodniono z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stro­ nami, że data 31 grudnia 2007 r. byłaby właściwym terminem przedstawienia Komitetowi Naukowemu ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (zwanemu dalej „SCCS”) danych naukowych dotyczących produktów reakcji tworzonych na skórze głowy przez substancje utleniające używane w farbach do włosów oraz ich bezpieczeństwa dla konsumentów.

(6)

(7) (2)

Obecnie 31 substancji używanych w farbach do włosów jest tymczasowo dopuszczonych do stosowania w produktach kosmetycznych do dnia 31 grudnia 2009 r. z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków okre­ ślonych w części 2 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG. Wymagane dane naukowe dotyczące bezpieczeństwa produktów reakcji tworzonych przez substancje utleniające używane w farbach do włosów zostały przedstawione przez przemysł kosmetyczny Komitetowi Naukowemu ds. Bezpieczeństwa Konsu­ mentów przed uzgodnionym terminem 31 grudnia 2007 r.

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycz­ nych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Zmiana w dyrektywie 76/768/EWG Dla numerów referencyjnych 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 49, 50, 55 i 56 w kolumnie g w części 2 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG datę „31.12.2009” zastępuje się datą „31.12.2010”.

(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 169.

L 336/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2009

Artykuł 2 Transpozycja 1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów. Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 stycznia 2010 r. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta­ wowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3 Wejście w życie Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Adresaci Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2009 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 336 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L336 - 55 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zezwalająca na wydanie oświadczenia zdrowotnego dotyczącego wpływu rozpuszczalnego w wodzie koncentratu pomidorowego na agregację płytek krwi oraz udzielająca ochrony zastrzeżonych danych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10113) (1)

 • Dz. U. L336 - 52 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zatwierdzająca przedstawiony przez Bułgarię krajowy program na rzecz kontroli i monitorowania warunków transportu żywego bydła wywożonego z Unii przez port Burgas oraz zatwierdzająca wkład finansowy Unii na 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10004)

 • Dz. U. L336 - 50 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/622/WE ustanawiającą Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego (1)

 • Dz. U. L336 - 42 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wydatki poniesione przez państwa członkowskie na określone projekty w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa w 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9935)

 • Dz. U. L336 - 36 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniająca załącznik D do dyrektywy Rady 64/432/EWG w odniesieniu do testów diagnostycznych na obecność enzoootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9951) (1)

 • Dz. U. L336 - 31 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/177/WE w odniesieniu do programów eliminowania chorób oraz statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich, stref i enklaw w odniesieniu do niektórych chorób zwierząt wodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9888) (1)

 • Dz. U. L336 - 28 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1249/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L336 - 27 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1248/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L336 - 16 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1247/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów drutu molibdenowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L336 - 14 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1246/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L336 - 12 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1245/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L336 - 5 z 200918.12.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Mongolii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L336 - 4 z 200918.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Mongolii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L336 - 1 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1244/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.