Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 336 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/177/WE w odniesieniu do programów eliminowania chorób oraz statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich, stref i enklaw w odniesieniu do niektórych chorób zwierząt wodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9888) (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 336 POZ 31

Strona 1 z 3
18.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/31

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/177/WE w odniesieniu do programów eliminowania chorób oraz statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich, stref i enklaw w odniesieniu do niektórych chorób zwierząt wodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9888)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/975/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (1), w szczególności jej art. 44 ust. 2 akapit pierwszy i art. 49 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

członkowskie na 2009 rok i na lata następne (4). Wspomniany program spełnia wymogi dotyczące zatwierdzenia ustanowione w decyzji 2009/177/WE i dlatego należy go zatwierdzić zgodnie z art. 44 ust. 2 dyrektywy 2006/88/WE. Należy zatem odpowiednio umieścić strefy objęte tym programem w części B wykazu w załączniku I do tej decyzji.

(4)

W decyzji Komisji 2009/177/WE z dnia 31 października 2008 r. wdrażającej dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do programów nadzoru i eliminowania chorób oraz statusu państw członkowskich, stref i enklaw wolnych od choroby (2) ustanowiono wzory formularzy przedkładanych przez państwa członkowskie w celu zatwierdzenia programów eliminowania zgodnie z dyrektywą 2006/88/WE i zatwierdzenia statusu obszaru wolnego od choroby zgodnie ze wspomnianą dyrektywą.

(5)

W art. 12 decyzji 2009/177/WE przewidziano odstęp­ stwa od dyrektywy 2006/88/WE, zgodnie z którymi od państw członkowskich pod pewnymi warunkami nie wymaga się przedkładania do zatwierdzenia programów eliminowania chorób, które zostały zatwierdzone w celu uzyskania statusu strefy zatwierdzonej w odniesieniu do VHS na mocy decyzji Komisji 2003/634/WE z dnia 28 sierpnia 2003 r. zatwierdzającej programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (5).

(2)

Część B załącznika I do decyzji 2009/177/WE zawiera wykaz państw członkowskich, stref i enklaw objętych programami eliminowania chorób zatwierdzonymi zgodnie z dyrektywą 2006/88/WE. Część C wymienionego załącznika zawiera wykaz państw członkowskich, stref i enklaw uznanych za wolne od choroby zgodnie ze wspomnianą dyrektywą. Dania przedłożyła Komisji wieloletni program elimino­ wania wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zgodnie z decyzją Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (3). Program ten został zatwierdzony na mocy decyzji Komisji 2008/897/WE z dnia 28 listopada 2008 r. zatwierdzającej roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa

Decyzją 2003/634/WE zatwierdzono program przedsta­ wiony przez Finlandię w celu uzyskania statusu zatwier­ dzonych stref w odniesieniu do VHS. Finlandia przed­ łożyła sprawozdanie w sprawie wspomnianego programu zgodnie z wymogami określonymi w decyzji 2009/177/WE. Należy zatem odpowiednio umieścić strefy objęte tym programem w części B wykazu w załączniku I do tej decyzji.

(3)

(6)

Niemcy przedłożyły Komisji wieloletni program elimino­ wania zakażenia herpeswirusem koi (KHV) zgodnie z decyzją 90/424/EWG. Program ten zatwierdzono na mocy decyzji 2008/897/WE na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Wspom­ niany program spełnia wymogi dotyczące zatwierdzenia ustanowione w decyzji 2009/177/WE i dlatego należy go zatwierdzić zgodnie z art. 44 ust. 2 dyrektywy 2006/88/WE. Należy zatem odpowiednio umieścić strefy objęte tym programem w części B wykazu w załączniku I do tej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 336 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L336 - 55 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zezwalająca na wydanie oświadczenia zdrowotnego dotyczącego wpływu rozpuszczalnego w wodzie koncentratu pomidorowego na agregację płytek krwi oraz udzielająca ochrony zastrzeżonych danych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10113) (1)

 • Dz. U. L336 - 52 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zatwierdzająca przedstawiony przez Bułgarię krajowy program na rzecz kontroli i monitorowania warunków transportu żywego bydła wywożonego z Unii przez port Burgas oraz zatwierdzająca wkład finansowy Unii na 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10004)

 • Dz. U. L336 - 50 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/622/WE ustanawiającą Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego (1)

 • Dz. U. L336 - 42 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wydatki poniesione przez państwa członkowskie na określone projekty w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa w 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9935)

 • Dz. U. L336 - 36 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniająca załącznik D do dyrektywy Rady 64/432/EWG w odniesieniu do testów diagnostycznych na obecność enzoootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9951) (1)

 • Dz. U. L336 - 29 z 200918.12.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/159/UE z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu jego dostosowania do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L336 - 28 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1249/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L336 - 27 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1248/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L336 - 16 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1247/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów drutu molibdenowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L336 - 14 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1246/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L336 - 12 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1245/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L336 - 5 z 200918.12.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Mongolii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L336 - 4 z 200918.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Mongolii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L336 - 1 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1244/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.