Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 10

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 10

Strona 10 z 34

Państwa członkowskie powinny podjąć szczególne środki w celu zapewnienia, aby służby ratunkowe, w tym służby objęte numerem „112”, były w równym stopniu dostępne dla niepełnosprawnych użytkowników końcowych, w szczególności niesłyszących użytkowników końcowych, użytkowników z niesprawnością słuchu, z niesprawnością mowy i głuchoniewidomych. Może się to wiązać z zapew­ nieniem specjalnych urządzeń końcowych użytkownikom z  niesprawnością słuchu, usług transmisji tekstu lub in­ nych specjalistycznych urządzeń.


(41)

(1)  Dz.U. L 249 z 17.9.2002, s. 21.

18.12.2009

(42)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/17

Rozwój międzynarodowego kodu „3883” (przestrzeń nu­ merowa telefonii europejskiej („ETNS”)) jest obecnie utrud­ niony przez niewystarczający poziom świadomości, nadmiernie zbiurokratyzowane wymogi proceduralne oraz, co za tym idzie, brak popytu. W celu wspierania roz­ woju ETNS państwa członkowskie, którym Międzynarodo­ wa Unia Telekomunikacyjna („ITU”) przydzieliła międzynarodowy kod „3883”, powinny – na wzór realiza­ cji domeny najwyższego poziomu „.eu” – przekazać odpo­ wiedzialność za zarządzanie nim, za przydzielanie numerów oraz za promocję istniejącej osobnej organiza­ cji, wyznaczonej przez Komisję drogą otwartej, przejrzy­ stej i niedyskryminacyjnej procedury selekcji. Do zadań tej organizacji powinno również należeć opracowywanie pro­ pozycji aplikacji z  zakresu usług publicznych z  wykorzy­ staniem ETNS dla wspólnych usług europejskich, takich jak wspólny numer do zgłaszania kradzieży terminali komórkowych. Mając na względzie szczególne aspekty związane ze zgła­ szaniem przypadków zaginięcia dzieci oraz obecną ogra­ niczoną dostępność takiej usługi, państwa członkowskie powinny nie tylko dokonać rezerwacji numeru, lecz także dołożyć wszelkich starań w  celu zapewnienia faktycznej i niezwłocznej dostępności na swoich terytoriach, pod nu­ merem „116000”, usługi z zakresu zgłaszania przypadków zaginięcia dzieci. W  tym celu państwa członkowskie po­ winny w  stosownych przypadkach organizować między innymi procedury przetargowe służące zapraszaniu stron zainteresowanych świadczeniem tej usługi. Połączenia głosowe pozostają najpewniejszą i  najbardziej niezawodną formą dostępu do służb ratunkowych. Inne sposoby kontaktu, takie jak wiadomości tekstowe, mogą być mniej niezawodne oraz powodować opóźnienia. Pań­ stwa członkowskie powinny jednak, jeżeli uznają to za sto­ sowne, mieć prawo promowania rozwoju i  wdrażania innych sposobów dostępu do służb ratunkowych, będą­ cych w stanie zapewnić dostęp równoważny połączeniom głosowym. Zgodnie z przepisami decyzji 2007/116/WE z dnia 15 lu­ tego 2007  r. w  sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na „116” na potrzeby zharmonizowanych usług o  walorze społecznym (1), Ko­ misja zwróciła się do państw członkowskich, aby zarezer­ wowały numery w zakresie numeracyjnym zaczynającym się na „116” na potrzeby niektórych usług użyteczności społecznej. Stosowne przepisy tej decyzji należy odzwier­ ciedlić w  dyrektywie 2002/22/WE (dyrektywa o  usłudze powszechnej), aby ściślej zespolić je z  ramami regulacyj­ nymi w  dziedzinie sieci i  usług łączności elektronicznej oraz ułatwić dostęp niepełnosprawnym użytkownikom końcowym. Jednolity rynek oznacza, że użytkownicy końcowi mogą mieć w  obrębie Wspólnoty dostęp do wszystkich nume­ rów uwzględnionych w  krajowych planach numeracji in­ nych państw członkowskich oraz do usług wykorzystujących numery niegeograficzne, w tym między innymi do bezpłatnych numerów telefonicznych i  połą­ czeń telefonicznych o podwyższonej opłacie. Użytkowni­ cy końcowi powinni również być w  stanie korzystać z dostępu do numerów z przestrzeni numerowej telefonii europejskiej („ETNS”) i powszechnych międzynarodowych

bezpłatnych numerów telefonicznych („UIFN”).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.