Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 11

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 11

Strona 11 z 34

Transgra­ niczny dostęp do zasobów numeracyjnych i  związanych z  nimi usług nie powinien być ograniczany, z  wyjątkiem obiektywnie uzasadnionych przypadków, na przykład gdy jest to niezbędne do zwalczania oszustw lub nadużyć (np. w  związku z  niektórymi usługami o  podwyższonej opła­ cie), jeżeli numer jest uznawany za numer o  zasięgu wy­ łącznie krajowym (np. krótki kod krajowy) lub jeżeli jest to technicznie lub ekonomicznie niewykonalne. Użytkowni­ cy powinni być w  pełni informowani, z  wyprzedzeniem i  w  jasny sposób, o  wszelkich zmianach mających zasto­ sowanie do bezpłatnych numerów, takich jak opłaty za połączenia numerów dostępnych za pośrednictwem stan­ dardowych międzynarodowych kodów dla połączeń zagranicznych.


(47)

(43)

(44)

(45)

Aby odnieść pełną korzyść z konkurencji, konsumenci po­ winni być w stanie dokonywać świadomych wyborów i – gdy leży to w ich interesie – zmieniać dostawców. Istotne jest zapewnienie, aby możliwości tej nie ograniczały prze­ szkody prawne, techniczne ani praktyczne, w tym warun­ ki umów, procedury, opłaty itd. Nie wyklucza to jednak wprowadzania racjonalnie uzasadnionych minimalnych okresów umownych w  umowach z  udziałem konsumen­ tów. Możliwość przeniesienia numeru jest jednym z  klu­ czowych czynników ułatwiających wybór konsumentowi oraz skutecznym elementem konkurencji na rynku łącz­ ności elektronicznej i powinna być realizowana w jak naj­ krótszym czasie, tak aby numer był aktywowany i gotowy do wykorzystania w ciągu jednego dnia roboczego, a użyt­ kownik nie doświadczał braku usługi trwającego dłużej niż jeden dzień roboczy. Właściwe organy krajowe mogą za­ lecić ogólny proces przenoszenia numerów, uwzględnia­ jąc krajowe przepisy dotyczące umów oraz rozwój technologii. Doświadczenie w  niektórych państw człon­ kowskich pokazuje, że istnieje ryzyko przenoszenia nume­ rów konsumentów do innego dostawcy bez udzielenia przez nich zgody. Chociaż sprawą tą powinny zająć się w  głównej mierze organy powołane do egzekwowania prawa, państwa członkowskie powinny być w  stanie na­ kładać takie minimalne proporcjonalne środki w odniesie­ niu do przenoszenia numeru, w  tym odpowiednie kary, które są niezbędne do zminimalizowania takiego zagroże­ nia oraz zapewnienia konsumentom ochrony w  trakcie przenoszenia numeru bez zmniejszania dla nich atrakcyj­ ności tego procesu. Prawne obowiązki transmisji obowiązkowej mogą być sto­ sowane do określonych kanałów radiowych i  telewizyj­ nych oraz usług uzupełniających, dostarczanych przez określonego dostawcę usług medialnych. Państwa człon­ kowskie powinny podać jasne uzasadnienie obowiązków transmisji obowiązkowej w  przepisach prawa krajowego, tak aby zapewnić, aby takie obowiązki były przejrzyste, proporcjonalne i  właściwie określone. W  tym względzie zasady transmisji obowiązkowej powinny zostać określo­ ne w  sposób przewidujący wystarczające środki zachęca­ jące do efektywnego inwestowania w  infrastrukturę. Zasady transmisji obowiązkowej należy poddawać okreso­ wemu przeglądowi dla zachowania ich aktualności w od­ niesieniu do zmian technologicznych i  rynkowych oraz w celu zapewnienia, aby były one w dalszym ciągu propor­ cjonalne do celów, które mają zostać osiągnięte. Usługi uzupełniające obejmują – lecz się do nich nie ograniczają – usługi mające na celu usprawnienie dostępu niepełno­ sprawnych użytkowników końcowych, takie jak wideo­ tekst, wyświetlane listy dialogowe, dźwiękowa ścieżka narracyjna i język migowy.

(48)

(46)

(1)  Dz.U. L 49 z 17.2.2007, s. 30.

L 337/18

(49)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2009

Aby wyeliminować istniejące braki w  konsultacjach z konsumentami i odpowiednio uwzględnić interesy oby­ wateli, państwa członkowskie powinny wprowadzić odpo­ wiedni mechanizm konsultacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.