Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 12

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 12

Strona 12 z 34

Taki mechanizm mógłby polegać na powołaniu podmiotu, który – niezależnie od krajowych organów regulacyjnych i  dostawców usług – przeprowadzałby badania w zakresie kwestii dotyczących konsumentów, takich jak zachowania konsumentów i me­ chanizmy zmiany dostawców, i który działałby w sposób przejrzysty oraz wniósłby swój wkład do istniejących me­ chanizmów przeprowadzania konsultacji z  zainteresowa­ nymi stronami. Ponadto można byłoby ustanowić mechanizm służący właściwej współpracy w  sprawach związanych z propagowaniem treści zgodnych z prawem. Żadne procedury współpracy uzgodnione w ramach takie­ go mechanizmu nie powinny jednak umożliwiać systema­ tycznego nadzoru nad korzystaniem z Internetu. O obowiązku świadczenia usługi powszechnej nałożonym na przedsiębiorstwo wyznaczone do świadczenia usługi powszechnej należy powiadomić Komisję. Dyrektywa 2002/58/WE (dyrektywa o prywatności i łącz­ ności elektronicznej) przewiduje harmonizację przepisów państw członkowskich wymaganych do zapewnienia równoważnego poziomu ochrony podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do prywatności i prawa do poufności, w odniesieniu do przetwarzania danych oso­ bowych w  sektorze łączności elektronicznej, oraz do za­ pewnienia swobodnego przepływu tego typu danych oraz urządzeń i usług łączności elektronicznej we Wspólnocie. W przypadku gdy środki mające na celu zapewnienie, aby urządzenie końcowe było skonstruowane w  sposób za­ pewniający ochronę danych osobowych i  prywatności przyjmowane są zgodnie z dyrektywą 1999/5/WE lub de­ cyzją Rady 87/95/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w spra­ wie normalizacji w  dziedzinie technologii informatycznych i telekomunikacji (1), środki takie powin­ ny być zgodne z zasadą neutralności technologicznej. Należy dokładnie obserwować rozwój w  zakresie wyko­ rzystania adresów IP przy uwzględnieniu prac już przepro­ wadzonych, między innymi przez Grupę Roboczą ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych ustanowioną na mocy art.  29 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 paź­ dziernika 1995  r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodne­ go przepływu tych danych (2), i w razie potrzeby w świetle takich wniosków. Przetwarzanie danych o  ruchu wyłącznie w  zakresie nie­ zbędnym do celów zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, tj. odporności – na danym poziomie ufności – sieci lub systemu informacyjnego na występowanie przy­ padkowych zdarzeń albo niezgodnych z prawem lub zło­ śliwych działań zagrażających dostępności, autentyczności, integralności i  poufności przechowywa­ nych lub przekazywanych danych, a także bezpieczeństwa usług powiązanych oferowanych przez te sieci i  systemy lub dostępnych za ich pośrednictwem, zapewniane przez dostawców technologii i usług z zakresu bezpieczeństwa, którzy działają w  charakterze kontrolerów danych,


objęte jest art.  7 lit.  f) dyrektywy 95/46/WE. Mogłoby to obejmować na przykład zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi do sieci i  usług łączności elektronicznej oraz rozprowadzaniu złośliwych kodów oraz przerywanie ata­ ków wywołujących „blokadę usługi”, a także uszkodzeniu systemów komputerowych i łączności elektronicznej.

(54)

Liberalizacja rynków sieci i usług łączności elektronicznej oraz szybko postępujący rozwój technologiczny przyczy­ niły się do wzmożonej konkurencji i  wzrostu gospodar­ czego, a w konsekwencji do powstania bogatej oferty usług dla użytkowników końcowych, dostępnych za pośrednic­ twem publicznych sieci łączności elektronicznej. Należy zapewnić, aby konsumenci i użytkownicy korzystali z ta­ kiego samego poziomu ochrony prywatności i  danych osobowych, niezależnie od stosowanej technologii dostar­ czania danej usługi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.