Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 13

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 13

Strona 13 z 34

Zgodnie z celami ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej oraz z  zasadami proporcjonalności i pomocniczości oraz w celu zapewnienia zarówno euro­ pejskim przedsiębiorstwom, jak i  krajowym organom regulacyjnym pewności prawa oraz skuteczności, dyrekty­ wa 2002/58/WE (dyrektywa o  prywatności i  łączności elektronicznej) koncentruje się na publicznie dostępnych sieciach i usługach łączności elektronicznej i nie ma zasto­ sowania do zamkniętych grup użytkowników ani sieci wewnętrznych. Postęp technologiczny pozwala na rozwój nowych aplika­ cji opartych na urządzeniach do gromadzenia danych i  identyfikacji, którymi mogłyby być urządzenia bezkon­ taktowe wykorzystujące częstotliwości radiowe. Na przy­ kład urządzenia do identyfikacji radiowej („RFID”) wykorzystują częstotliwości radiowe do odczytu danych z etykiet towarowych z unikatowym kodem, które to dane następnie mogą być przekazywane do istniejących sieci łączności. Zastosowanie tego rodzaju technologii na sze­ roką skalę może przynieść istotne korzyści gospodarcze i społeczne, a tym samym w znaczący sposób przyczynić się do urzeczywistnienia rynku wewnętrznego, jeżeli ich stosowanie zostanie zaakceptowane przez obywateli. Aby osiągnąć ten cel, należy zapewnić ochronę wszystkich podstawowych praw jednostek, w  tym prawa do prywat­ ności i ochrony danych. W przypadku gdy takie urządze­ nia są przyłączone do publicznie dostępnych sieci łączności elektronicznej lub korzystają z  usług łączności elektronicznej jako podstawowej infrastruktury, zastoso­ wanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy 2002/58/WE (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej), wraz z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, ruchu i danych dotyczących lokalizacji oraz przepisami dotyczącymi poufności. Dostawca publicznie dostępnej usługi łączności elektro­ nicznej powinien przyjąć/podjąć odpowiednie środki tech­ niczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich usług. Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 95/46/WE środki te powinny zapewnić, aby dostęp do da­ nych osobowych miał jedynie upoważniony personel w  dozwolonych prawem celach oraz, aby przechowywa­ ne lub przekazywane dane osobowe, a  także sieć i  usługi były chronione. Ponadto należy wprowadzić politykę


(50)

(55)

(51)

(56)

(52)

(53)

(57)

(1)  Dz.U. L 36 z 7.2.1987, s. 31. (2)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

18.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(61)

L 337/19

ochrony w  odniesieniu do przetwarzania danych osobo­ wych, aby określić słabe punkty systemu; należy także przeprowadzać regularne działania monitorujące i prewen­ cyjne, korygujące i łagodzące.

(58)

Właściwe organy krajowe powinny promować interesy obywateli, między innymi poprzez przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony prywatności i danych osobowych. W tym celu, właściwe organy krajo­ we powinny dysponować odpowiednimi środkami służą­ cymi wykonywaniu ich obowiązków, w  tym pełnymi i  rzetelnymi danymi o  przypadkach naruszenia bezpie­ czeństwa, które doprowadziły do narażenia na naruszenie danych osobowych osób fizycznych. Powinny one moni­ torować podejmowane działania i rozpowszechniać dobre praktyki wśród dostawców publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej. Dostawcy powinni zatem prowa­ dzić wykaz przypadków naruszenia danych osobowych, aby umożliwić właściwym organom krajowym dalszą ana­ lizę i ocenę.

(62)

Naruszenie danych osobowych, jeżeli nie zajęto się nim w  sposób odpowiedni i  terminowy, może przyczynić się do poważnych strat gospodarczych i szkód społecznych – włącznie z fałszowaniem tożsamości – dotykających dane­ go abonenta lub osobę fizyczną.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.