Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 16

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 16

Strona 16 z 34

Dostawcy usług poczty elektronicznej oraz inni dostawcy usług powinni zatem być w stanie wszczy­ nać postępowanie sądowe przeciw nadawcom nieza­ mówionych komunikatów i w ten sposób chronić interesy swoich klientów w  ramach swoich własnych uzasadnio­ nych interesów gospodarczych. Potrzeba zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony prywatności i  ochrony danych osobowych przekazywa­ nych i  przetwarzanych w  związku z  korzystaniem z  sieci łączności elektronicznej we Wspólnocie wymaga nadania skutecznych uprawnień w zakresie wykonania i egzekwo­ wania przepisów w celu zapewnienia odpowiednich środ­ ków zachęcających do ich przestrzegania. Właściwe organy krajowe oraz, w  stosownych przypadkach, inne


Wprowadzanie w życie i egzekwowanie przepisów niniej­ szej dyrektywy często wymaga współpracy między krajo­ wymi organami regulacyjnymi dwóch lub więcej państw członkowskich, na przykład w zwalczaniu transgraniczne­ go przesyłania niezamówionych komunikatów („spamu”) i  oprogramowania szpiegowskiego. W  celu zapewnienia niezakłóconej i szybkiej współpracy w takich przypadkach odnośne organy krajowe – z zastrzeżeniem zbadania tego przez Komisję – powinny określić procedury związane na przykład z  ilością i  formatem informacji wymienianych między organami lub terminy, których należy dotrzymać. Procedury takie umożliwią także harmonizację odpowied­ nich obowiązków ciążących na podmiotach rynkowych, przyczyniając się do stworzenia równych warunków dzia­ łania we Wspólnocie. Transgraniczna współpraca i egzekwowanie powinny zo­ stać wzmocnione zgodnie z  istniejącymi wspólnotowymi mechanizmami egzekwowania transgranicznego, takimi jak te, które zostały określone w  rozporządzeniu (WE) nr  2006/2004 (rozporządzenie w  sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów) (1), poprzez zmianę tego rozporządzenia. Środki niezbędne do wdrożenia dyrektyw 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej) oraz 2002/58/WE (dy­ rektywa o  prywatności i  łączności elektronicznej) powin­ ny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z  dnia 28  czerwca 1999  r. ustanawiającą warunki wyko­ nywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (2). W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania środków wykonawczych dotyczących sku­ tecznego dostępu do usług w  zakresie numeru „112”, jak również do dostosowania załączników do postępu tech­ nicznego lub zmian popytu na rynku. Należy jej również przyznać uprawnienia do przyjmowania środków wyko­ nawczych dotyczących wymogów w  zakresie informacji i  powiadomień oraz bezpieczeństwa przetwarzania da­ nych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektyw 2002/22/WE (dyrektywa o  usłudze powszechnej) oraz 2002/58/WE (dyrektywa o  prywatności i  łączności elek­ tronicznej) poprzez uzupełnienie ich o elementy inne niż istotne, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie z  proce­ durą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w ar­ t. 5a decyzji 1999/468/WE. Z uwagi na fakt, że stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z  kontrolą w  ramach zwykłych terminów mogłoby, w  pewnych wyjątkowych okolicznościach, utrudnić terminowe przyjmowanie środ­ ków wykonawczych, Parlament Europejski, Rada i  Komi­ sja powinny działać bez zwłoki w  celu zapewnienia terminowego przyjęcia tych środków.

(71)

(72)

(67)

(73)

(68)

(69)

(1)  Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1. (2)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

18.12.2009

(74)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/21

Przyjmując środki wykonawcze dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych, Komisja powinna konsultować się ze wszystkimi odpowiednimi organami i  organizacjami europejskimi (Europejską Agencją ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.