Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 17

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 17

Strona 17 z 34

Bezpieczeństwa Sie­ ci i Informacji (ENISA), Europejskim Inspektorem Ochro­ ny Danych oraz Grupą Roboczą ds. ochrony osób fizycznych w  zakresie przetwarzania danych osobowych ustanowioną na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE), a tak­ że ze wszystkimi odnośnymi zainteresowanymi stronami, szczególnie w celu uzyskania informacji o najlepszych do­ stępnych technicznych i ekonomicznych środkach popra­ wy wdrażania dyrektywy 2002/58/WE (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej). Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa o  usłudze powszechnej) i  2002/58/WE (dyrektywa o  prywatności i  łączności elektronicznej). Zgodnie z pkt 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (1) zachęca się pań­ stwa członkowskie do sporządzania, do ich własnych ce­ lów i  w  interesie Wspólnoty, własnych tabel, które w  możliwie najszerszym zakresie odzwierciedlają korela­ cję między dyrektywami 2002/22/WE (dyrektywa o usłu­ dze powszechnej) oraz 2002/58/WE (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) a środkami trans­ pozycji, oraz do podania ich do wiadomości publicznej,


i konkurencyjnych rynków, niniejsza dyrektywa określa mi­ nimalny zestaw usług określonej jakości, do których mają dostęp wszyscy użytkownicy końcowi, po cenie przystępnej w  świetle konkretnych warunków krajowych, bez narusza­ nia konkurencji. Niniejsza dyrektywa ustanawia również obowiązki dotyczące zapewnienia pewnych usług obowiązkowych. 3. Niniejsza dyrektywa nie dopuszcza ani nie zakazuje warunków – nakładanych przez dostawców publicznie do­ stępnych sieci i usług łączności elektronicznej – ograniczają­ cych użytkownikom końcowym dostęp do usług i  aplikacji lub korzystanie z nich, w przypadku gdy jest to dopuszczal­ ne na mocy prawa krajowego i zgodne z prawem wspólno­ towym; ustanawia jednak obowiązek dostarczania informacji dotyczących takich warunków. Krajowe środki dotyczące do­ stępu użytkowników końcowych do usług i aplikacji lub ko­ rzystania z  nich za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej przyjmuje się z poszanowaniem praw podsta­ wowych i swobód osób fizycznych, w tym w odniesieniu do prawa do prywatności oraz prawa do rzetelnego procesu, zgodnie z  art.  6  Europejskiej konwencji o  ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. 4. Przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące praw użyt­ kowników końcowych stosuje się bez uszczerbku dla wspól­ notowych przepisów o  ochronie konsumenta, w szczególności dla przepisów dyrektywy 93/13/EWG i dy­ rektywy 97/7/WE, oraz przepisów krajowych zgodnych z prawem wspólnotowym.”; 2) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: a) b) skreśla się lit. b); lit. c) i d) otrzymują brzmienie: „c) »publicznie dostępna usługa telefoniczna« oznacza usługę dostępną publicznie dla inicjowania i odbie­ rania, bezpośrednio lub pośrednio, połączeń krajo­ wych lub krajowych i  międzynarodowych za pośrednictwem numeru lub numerów istniejących w  krajowym lub międzynarodowym planie nume­ racji telefonicznej; d) »numer geograficzny« oznacza numer istniejący w  krajowym planie numeracji telefonicznej, w którym część jego struktury cyfrowej zawiera in­ formację o  znaczeniu geograficznym wykorzysty­ waną do przekierowywania wywołań tam, gdzie fizycznie mieści się punkt zakończenia sieci (PZS);”;

(75)

(76)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Zmiany dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej) W dyrektywie 2002/22/WE (dyrektywa o  usłudze powszechnej) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł  1 Przedmiot i  zakres 1. W ramach dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramo­ wa) niniejsza dyrektywa dotyczy dostarczania sieci i  usług łączności elektronicznej dla użytkowników końcowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.