Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 18

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 18

Strona 18 z 34

Ce­ lem jest zapewnienie dostępności w  całej Wspólnocie pu­ blicznie dostępnych usług dobrej jakości poprzez skuteczną konkurencję i  wybór, a  także zajęcie się okolicznościami, w jakich rynek nie zaspokaja w sposób zadowalający potrzeb użytkowników końcowych. Dyrektywa zawiera również przepisy dotyczące niektórych aspektów związanych z urzą­ dzeniami końcowym, w  tym przepisy mające na celu ułat­ wienie dostępu niepełnosprawnym użytkownikom końcowym. Niniejsza dyrektywa określa prawa użytkowników 2. końcowych i  odpowiadające im obowiązki przedsiębiorstw udostępniających publicznie dostępne sieci i usługi łączności elektronicznej. W odniesieniu do zapewnienia świadcze­ nia usługi powszechnej w  środowisku otwartych


(1)  Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.

c) d)

skreśla się lit. e); lit. f) otrzymuje brzmienie: „f) »numer niegeograficzny« to numer istniejący w kra­ jowym planie numeracji telefonicznej niebędący numerem geograficznym; obejmuje między innymi numery komórkowe, bezpłatne oraz o podwyższo­ nej opłacie.”;

L 337/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2009

3) art. 4 otrzymuje brzmienie: „Artykuł  4 Zapewnienie dostępu stacjonarnego i świadczenie usług telefonicznych 1. Państwa członkowskie zapewniają, aby co najmniej jedno przedsiębiorstwo realizowało wszystkie uzasadnione wnioski o  stacjonarne przyłączenie do publicznej sieci łączności. Tak zapewnione przyłączenie powinno umożliwiać 2. komunikację głosową, faksową i przesyłanie danych z szyb­ kościami pozwalającymi na funkcjonalny dostęp do Interne­ tu, biorąc pod uwagę przeważające technologie wykorzystywane przez większość abonentów oraz technolo­ giczne możliwości zastosowań. 3. Państwa członkowskie zapewniają, aby co najmniej jedno przedsiębiorstwo realizowało wszystkie uzasadnione wnioski o  dostarczanie publicznie dostępnej usługi telefo­ nicznej za pośrednictwem przyłączenia do sieci, o  którym mowa w ust. 1, pozwalającej inicjować i odbierać połączenia krajowe i międzynarodowe.”; 4) art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Spisy abonentów, o których mowa w ust. 1 obejmują, „2. z  zastrzeżeniem przepisów art.  12 dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. do­ tyczącej przetwarzania danych osobowych i  ochrony pry­ watności w  sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (*), wszystkich abo­ nentów publicznie dostępnych usług telefonicznych. (*) Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37.”; 5) tytuł art. 6 oraz art. 6 ust. 1 otrzymują brzmienie: „Publiczne automaty telefoniczne i  inne punkty dostę­ powe telefonii głosowej Państwa członkowskie zapewnią krajowym organom 1. regulacyjnym możliwość nakładania obowiązków na przed­ siębiorstwa, mających na celu udostępnienie publicznych au­ tomatów telefonicznych lub innych publicznych punktów dostępowych telefonii głosowej dla zaspokojenia rozsądnych potrzeb użytkowników końcowych pod względem pokrycia geograficznego, liczby telefonów lub innych punktów dostę­ powych, dostępności dla niepełnosprawnych użytkowników końcowych oraz jakości usług.”; 6) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Artykuł  7 Środki dla końcowych niepełnosprawnych użytkowników

poziomowi dostępu, z  jakiego korzystają inni użytkownicy końcowi. Państwa członkowskie mogą zobowiązać krajowe organy regulacyjne do oceny ogólnej potrzeby oraz szczegól­ nych wymogów w tym względzie, w tym zakresu i konkret­ nej formy takich szczególnych środków dla niepełnosprawnych użytkowników końcowych.

2. Państwa członkowskie mogą podejmować, z uwzględ­ nieniem warunków krajowych, szczególne środki w celu za­ pewnienia niepełnosprawnym użytkownikom końcowym możliwości skorzystania z wyboru przedsiębiorstw i dostaw­ ców usług dostępnych dla większości użytkowników końcowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.