Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 19

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 19

Strona 19 z 34

3. Podejmując środki, o których mowa w ust. 1 i 2, pań­ stwa członkowskie zachęcają do przestrzegania odpowied­ nich norm lub specyfikacji publikowanych zgodnie z art. 17 i 18 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa).”;

7) w art. 8 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3. W przypadku gdy przedsiębiorstwo wyznaczone zgodnie z ust. 1 zamierza zbyć znaczną część lub całość swo­ ich lokalnych aktywów służących dostępowi do sieci na rzecz odrębnego podmiotu prawnego należącego do innego wła­ ściciela, informuje ono odpowiednio wcześniej krajowy or­ gan regulacyjny, tak aby organ ten mógł ocenić wpływ zamierzonej transakcji na zapewnianie dostępu stacjonarne­ go i świadczenie usług telefonicznych, o których mowa w ar­ t. 4. Krajowy organ regulacyjny może nakładać, zmieniać lub uchylać szczególne obowiązki zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrek­ tywy 2002/20/WE (dyrektywy o zezwoleniach).”;


8) art. 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

Krajowe organy regulacyjne monitorują rozwój oraz „1. poziom taryf detalicznych dotyczących usług określonych w  art.  4–7 jako podlegających obowiązkowi świadczenia usługi powszechnej oraz świadczonych przez wyznaczone przedsiębiorstwa lub – jeżeli nie wyznaczono żadnych przed­ siębiorstw do świadczenia tych usług – dostępnych na ryn­ ku, w  szczególności w  odniesieniu do krajowych cen konsumpcyjnych i dochodów konsumentów.

1. O ile w  rozdziale IV nie określono wymogów o  rów­ norzędnym skutku, państwa członkowskie podejmują szcze­ gólne środki, aby niepełnosprawnym użytkownikom końcowym zapewnić ten dostęp – po przystępnej cenie – do usług określonych w  art.  4 ust.  3 i  art.  5 , równoważny

2. Państwa członkowskie mogą, z  uwzględnieniem wa­ runków krajowych, wymagać, aby wyznaczone przedsiębior­ stwa zapewniły konsumentom opcje taryfowe lub pakiety różniące się od tych, które zapewniają na normalnych wa­ runkach handlowych, w  szczególności w  celu zapewnienia, aby osoby o  niskich dochodach lub o  szczególnych potrze­ bach socjalnych nie zostały wykluczone z  dostępu do sieci, o której mowa w art. 4 ust. 1, lub z korzystania z usług okre­ ślonych w art. 4 ust. 3 i art. 5, 6 i 7 jako usług objętych obo­ wiązkiem świadczenia usługi powszechnej i  świadczonych przez wyznaczone przedsiębiorstwa.”;

18.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/23

9) art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Krajowe organy regulacyjne powinny być w stanie wy­ znaczać cele w odniesieniu do wywiązywania się z obowiąz­ ków przedsiębiorstwom obarczonym obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej. Czyniąc to, krajowe orga­ ny regulacyjne biorą pod uwagę opinie zainteresowanych stron, w szczególności te, o których mowa w art. 33.”; 10) tytuł rozdziału III otrzymuje brzmienie:

„KONTROLA REGULACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW O  ZNA­ CZĄCEJ POZYCJI RYNKOWEJ NA OKREŚLONYCH RYN­ KACH DETALICZNYCH”;

b)

świadczone usługi, w tym w szczególności: — informacje o  tym, czy zapewniany jest dostęp do służb ratunkowych i  informacje o  miejscu przeby­ wania osoby wykonującej połączenie oraz o wszel­ kich ograniczeniach w  dostępie do służb ratunkowych zgodnie z art. 26, — informacje o  wszelkich innych warunkach ograni­ czających dostęp do usług i  aplikacji lub korzysta­ nia z  nich, w  przypadku gdy warunki takie dopuszcza prawo krajowe zgodnie z  prawem wspólnotowym, — minimalne oferowane poziomy jakości usług, a mianowicie czas wstępnego przyłączenia, a w od­ powiednich przypadkach także inne parametry ja­ kości usług określone przez krajowe organy regulacyjne, — informacje dotyczące wszelkich procedur wprowa­ dzonych przez przedsiębiorstwo w  celu pomiaru i  organizacji ruchu, tak aby zapobiec osiągnięciu pojemności łącza lub jej przekroczeniu, oraz infor­ macje o tym, jak procedury te mogą wpłynąć na ja­ kość usług, — rodzaje oferowanych usług serwisowych oraz usług wsparcia technicznego świadczonych klientom, a  także sposoby kontaktowania się z  podmiotami, które je świadczą, — wszelkie ograniczenia, które dostawca nałożył w za­ kresie korzystania z  udostępnionych urządzeń końcowych;

11) skreśla się art. 16; 12) w art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.