Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 23

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 23

Strona 23 z 34

 1 lit. a), oraz aby in­ formacje o nich zostały udostępnione dostawcom usług biura numerów lub spisu abonentów zgodnie z ust. 2.”; c) ust. 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie: Państwa członkowskie zapewniają wszystkim „3. użytkownikom końcowym publicznie dostępnej usługi telefonicznej możliwość dostępu do usług biura nume­ rów. Krajowe organy regulacyjne mogą nakładać obo­ wiązki i  warunki na przedsiębiorstwa kontrolujące dostęp użytkowników końcowych do usług biura nume­ rów, zgodnie z  przepisami art.  5 dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywa o  dostępie). Takie obowiązki i warunki są obiektywne, sprawiedliwe, niedyskrymina­ cyjne i przejrzyste.


Artykuł  23 Dostępność usług Państwa członkowskie przyjmują wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić jak największą dostępność publicznie dostęp­ nych usług telefonicznych dostarczanych za pośrednictwem publicznych sieci łączności w przypadku awarii sieci w wy­ niku katastrofy lub w przypadku działania siły wyższej. Pań­ stwa członkowskie zapewniają, aby przedsiębiorstwa

L 337/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2009

4. Państwa członkowskie nie utrzymują żadnych ograniczeń regulacyjnych, które uniemożliwiałyby użyt­ kownikom końcowym w  jednym państwie członkow­ skim bezpośredni dostęp do biura numerów w  innym państwie członkowskim w drodze wywołania głosowe­ go lub wiadomości SMS oraz podejmują środki zapew­ niające taki dostęp zgodnie z art. 28. 5. ust. 1–4 stosuje się z zastrzeżeniem wymogów za­ wartych w  przepisach wspólnotowych dotyczących ochrony danych osobowych i  prywatności oraz, w szczególności, art. 12 dyrektywy 2002/58/WE (dyrek­ tywa o prywatności i łączności elektronicznej).”; 17) art. 26 i 27 otrzymują brzmienie: „Artykuł  26 Służby ratunkowe i  jednolity europejski numer alarmowy 1. Państwa członkowskie zapewniają, aby wszyscy użyt­ kownicy końcowi usług, o  których mowa w  ust.  2, w  tym także użytkownicy publicznych automatów telefonicznych, mogli kontaktować się ze służbami ratunkowymi bezpłatnie i  bez konieczności użycia jakiegokolwiek środka płatnicze­ go, za pośrednictwem jednolitego europejskiego numeru alarmowego »112« oraz za pośrednictwem jakiegokolwiek krajowego numeru alarmowego określonego przez państwa członkowskie. 2. W porozumieniu z  krajowymi organami regulacyjny­ mi, służbami ratunkowymi i dostawcami państwa członkow­ skie zapewniają, aby przedsiębiorstwa świadczące użytkownikom końcowym usługi łączności elektronicznej polegające na inicjowaniu krajowych wywołań numeru lub numerów istniejących w  krajowym planie numeracji telefo­ nicznej zapewniały dostęp do służb ratunkowych. 3. Państwa członkowskie zapewniają właściwe odbieranie i  obsługę wywołań jednolitego europejskiego numeru alar­ mowego »112« w  sposób najlepiej odpowiadający krajowej organizacji systemów alarmowych. Takie wywołania należy przyjmować i obsługiwać co najmniej z taką samą sprawnoś­ cią i skutecznością, jak wywołania krajowych numerów alar­ mowych, w  przypadkach gdy są one w  dalszym ciągu wykorzystywane. 4. Państwa członkowskie zapewniają, aby dostęp niepeł­ nosprawnych użytkowników końcowych do służb ratunko­ wych był równoważny dostępowi, który mają inni użytkownicy końcowi. Środki przyjęte w  celu zapewnienia, aby niepełnosprawni użytkownicy końcowi mieli możliwość dostępu do służb ratunkowych podczas gdy podróżują do in­ nych państw członkowskich, opierają się w jak największym stopniu na europejskich normach lub specyfikacjach opubli­ kowanych zgodnie z  przepisami art.  17 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa) oraz nie uniemożliwiają państwom członkowskim przyjmowania dodatkowych wy­ mogów zmierzających do realizacji celów określonych w ni­ niejszym artykule. 5. Państwa członkowskie zapewniają, aby przedsiębior­ stwa, których to dotyczy, bezpłatnie udostępniały informa­ cje o  lokalizacji osoby wykonującej połączenie organowi zajmującemu się wywołaniami alarmowymi niezwłocznie po

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.