Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 24

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 24

Strona 24 z 34

dotarciu wywołania alarmowego do tego organu. Ma to za­ stosowanie do wszystkich wywołań jednolitego europejskie­ go numeru alarmowego »112«. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć ten obowiązek na wywołania krajowych nume­ rów alarmowych. Właściwe organy regulacyjne określają kry­ teria dokładności i  niezawodności podanych informacji o lokalizacji osoby wykonującej połączenie. 6. Państwa członkowskie zapewniają, aby obywatele byli odpowiednio informowani o  istnieniu jednolitego europej­ skiego numeru alarmowego »112« oraz o korzystaniu z nie­ go, w  szczególności poprzez podejmowanie inicjatyw skierowanych do osób podróżujących między państwami członkowskimi. 7. W celu zapewnienia skutecznego dostępu do usług w  zakresie numeru »112« w  państwach członkowskich Ko­ misja, po konsultacji z  BEREC, może przyjąć techniczne środki wykonawcze. Te techniczne środki wykonawcze przyjmuje się jednak bez uszczerbku dla organizacji służb ra­ tunkowych i nie wywierają one żadnego wpływu na tę orga­ nizację, która pozostaje w  wyłącznej kompetencji państw członkowskich. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż is­ totne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyj­ muje się zgodnie z  procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 37 ust. 2. Artykuł  27 Europejskie kody dostępu telefonicznego 1. Państwa członkowskie zapewniają, aby kod »00« był standardowym kodem dostępu międzynarodowego. Możli­ we jest dokonywanie lub dalsze stosowanie specjalnych usta­ leń dotyczących wywołań między miejscowościami sąsiadującymi ze sobą, między którymi przebiega granica państw członkowskich. Użytkownicy końcowi, których to dotyczy, otrzymują pełne informacje o takich ustaleniach. 2. Podmiot prawny, posiadający siedzibę we Wspólnocie i  wyznaczony przez Komisję, ponosi wyłączną odpowie­ dzialność za zarządzanie przestrzenią numerową telefonii europejskiej (ETNS), włącznie z  przydzielaniem numerów, oraz za promowanie jej. Komisja przyjmuje niezbędne prze­ pisy wykonawcze. 3. Państwa członkowskie zapewniają, aby wszystkie przedsiębiorstwa, które świadczą publicznie dostępne usługi telefoniczne pozwalające na wywołania międzynarodowe, obsługiwały wszystkie wywołania przychodzące do ETNS i wychodzące z tej przestrzeni, według stawek podobnych do stawek stosowanych w przypadku wywołań do innych pań­ stw członkowskich i z tych państw.”; 18) dodaje się artykuł w brzmieniu: „Artykuł  27a Harmonizacja numerów na użytek zharmonizowanych usług o  walorze społecznym, w  tym numer specjalnej linii w  sprawach zaginięć dzieci 1. Państwa członkowskie promują specjalne numery z za­ kresu numeracyjnego zaczynającego się na »116«, określone w  decyzji Komisji 2007/116/WE z  dnia 15  lutego 2007  r.


18.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/27

w  sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na »116« na potrzeby zharmonizowanych usług o  walorze społecznym (*). Państwa członkowskie za­ chęcają do dostarczania na swoim terytorium usług, dla któ­ rych rezerwowane są te numery. 2. Państwa członkowskie zapewniają, aby niepełnospraw­ ni użytkownicy końcowi w możliwie jak największym stop­ niu mieli dostęp do usług z  zakresu numeracyjnego zaczynającego się na »116«. Środki podejmowane w  celu ułatwienia dostępu niepełnosprawnych użytkowników koń­ cowych do takich usług podczas podróżowania w  innych państwach członkowskich opierają się na przestrzeganiu od­ powiednich norm lub specyfikacji opublikowanych zgodnie z art. 17 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa). 3. Państwa członkowskie zapewniają, aby obywatele zo­ stali odpowiednio poinformowani o istnieniu usług z zakre­ su numeracyjnego zaczynającego się na »116« oraz o sposobach korzystania z tych usług, zwłaszcza poprzez ini­ cjatywy skierowane w szczególności do osób podróżujących między państwami członkowskimi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.