Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 25

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 25

Strona 25 z 34

4. Poza środkami, które mają ogólne zastosowanie do wszystkich numerów z zakresu numeracyjnego zaczynające­ go się na »116« i które są podejmowane zgodnie z ust. 1, 2 i  3, państwa członkowskie dokładają wszelkich starań, aby zapewnić obywatelom dostęp do specjalnej usługi telefonicz­ nej umożliwiającej zgłaszanie przypadków zaginięcia dzieci. Linia ta jest udostępniana pod numerem »116000«. 5. Aby zapewnić skuteczne wdrażanie w  państwach członkowskich zakresu numeracyjnego zaczynającego się na »116«, a  w szczególności udostępnianej pod numerem »116000« specjalnej linii umożliwiającej zgłaszanie przypad­ ków zaginięcia dzieci, w  tym dostęp niepełnosprawnych użytkowników końcowych podczas podróżowania w innych państwach członkowskich, Komisja – po konsultacji z  BE­ REC – może przyjąć techniczne środki wykonawcze. Te tech­ niczne środki wykonawcze przyjmuje się jednak bez uszczerbku dla organizacji tych służb i  nie wywierają one żadnego wpływu na tę organizację, która pozostaje w  wy­ łącznej kompetencji państw członkowskich. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż is­ totne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyj­ muje się zgodnie z  procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 37 ust. 2. (*) Dz.U. L 49 z 17.2.2007, s. 30.”; 19) art. 28 otrzymuje brzmienie: „Artykuł  28 Dostęp do numerów i usług 1. Państwa członkowskie zapewniają, aby – w przypadku gdy jest to technicznie i ekonomicznie wykonalne oraz z wy­ jątkiem sytuacji, gdy wywoływany abonent postanowił ze względów handlowych ograniczyć dostęp stron wywołują­ cych z  poszczególnych obszarów geograficznych – odpo­ wiednie krajowe organy podejmowały wszelkie niezbędne kroki w  celu zapewnienia, aby użytkownicy końcowi mieli możliwość: a) dostępu we Wspólnocie do usług wykorzystujących nu­ mery niegeograficzne oraz możliwość korzystania z ta­ kich usług; oraz


b)

dostępu, niezależnie od technologii i  urządzeń wyko­ rzystywanych przez operatora, do wszystkich numerów we Wspólnocie, również numerów uwzględnionych w  krajowych planach numeracji, numerów należących do ETNS i do powszechnej międzynarodowej sieci bez­ płatnych numerów telefonicznych (UIFN).

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe orga­ ny mogły wymagać od przedsiębiorstw zapewniających pu­ bliczne sieci łączności lub publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej zablokowania w  indywidualnych przypadkach dostępu do numerów lub usług, w  przypadku gdy jest to uzasadnione ze względu na oszustwo lub naduży­ cie, oraz wymagać, aby w  takich przypadkach dostawcy usług łączności elektronicznej wstrzymali dochody z  odpo­ wiednich połączeń wzajemnych lub innych usług.”; 20) w art. 29 wprowadza się następujące zmiany: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Bez uszczerbku dla art. 10 ust. 2, państwa człon­ kowskie zapewniają, aby krajowe organy regulacyjne mogły wymagać od wszystkich przedsiębiorstw, będą­ cych dostawcami publicznie dostępnych usług telefo­ nicznych lub dostępu do publicznych sieci łączności, udostępnienia całości lub części usług dodatkowych wy­ mienionych w  części B  załącznika  I, z  zastrzeżeniem technicznej wykonalności i opłacalności ekonomicznej, jak również całości lub części usług dodatkowych wy­ mienionych w części A załącznika I.”; b) skreśla się ust. 3;

21) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł  30 Ułatwienia przy zmianie dostawcy usług 1. Państwa członkowskie zapewniają, aby wszyscy abo­ nenci posiadający numery należące do krajowego planu nu­ meracji telefonicznej mogli na swój wniosek zachować dotychczasowy numer lub dotychczasowe numery niezależ­ nie od tego, które przedsiębiorstwo świadczy usługę, zgod­ nie z przepisami części C załącznika I.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.