Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 27

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 27

Strona 27 z 34

Państwa członkowskie zapewniają w szczególności, aby krajowe organy regulacyjne ustanowiły mechanizm konsultacji zapewniający, aby ich decyzje w  kwestiach związanych z  prawami użytkowników końcowych i  konsumentów, dotyczącymi publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej, należycie uwzględniały interesy konsumentów w  dziedzinie łączności elektronicznej.”; b) dodaje się ustęp w brzmieniu: Bez uszczerbku dla przepisów krajowych zgod­ „3. nych z prawem Wspólnoty oraz promujących cele zwią­ zane z  polityką kulturalną i  medialną, takie jak różnorodność kulturowa i językowa oraz pluralizm me­ diów, krajowe organy regulacyjne i  inne odpowiednie organy mogą promować współpracę między przedsię­ biorstwami udostępniającymi sieci lub usługi łączności elektronicznej a sektorami zainteresowanymi promowa­ niem zgodnych z  prawem treści w  sieciach i  usługach łączności elektronicznej. Taka współpraca może obej­ mować również koordynowanie informacji użyteczno­ ści publicznej, które mają zostać udostępnione zgodnie z art. 21 ust. 4 i art. 20 ust. 1 akapit drugi.”; 24) art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Państwa członkowskie zapewniają, aby udostępnione zostały przejrzyste, niedyskryminacyjne, proste i  niedrogie pozasądowe procedury rozstrzygania nierozwiązanych spo­ rów między konsumentami a  przedsiębiorstwami udostęp­ niającymi sieci lub usługi łączności elektronicznej, powstałych w  zakresie stosowania niniejszej dyrektywy i związanych z warunkami lub wykonaniem umów dotyczą­ cych udostępniania tych sieci lub usług. Państwa członkow­ skie przyjmują środki w  celu zapewnienia, aby takie procedury umożliwiały sprawiedliwe i szybkie rozstrzyganie sporów, oraz mogą, w przypadku gdy istnieją ku temu pod­ stawy, przyjąć system zwrotu kosztów lub system rekom­ pensat. Takie procedury umożliwiają bezstronne rozwiązywanie sporów i nie pozbawiają konsumenta ochro­ ny prawnej zapewnianej przez prawo krajowe. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć te obowiązki tak, aby objęły spory dotyczące innych użytkowników końcowych.”;


18.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/29

25) art. 35 otrzymuje brzmienie: „Artykuł  35 Dostosowanie załączników Komisja przyjmuje środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy oraz niezbędne do dostosowania załączników I, II, III oraz VI do rozwoju tech­ niki lub zmian popytu na rynku, działając zgodnie z proce­ durą regulacyjną połączoną z  kontrolą, o  której mowa w art. 37 ust. 2.”; 26) art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: a) lit. c) otrzymuje brzmienie: „c) »dane dotyczące lokalizacji« oznaczają wszelkie dane przetwarzane w sieci łączności elektronicznej lub w ramach usług łączności elektronicznej, wska­ zujące położenie geograficzne urządzenia końco­ wego użytkownika publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej;”; b) c) skreśla się lit. e); dodaje się literę w brzmieniu: „h) »naruszenie danych osobowych« oznacza narusze­ nie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowe­ go lub bezprawnego zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do da­ nych osobowych przekazywanych, przechowywa­ nych lub w inny sposób przetwarzanych w związku ze świadczeniem publicznie dostępnych usług łącz­ ności elektronicznej we Wspólnocie.”; 3) art. 3 otrzymuje brzmienie: „Artykuł  3

Krajowe organy regulacyjne powiadamiają Komisję „2. o obowiązku świadczenia usługi powszechnej nałożonym na przedsiębiorstwa wyznaczone jako mające obowiązek świad­ czenia usługi powszechnej. Komisja jest niezwłocznie powia­ damiana o  wszelkich zmianach, które mają wpływ na te obowiązki lub na przedsiębiorstwa, których dotyczą przepi­ sy niniejszej dyrektywy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.