Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 28

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 28

Strona 28 z 34

”; 27) art. 37 otrzymuje brzmienie: „Artykuł  37 Procedura komitetowa 1. Komisja wspierana jest przez Komitet ds. Łączności ustanowiony na mocy art.  22 dyrektywy 2002/21/WE (dy­ rektywy ramowej). 2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art.  5a ust.  1–4 oraz art.  7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”; 28) załączniki I, II i  III zastępuje się tekstem załącznika  I  do ni­ niejszej dyrektywy, a  załącznik  VI zastępuje się tekstem za­ łącznika II do niniejszej dyrektywy; 29) skreśla się załącznik VII. Artykuł 2 Zmiany dyrektywy 2002/58/WE (dyrektywa o  prywatności i łączności elektronicznej) W dyrektywie 2002/58/WE (dyrektywa o  prywatności i  łączno­ ści elektronicznej) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Niniejsza dyrektywa przewiduje harmonizację przepi­ sów krajowych wymaganych do zapewnienia równoważne­ go poziomu ochrony podstawowych praw i  wolności, w szczególności prawa do prywatności i poufności, w odnie­ sieniu do przetwarzania danych osobowych w sektorze łącz­ ności elektronicznej oraz w  celu zapewnienia swobodnego przepływu we Wspólnocie tego typu danych oraz urządzeń i usług łączności elektronicznej.”; b)


Usługi Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do przetwarzania da­ nych osobowych w związku z dostarczaniem publicznie do­ stępnych usług łączności elektronicznej w  publicznych sieciach łączności we Wspólnocie, włącznie z  publicznymi sieciami łączności służącymi do zbierania danych i  obsługi urządzeń identyfikacyjnych.”; 4) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany: a) tytuł otrzymuje brzmienie: „Bezpieczeństwo przetwarzania”; dodaje się ustęp w brzmieniu: „1a. Bez uszczerbku dla dyrektywy 95/46/WE środ­ ki, o których mowa w ust. 1, muszą co najmniej: — zapewniać, aby do danych osobowych mógł mieć dostęp wyłącznie uprawniony personel w dozwolo­ nych prawem celach, — chronić przechowywane lub przekazywane dane osobowe przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą lub zmianą oraz nieuprawnionym lub bezprawnym przechowywa­ niem, przetwarzaniem, dostępem lub ujawnieniem, oraz

L 337/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2009

— zapewnić wdrożenie polityki bezpieczeństwa w od­ niesieniu do przetwarzania danych osobowych. Właściwe organy krajowe muszą być w stanie kontrolo­ wać środki przyjęte przez dostawcę publicznie dostęp­ nych usług łączności elektronicznej oraz wydawanie zaleceń dotyczących najlepszych praktyk dotyczących poziomu bezpieczeństwa, do jakiego środki te powinny prowadzić.”; c) dodaje się ustępy w brzmieniu: „3. W przypadku naruszenia danych osobowych, do­ stawca publicznie dostępnych usług łączności elektro­ nicznej bez zbędnej zwłoki powiadamia o  tym przypadku naruszenia danych osobowych właściwy or­ gan krajowy. W przypadku gdy naruszenie danych osobowych może wywrzeć niekorzystny wpływ na dane osobowe lub pry­ watność abonenta lub osoby fizycznej, dostawca bez zbędnej zwłoki powiadamia również o  takim narusze­ niu abonenta lub osobę fizyczną. Powiadomienie danego abonenta lub osoby fizycznej o naruszeniu danych osobowych nie jest wymagane, je­ żeli dostawca wykazał zgodnie z  wymogami właściwe­ go organu, że wdrożył odpowiednie technologiczne środki ochrony oraz że środki te zostały zastosowane do danych, których dotyczyło naruszenie bezpieczeństwa. Tego rodzaju technologiczne środki ochrony muszą sprawiać, że dane stają się nieczytelne dla każdego, kto nie jest uprawniony do dostępu do nich. Bez uszczerbku dla obowiązku powiadomienia przez dostawcę danych abonentów lub osób fizycznych, jeżeli dostawca nie powiadomił jeszcze abonenta lub osoby fi­ zycznej o naruszeniu danych osobowych, właściwy or­ gan krajowy – po rozważeniu możliwych niekorzystnych skutków tego naruszenia – może wyma­ gać, aby dostawca to uczynił.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 28 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.