Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 3

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 3

Strona 3 z 34

(9)

Państwa członkowskie powinny wprowadzić środki pro­ mujące tworzenie rynku dla szeroko dostępnych produk­ i  usług oferujących rozwiązania dla tów niepełnosprawnych użytkowników końcowych. Można tego dokonać między innymi odwołując się do norm eu­ ropejskich, wprowadzając wymogi w zakresie dostępności elektronicznej („e-dostępności”) w ramach procedur udzie­ lania zamówień publicznych i  zaproszeń do składania ofert dotyczących świadczenia usług oraz wdrażając prze­ pisy chroniące prawa niepełnosprawnych użytkowników końcowych. Jeżeli przedsiębiorstwo wyznaczone do świadczenia usłu­ gi powszechnej zgodnie z  art.  4 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej) postanowi zbyć znacz­ ną część – z punktu widzenia swojego obowiązku świad­ czenia usługi powszechnej – lub całość aktywów swojej lokalnej sieci dostępu na terytorium krajowym na rzecz odrębnego podmiotu prawnego należącego do innego wła­ ściciela ostatecznego, krajowy organ regulacyjny powinien ocenić skutki transakcji w celu zapewnienia ciągłości obo­ wiązków świadczenia usługi powszechnej na całym tery­ torium krajowym lub jego częściach. W  tym celu przedsiębiorstwo powinno z  wyprzedzeniem poinformo­ wać o  zbyciu krajowy organ regulacyjny, który nałożył obowiązki świadczenia usługi powszechnej. Ocena krajo­ wego organu regulacyjnego powinna pozostać bez uszczerbku dla dokonania transakcji. Rozwój technologiczny doprowadził do znacznego zmniejszenia liczby publicznych automatów telefonicz­ nych. W  celu zapewnienia neutralności technologicznej i  stałego dostępu ogółu obywateli do telefonii głosowej, krajowe organy regulacyjne powinny mieć możliwość na­ kładania obowiązków na przedsiębiorstwa, aby zapewnić nie tylko publiczne automaty telefoniczne z myślą o spros­ taniu rozsądnym potrzebom użytkowników końcowych, lecz także, aby zapewnić, w stosownych przypadkach, al­ ternatywne publiczne punkty dostępowe telefonii głosowej w tym celu. Należy zagwarantować niepełnosprawnym użytkownikom końcowym dostęp do usług równoważny dostępowi dla pozostałych użytkowników końcowych. W  tym celu do­ stęp powinien być równoważny pod względem funkcjo­ nalnym, w taki sposób, aby niepełnosprawni użytkownicy końcowi korzystali z  tego samego stopnia dostępności usług, jak inni użytkownicy końcowi, choć przy wykorzy­ staniu innych środków.


(10)

(11)

(6)

(12) (7)

Ze względu na jasność i przejrzystość niniejsza dyrektywa dotyczy jedynie zmian dyrektyw 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej) i 2002/58/WE (dyrektywa o pry­ watności i łączności elektronicznej). Bez uszczerbku dla dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 9  marca 1999  r. w  sprawie

(8)

(1)  Dz.U. L 91 z 7.4.1999, s. 10.

18.12.2009

(13)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(17)

L 337/13

Należy dostosować definicje tak, aby były zgodne z zasadą neutralności technologicznej i  zachowały aktualność w  świetle rozwoju technologicznego. Należy przede wszystkim oddzielić warunki świadczenia usług od sa­ mych elementów składających się na definicję publicznie dostępnej usługi telefonicznej, tj. usługi łączności elektro­ nicznej udostępnionej publicznie do inicjowania i  odbie­ rania, bezpośrednio lub pośrednio, wywołań krajowych lub krajowych i międzynarodowych za pośrednictwem nu­ meru lub numerów istniejących w krajowym lub między­ narodowym planie numeracji telefonicznej, bez względu na to, czy usługa ta opiera się na komutacji łączy czy na technologii komutacji pakietów. Cechą charakterystyczną takiej usługi jest jej dwukierunkowość, co pozwala obu stronom na wykonywanie połączeń. Usługa, która nie spełnia wszystkich tych warunków, np. opcja „clickthrough” na internetowej stronie obsługi klienta, nie jest publicznie dostępną usługą telefoniczną. Publicznie do­ stępne usługi telefoniczne obejmują także środki komuni­ kacji przeznaczone specjalnie dla niepełnosprawnych użytkowników końcowych korzystających z  usług trans­ misji tekstu lub usług całkowitej konwersacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.