Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 30

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 30

Strona 30 z 34

„Artykuł  13 Komunikaty niezamówione 1. Używanie automatycznych systemów wywołujących i systemów łączności bez ludzkiej ingerencji (automatyczne urządzenia wywołujące), faksów lub poczty elektronicznej do celów marketingu bezpośredniego może być dozwolone jedynie wobec abonentów lub użytkowników, którzy uprzednio wyrazili na to zgodę. 2. Niezależnie od przepisów ust. 1, w przypadku gdy oso­ ba fizyczna lub prawna otrzymuje od swoich klientów szcze­ gółowe elektroniczne dane kontaktowe dotyczące kontaktu z nimi za pomocą poczty elektronicznej, w kontekście sprze­ daży produktu lub usługi, zgodnie z dyrektywą 95/46/WE, ta sama osoba fizyczna lub prawna może używać tych szcze­ gółowych elektronicznych danych kontaktowych na potrze­ by marketingu bezpośredniego swoich własnych podobnych produktów lub usług, pod warunkiem że klienci zostali ja­ sno i  wyraźnie poinformowani o  możliwości sprzeciwienia się, w prosty i wolny od opłat sposób, takiemu wykorzysty­ waniu elektronicznych danych kontaktowych w  chwili ich pobierania oraz przy każdej okazji otrzymywania wiadomoś­ ci, w przypadku klientów, którzy początkowo nie sprzeciwi­ li się takiemu wykorzystywaniu. 3. Państwa członkowskie podejmują odpowiednie środki w  celu zapewnienia, aby niezamówione komunikaty do ce­ lów marketingu bezpośredniego, w przypadkach innych niż określone w  ust.  1 i  2, nie były dozwolone bez zgody abo­ nentów lub użytkowników bądź w  odniesieniu do abonen­ tów lub użytkowników, którzy nie życzą sobie otrzymywania tego typu komunikatów, przy czym wybór między tymi opcjami zostaje ustalony przez przepisy krajo­ we, z uwzględnieniem faktu, że obie te opcje muszą być dla abonenta lub użytkownika bezpłatne. 4. W każdym przypadku zakazana jest praktyka wysyła­ nia poczty elektronicznej do celów marketingu bezpośred­ niego, która ukrywa lub zataja tożsamość nadawcy, w którego imieniu wysyłany jest komunikat, lub która naru­ sza art.  6 dyrektywy 2000/31/WE, oraz bez ważnego adre­ su, na który odbiorca może wysłać żądanie zaprzestania takich komunikatów, lub która zachęca odbiorców do od­ wiedzenia stron internetowych naruszających ten artykuł dy­ rektywy 2000/31/WE. 5. Ust. 1 i 3 stosują się do abonentów będących osobami fizycznymi. Państwa członkowskie zapewniają również, aby – w  ramach prawa wspólnotowego oraz mających zastoso­ wanie przepisów krajowych – uzasadnione interesy abonen­ tów innych niż osoby fizyczne były wystarczająco chronione w związku z uciążliwymi komunikatami.


6. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek środków administra­ cyjnych, w  odniesieniu do których mogą zostać przyjęte przepisy, między innymi na mocy art.  15a ust.  2, państwa członkowskie zapewniają, aby każda osoba fizyczna lub prawna, która odczuła negatywne skutki naruszeń przepisów krajowych przyjętych na mocy niniejszego artykułu i mająca uzasadniony interes w tym, by położyć kres takim narusze­ niom lub ich zakazać, w tym także dostawca usług łączności elektronicznej chroniący własne uzasadnione interesy gospo­ darcze, mogła podjąć działania prawne przeciwko takim na­ ruszeniom. Państwa członkowskie mogą także ustalić szczególne zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie do dostawców usług łączności elektronicznej, którzy przez zaniedbanie przyczyniają się do naruszeń przepisów krajo­ wych przyjętych na podstawie niniejszego artykułu.”; 8) dodaje się artykuł w brzmieniu: „Artykuł  14a Procedura komitetowa 1. Komisja wspierana jest przez Komitet ds. Łączności ustanowiony na mocy art.  22 dyrektywy 2002/21/WE (dy­ rektywa ramowa). 2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1–4 i art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględ­ nieniem przepisów jej art. 8. 3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art.  5a ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 30 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.