Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 34

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 34

Strona 34 z 34

ZAŁĄCZNIK  III PARAMETRY JAKOŚCI USŁUG Parametry jakości usługi, definicje i  metody pomiaru, o  których mowa w  art. 11 i 22 Dla przedsiębiorstw zapewniających dostęp do publicznych sieci łączności

PARAMETR (Uwaga 1)

DEFINICJA

METODA POMIARU

Czas realizacji przyłączenia Liczba usterek na linię dostępu Czas naprawy usterki

ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057

Dla przedsiębiorstw świadczących publicznie dostępne usługi telefoniczne Czas zestawienia połączenia (Uwaga 2) Czas reakcji biura numerów Udział działających publicznych apa­ ratów telefonicznych na monety i kar­ ty Skargi dotyczące poprawności rachun­ ków Stopa nieskutecznych wywołań (Uwaga 2)


Numer wersji ETSI EG 202 057-1: 1.3.1 (lipiec 2008 r.)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057 ETSI EG 202 057

Uwaga 1 Parametry powinny umożliwiać analizę osiąganych rezultatów na poziomie regionalnym (tzn. nie niższym niż poziom 2 w ustanowionej przez Eurostat nomenklaturze jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS)). Uwaga 2 Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o rezygnacji z wymogu zachowywania aktualnych informacji o rezultatach osią­ ganych w  ramach tych dwóch parametrów, jeśli istnieją dowody na to, że rezultaty osiągane w  tych dwóch obszarach są zadowalające.”

L 337/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2009

ZAŁĄCZNIK  II „ZAŁĄCZNIK  VI WSPÓŁDZIAŁANIE KONSUMENCKIEGO SPRZĘTU CYFROWEGO, O  KTÓRYM MOWA W  ART. 24

1.  Ujednolicony algorytm kodowania i odbiór »free-to-air« Wszelki sprzęt konsumencki przeznaczony do odbioru tradycyjnego cyfrowego sygnału telewizyjnego (tzn. transmisji naziemnej, kablowej lub satelitarnej przeznaczonej w pierwszej kolejności do odbioru stacjonarnego, takiej jak DVB-T, DVB-C lub DVB-S), przeznaczony na sprzedaż lub do wynajęcia czy w inny sposób udostępniony na obszarze Wspól­ noty, zdolny do dekodowania cyfrowych sygnałów telewizyjnych, powinien: — umożliwiać dekodowanie takiego sygnału zgodnie z  jednolitym europejskim algorytmem kodowania zalecanym przez uznaną organizację europejską do spraw norm; obecnie jest nią ETSI, wyświetlać sygnały transmitowane bez kodowania, pod warunkiem że w przypadku gdy taki sprzęt jest wypoży­ czony, osoba wypożyczająca podporządkowuje się odnośnej umowie o wypożyczeniu.

2.  Interoperacyjność analogowych i cyfrowych odbiorników telewizyjnych Każdy analogowy odbiornik telewizyjny ze zintegrowanym ekranem o przekątnej obrazu większej niż 42 cm wprowa­ dzany na rynek do sprzedaży lub na wynajem na obszarze Wspólnoty ma być wyposażony w co najmniej jedno gniaz­ do interfejsu otwartego, zgodnie z  normą określoną przez uznaną europejską organizację normalizacyjną, np. jak podano w normie CENELEC EN 50 049-1:1997, pozwalające na proste przyłączenie urządzeń peryferyjnych, w szcze­ gólności dodatkowych dekoderów i odbiorników cyfrowych. Każdy cyfrowy odbiornik telewizyjny ze zintegrowanym ekranem o przekątnej obrazu większej niż 30 cm, który wpro­ wadza się na rynek do sprzedaży lub na wynajem na terenie Wspólnoty, ma być wyposażony w co najmniej jedno gniaz­ do interfejsu otwartego (znormalizowany przez standard lub zgodny ze standardem przyjętym przez uznaną europejską organizację normalizacyjną, lub zgodny ze specyfikacją przemysłową), np. ujednolicone złącze interfejsu DBV, pozwa­ lające na proste przyłączenie urządzeń peryferyjnych i zdolne przesyłać wszystkie składniki cyfrowego sygnału telewi­ zyjnego, łącznie z informacją związaną z usługami interaktywnymi i dostępnymi warunkowo.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 34 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.