Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 4

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 4

Strona 4 z 34

Krajowe organy regulacyjne powinny być w  stanie moni­ torować zmiany i poziom taryf detalicznych na usługi, któ­ re mieszczą się w  zakresie obowiązku świadczenia usługi powszechnej nawet wówczas, gdy państwo członkowskie nie wyznaczyło jeszcze przedsiębiorstwa do świadczenia usługi powszechnej. W  takim przypadku monitorowanie należy przeprowadzać w  taki sposób, aby nie stanowiło ono nadmiernego obciążenia administracyjnego ani dla krajowych organów regulacyjnych, ani dla przedsiębiorstw świadczących taką usługę. Należy uchylić zbędne obowiązki, które miały ułatwić przejście z ram regulacyjnych z 1998 r. na nowe ramy re­ gulacyjne z 2002 r., wraz z innymi przepisami, które po­ krywają się z  przepisami określonymi w  dyrektywie 2002/21/WE (dyrektywa ramowa) i które je powielają. Wymóg dotyczący zapewnienia minimalnego zestawu li­ nii dzierżawionych na poziomie detalicznym, który był niezbędny do zapewnienia stałego stosowania przepisów ram regulacyjnych z  1998  r. w  zakresie linii dzierżawio­ nych, których udostępnianie nie było w  wystarczającym stopniu konkurencyjne w czasie wejścia w życie ram regu­ lacyjnych z 2002 r., nie jest już niezbędny i powinien zo­ stać uchylony. Dalsze nakładanie bezpośrednio przez przepisy wspólno­ towe wymogu selekcji i  preselekcji dostawcy mogłoby utrudniać postęp technologiczny. Takie środki zaradcze powinny być raczej nakładane przez krajowe organy regu­ lacyjne w wyniku analizy rynku przeprowadzanej zgodnie z  procedurami określonymi w  dyrektywie 2002/21/WE (dyrektywa ramowa) oraz poprzez obowiązki, o  których mowa w  art.  12 dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywa o dostępie). Przepisy dotyczące umów powinny mieć zastosowanie nie tylko do konsumentów, lecz także do innych użytkowni­ ków końcowych, głównie do mikroprzedsiębiorstw oraz do małych i  średnich przedsiębiorstw (zwanych dalej „MŚP”), które mogą preferować umowę dostosowaną do potrzeb konsumenta. W celu uniknięcia nakładania na do­ stawców usług zbędnego obciążenia administracyjnego oraz zawiłości związanych z definicją MŚP, przepisy doty­ czące umów nie powinny mieć automatycznie zastosowa­ nia do tego rodzaju innych użytkowników końcowych, ale jedynie na ich życzenie. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki, aby promować wśród MŚP świadomość takiej możliwości. W związku ze zmianami technologicznymi, w przyszłości – poza zwykłymi formami oznaczenia numerycznego – w użyciu mogą być także inne rodzaje oznaczeń. Dostawcy usług łączności elektronicznej umożliwiających połączenia powinni zapewnić, aby ich klienci zostali od­ powiednio poinformowani o tym, czy uzyskają dostęp do służb ratunkowych i  czy usługi są w  jakikolwiek sposób ograniczone (na przykład w  odniesieniu do informacji o miejscu przebywania osoby wykonującej połączenie lub przekierowywania połączeń alarmowych). Dostawcy ci powinni również dostarczyć swoim klientom wyraźnych i  przejrzystych informacji w  pierwotnej umowie oraz w przypadku jakiejkolwiek zmiany w zakresie dostępu, na


(18)

(19)

(14)

Należy wyjaśnić, że pośrednie świadczenie usług mogłoby dotyczyć sytuacji, w  których inicjowanie odbywa się po­ przez selekcję lub preselekcję dostawcy, lub w których do­ stawca usług odsprzedaje lub świadczy pod inną marką publicznie dostępne usługi telefoniczne świadczone przez inne przedsiębiorstwo.

(20)

(15)

W wyniku rozwoju technologicznego i  zmian na rynku, sieci w  coraz większym stopniu przechodzą na stosowa­ nie technologii protokołu internetowego (IP), a konsumen­ ci mają coraz większe możliwości wyboru między wieloma konkurującymi dostawcami usług głosowych. Dlatego też państwa członkowskie powinny mieć możliwość oddzie­ lenia obowiązków świadczenia usługi powszechnej, doty­ czących zapewnienia przyłączenia do publicznej sieci łączności w stałej lokalizacji od świadczenia publicznie do­ stępnej usługi telefonicznej. Takie oddzielenie nie powin­ no wpłynąć na zakres obowiązków świadczenia usługi powszechnej, określonych i poddawanych przeglądowi na poziomie Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.