Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 5

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 5

Strona 5 z 34

(21)

(22) (16)

Zgodnie z zasadą pomocniczości to państwa członkowskie decydują, na podstawie obiektywnych kryteriów, które przedsiębiorstwa zostają wyznaczone do świadczenia usłu­ gi powszechnej, w  stosownych przypadkach uwzględnia­ jąc zdolność i  gotowość przedsiębiorstw do podjęcia całości lub części obowiązku świadczenia usługi po­ wszechnej. Nie oznacza to, że podczas wyznaczania przed­ siębiorstw państwa członkowskie nie mogą stosować szczególnych, uzasadnionych wymogami skuteczności warunków, w  tym między innymi grupowania obszarów lub komponentów geograficznych, lub określać minimal­ nego okresu wyznaczenia.


(23)

L 337/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2009

przykład wraz z rachunkami klienta. Informacje te powin­ ny dotyczyć także wszelkich ograniczeń zasięgu terytorial­ nego wynikających z  planowanych operacyjnych parametrów technicznych usługi oraz dostępnej infra­ struktury. W  przypadku gdy usługa nie jest świadczona w ramach komutowanej sieci telefonicznej, informacje po­ winny dotyczyć również poziomu niezawodności dostę­ pu oraz informacji o  lokalizacji osoby wykonującej połączenie w porównaniu z usługą świadczoną w ramach komutowanej sieci telefonicznej, z  uwzględnieniem aktu­ alnych standardów technologicznych i  standardów jako­ ści, a  także wszelkich parametrów jakości usług określonych w  dyrektywie 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej).

(24)

zamieszczane w umowach, w przypadku gdy wymaga tego państwo członkowskie. Rozpowszechnianie takich infor­ macji nie powinno jednak powodować nakładania na przedsiębiorstwa nadmiernych obciążeń. Państwa człon­ kowskie powinny wymagać, aby rozpowszechnianie to następowało w sposób stosowany przez przedsiębiorstwa celem porozumiewania się z  abonentami w  ramach pro­ wadzonej działalności gospodarczej.

(27)

Prawo abonentów do odstąpienia od umowy bez ponosze­ nia kary dotyczy zmian w  warunkach umownych nakła­ danych przez dostawców sieci lub usług łączności elektronicznej. Użytkownicy końcowi powinni być w  stanie decydować, jakie treści chcą przesyłać i  otrzymywać oraz z  jakich usług, programów, sprzętu i oprogramowania chcą w tym celu korzystać, bez uszczerbku dla konieczności zachowa­ nia integralności i bezpieczeństwa sieci i usług. Konkuren­ cyjny rynek zapewni użytkownikom duży wybór treści, aplikacji i usług. Krajowe organy regulacyjne powinny pro­ mować umożliwianie użytkownikom dostępu do informa­ cji i ich rozpowszechniania oraz uruchamiania wybranych przez nich aplikacji i usług, jak przewidziano w art. 8 dy­ rektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa). Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie łączności elektronicznej dla kon­ sumentów i podmiotów gospodarczych, użytkownicy po­ winni być w  każdym przypadku w  pełni informowani o  wszelkich warunkach ograniczających korzystanie z usług łączności elektronicznej wprowadzanych przez do­ stawcę usług lub sieci. W zależności od wyboru dostawcy, informacje takie powinny precyzować rodzaj treści, apli­ kacji lub danej usługi, indywidualne aplikacje lub usługi, albo też oba te elementy. W  zależności od zastosowanej technologii i  rodzaju ograniczenia, takie ograniczenia mogą wymagać zgody użytkownika zgodnie z dyrektywą 2002/58/WE (dyrektywa o  prywatności i  łączności elektronicznej). Dyrektywa 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszech­ nej) ani nie upoważnia do nakładania przez dostawców warunków, ani nie zakazuje nakładania takich warunków, zgodnie z prawem krajowym, ograniczających użytkowni­ kom końcowym dostęp do usług i  aplikacji lub korzysta­ nie z  nich, ustanawiając jedynie obowiązek dostarczania informacji dotyczących nakładania takich warunków. Pań­ stwa członkowskie, które chciałyby wdrożyć środki doty­ czące dostępu użytkowników końcowych do usług i aplikacji lub korzystania z nich muszą przestrzegać pod­ stawowych praw obywateli, w tym dotyczących prywatno­ ści i prawa do rzetelnego procesu, a wszelkie takie środki powinny w  pełni uwzględniać cele polityki określone na poziomie wspólnotowym, takie jak wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego we Wspólnocie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.