Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 9

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 9

Strona 9 z 34

Użytkownicy końcowi powinni być w  stanie zrealizować połączenie do służb ratunkowych i mieć do nich dostęp za pomocą każdej usługi telefonicznej zdolnej do inicjowania wywołania głosowego za pośrednictwem numeru lub nu­ merów z  krajowego planu numeracji telefonicznej. Pań­ stwa członkowskie, w  których korzysta się z  krajowych numerów alarmowych obok numeru „112”, mogą nakła­ dać na przedsiębiorstwa podobne obowiązki w  zakresie dostępu do tych krajowych numerów alarmowych. Służ­ by ratunkowe powinny być w stanie przyjmować połącze­ nia na numer „112” i  odpowiadać na nie co najmniej równie sprawnie i  skutecznie, jak w  przypadku połączeń na krajowe numery alarmowe. Istotne znaczenie ma pod­ noszenie świadomości istnienia numeru „112”, aby popra­ wić ochronę i  bezpieczeństwo obywateli podróżujących


(37)

(38)

po terytorium Unii Europejskiej. W  tym celu obywatele podróżujący na terytorium któregokolwiek z  państw członkowskich powinni być w pełni świadomi – w szcze­ gólności poprzez informacje dostarczane w  międzynaro­ dowych terminalach autobusowych, na dworcach kolejowych, w portach i portach lotniczych oraz informa­ cje zamieszczane w książkach telefonicznych, w budkach telefonicznych, w materiałach abonenckich i rozliczeniach usług – że numer „112” mogą wykorzystywać jako jedno­ lity numer alarmowy w  całej Wspólnocie. Odpowiedzial­ ne są za to przede wszystkim państwa członkowskie, ale Komisja powinna nadal wspierać i uzupełniać ich inicjaty­ wy na rzecz zwiększania świadomości istnienia numeru „112” oraz regularnie oceniać wiedzę społeczeństwa o tym numerze. W  celu zwiększenia ochrony obywateli należy zaostrzyć obowiązek dostarczania informacji o  miejscu przebywania osoby wykonującej połączenie. W  szczegól­ ności przedsiębiorstwa powinny udostępniać informacje o  lokalizacji osoby wykonującej połączenie służbom ra­ tunkowym, kiedy tylko to połączenie dotrze do tych służb, niezależnie od użytej techniki. Aby nadążyć za osiągnię­ ciami technologicznymi, również tymi, które umożliwiają coraz dokładniejszą informację o lokalizacji osoby wyko­ nującej połączenie, Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania technicznych środków wykonawczych w  celu zapewnienia skutecznego dostępu do usług doty­ czących numeru „112” we Wspólnocie z  korzyścią dla obywateli. Środki takie powinny pozostawać bez uszczerb­ ku dla organizacji służb ratunkowych w  państwach członkowskich.

(40)

(39)

Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby przedsię­ biorstwa, które świadczą użytkownikom końcowym usłu­ gi łączności elektronicznej przeznaczone do inicjowania połączeń numeru lub numerów istniejących w  krajowym planie numeracji telefonicznej, umożliwiały niezawodny i dokładny dostęp do służb ratunkowych przy uwzględnie­ niu krajowych specyfikacji i  kryteriów. Przedsiębiorstwa niezależne od sieci mogą nie sprawować kontroli nad sie­ ciami i nie być w stanie zapewnić, aby połączenia alarmo­ we wykonywane za pośrednictwem ich usługi były przekierowywane z  taką samą niezawodnością jak trady­ cyjne zintegrowane usługi telefoniczne, ponieważ mogą oni nie być w  stanie zagwarantować dostępności usług z uwagi na fakt, że problemy związane z infrastrukturą są poza ich kontrolą. W przypadku przedsiębiorstw niezależ­ nych od sieci informacje o  miejscu przebywania osoby wykonującej połączenie mogą być ze względów technicz­ nych nie zawsze dostępne. Po wprowadzeniu międzynaro­ dowych norm zapewniających dokładne i  niezawodne przekierowywanie wywołań i łączenie ze służbami ratun­ kowymi przedsiębiorcy niezależni od sieci powinni rów­ nież wypełniać obowiązki związane z  informacjami o  miejscu przebywania osoby wywołującej w  stopniu porównywalnym do tego, który wymagany jest od innych przedsiębiorstw.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.