Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 37

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 37

Strona 1 z 41
18.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/37

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w  sprawie dostępu do sieci i  usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, opinię uwzględniając Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu

W związku z  powyższym Komisja przedstawiła wstępne wyniki przeglądu w  komunikacie z  dnia 29  czerwca 2006 r. w sprawie przeglądu ram regulacyjnych UE doty­ czących sieci i  usług łączności elektronicznej. Na podsta­ wie tych wstępnych wyników przeprowadzono konsultacje społeczne, które pokazały, że najważniejszym problemem do rozwiązania jest fakt, że wciąż nie istnieje rynek wewnętrzny łączności elektronicznej. Stwierdzono w szczególności, że fragmentaryczność regulacji oraz nie­ spójność działań krajowych organów regulacyjnych nie tylko zagrażają konkurencyjności sektora, lecz także mogą pozbawić konsumentów istotnych korzyści wynikających z konkurencji transgranicznej.

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

(3)

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu stwierdzenia w  szczególności, czy w  świetle roz­ woju technologii i  rynku konieczne są zmiany, Komisja dokonuje okresowego przeglądu funkcjonowania pięciu dyrektyw składających się na ramy regulacyjne UE w dzie­ dzinie sieci i  usług łączności elektronicznej: dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa) (4), dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywa o  dostępie) (5), dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywa o  zezwoleniach) (6), dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 7  marca 2002  r. w  sprawie usługi powszechnej i  związa­ nych z  sieciami i  usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o  usłudze powszechnej) (7) oraz dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 12  lipca 2002  r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i  ochrony prywatności w  sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o  prywatności i  łącz­ ności elektronicznej) (8) (zwane wspólnie „dyrektywą ra­ mową i dyrektywami szczegółowymi”).

W związku z  tym należy zreformować ramy regulacyjne UE w dziedzinie sieci i usług łączności elektronicznej w ce­ lu pełnego utworzenia rynku wewnętrznego łączności elektronicznej poprzez wzmocnienie mechanizmu wspól­ notowego służącego regulacji operatorów o znaczącej po­ zycji na kluczowych rynkach. Będzie temu towarzyszyć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr  1211/2009 z  dnia 25  listopada 2009  r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (9). Reforma obejmuje również okreś­ lenie skutecznej i  skoordynowanej strategii zarządzania widmem w  celu stworzenia jednolitej europejskiej prze­ strzeni informacyjnej, oraz udoskonalenie przepisów o  użytkownikach niepełnosprawnych w  celu stworzenia zintegrowanego społeczeństwa informacyjnego.

(4)

Uznając, że Internet ma zasadnicze znaczenie z punktu wi­ dzenia oświaty oraz korzystania w  praktyce z  wolności wypowiedzi i  dostępu do informacji, wszelkie ogranicze­ nia nakładane na korzystanie z tych praw podstawowych powinny być zgodne z Europejską konwencją o ochronie praw człowieka i  podstawowych wolności. Komisja po­ winna przeprowadzić szerokie konsultacje publiczne na ten temat.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 37 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 11 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.