Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 34 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniające załączniki VII i IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

Data ogłoszenia:2009-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 34 POZ 11

Strona 1 z 4
4.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 103/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniające załączniki VII i IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1), w szczególności jego art. 23 ust. 1,


(5)

W odniesieniu do BSE EFSA stwierdza, iż nie posiada informacji na temat istnienia zakaźności lub obecności PrPSc w siarze lub mleku małych przeżuwaczy zakażo­ nych BSE. Niemniej, z powodu wczesnego i stopniowego rozprzestrzeniania czynnika BSE u podatnych owiec zakażonych w celach eksperymentalnych, EFSA stwierdza, że prawdopodobne jest występowanie zakaź­ ności w siarze lub mleku u podatnych, zakażonych BSE małych przeżuwaczy.

a także mając na uwadze, co następuje: W rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 ustanowiono prze­ pisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania nie­ których przenośnych gąbczastych encefalopatii (TSE) u zwierząt. Stosuje się je do produkcji oraz wprowa­ dzania do obrotu żywych zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.

(6) (2)

(1)

Uwzględniając powyższe nowe dane naukowe, a w szczególności dowiedzioną zdolność przenoszenia trzę­ sawki klasycznej przez mleko z maciorki na jagnię, na tym etapie przyjęte powinny zostać w odpowiednim czasie nowe środki ochronne w odniesieniu do mleka i produktów mlecznych pochodzących od stada chorego na trzęsawkę klasyczną, w celu zapobiegania rozprze­ strzenianiu trzęsawki klasycznej na inne stada przeżu­ waczy poprzez karmienie.

W załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 ustanowiono środki zwalczania, które należy zastosować w następstwie stwierdzenia TSE u owiec i kóz. Załącznik IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 określa zasady przywozu do Wspólnoty żywych zwie­ rząt, zarodków, komórek jajowych i produktów pocho­ dzenia zwierzęcego. Dnia 6 listopada 2008 r. Europejski Urząd ds. Bezpie­ czeństwa Żywności (EFSA) opublikował opinię dotyczącą narażenia ludzi i zwierząt w związku z przenośnymi gąbczastymi encefalopatiami, w odniesieniu do mleka i produktów mlecznych pochodzących od małych prze­ żuwaczy (2). W opinii tej EFSA stwierdza, że trzęsawka klasyczna może być przenoszona z maciorki na jagnię poprzez mleko lub siarę. EFSA uznaje także, że stoso­ wanie mleka lub produktów mlecznych pochodzących od stada chorego na trzęsawkę klasyczną może prowa­ dzić do narażenia ludzi i zwierząt na TSE. EFSA stwierdza także, że programy hodowli owiec odpornych na trzęsawkę mogą zmniejszyć narażenie ludzi i zwierząt związane z produktami mlecznymi pochodzącymi od małych przeżuwaczy. W odniesieniu do trzęsawki niety­ powej, EFSA stwierdziła także, że widoczne ograniczone rozprzestrzenienie czynnika w organizmie chorych osob­ ników może ograniczyć przenoszenie poprzez mleko.

Aby zapewnić ten sam poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do importowanego mleka oraz produktów mlecznych pochodzących od owiec i kóz podobne środki powinny zostać zastosowane w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty.

(3)

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 999/2001.

(4)

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załącznikach VII i IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 34 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L34 - 19 z 20094.2.2009

  Protokół w sprawie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego

 • Dz. U. L34 - 17 z 20094.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego

 • Dz. U. L34 - 16 z 20094.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Gorgonzola (ChNP))

 • Dz. U. L34 - 8 z 20094.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek paszowy (1)

 • Dz. U. L34 - 5 z 20094.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1800/2004 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego Cycostat 66G (1)

 • Dz. U. L34 - 3 z 20094.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 100/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L34 - 1 z 20094.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 99/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L34 - 0 z 20094.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.