Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 34 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego

Data ogłoszenia:2009-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 34 POZ 17

4.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/17

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego (2009/89/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1, w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

horyzontalnych, m.in. z zakresu ochrony środowiska. Działania te przyczyniają się zatem do zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną. Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną stanowi jeden z elementów zintegrowanej polityki morskiej UE, która została zatwierdzona przez Radę Europejską na posiedzeniu w Lizbonie w dniach 13 i 14 grudnia 2007 r. Na mocy decyzji Rady z dnia 27 listopada 2006 r. Komisja uczestniczyła w imieniu Wspólnoty – w porozumieniu z przedstawicielami państw członkow­ skich – w negocjacjach zorganizowanych przez konwencję barcelońską w celu sporządzenia Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przy­ brzeżną Morza Śródziemnego (zwanego dalej „proto­ kołem o ZZSP”). W wyniku tych negocjacji tekst protokołu o ZZSP został przyjęty przez Konferencję Pełnomocników w dniu 20 stycznia 2008 r., a strony konwencji mogą składać pod nim podpisy do dnia 20 stycznia 2009 r. W strefach przybrzeżnych Morza Śródziemnego w dalszym ciągu wywierana jest wielka presja na środo­ wisko, a zasoby przybrzeżne ulegają ciągłej degradacji. Protokół o ZZSP stanowi instrument ramowy na rzecz bardziej skoordynowanego i zintegrowanego podejścia, przewidującego uczestnictwo zainteresowanych stron z sektora prywatnego i publicznego, w tym społeczeń­ stwa obywatelskiego i podmiotów gospodarczych. Przy­ jęcie takiego otwartego podejścia jest niezbędne do tego, aby skuteczniej rozwiązywać te problemy oraz osiągnąć bardziej zrównoważony rozwój stref przybrzeżnych Morza Śródziemnego.

Konwencja o ochronie Morza Śródziemnego przed zanie­ czyszczeniami, której tytuł został zmieniony na „Konwencja o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego” (zwana dalej „konwencją barcelońską”) została zawarta w imieniu Wspólnoty Europejskiej na mocy decyzji Rady 77/585/EWG (1) i 1999/802/WE (2). Zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. e) konwencji barcelońskiej umawiające się strony zobowiązują się do wspierania zintegrowanego zarządzania strefami przybrzeżnymi z uwzględnieniem ochrony obszarów o znaczeniu ekolo­ gicznym i o walorach krajobrazowych oraz racjonalnej eksploatacji zasobów naturalnych. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2002 r. dotyczące wdrożenia zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w Europie (3), w szczególności jego rozdział V, zachęca do wdrażania przez państwa członkowskie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w ramach obowiązujących konwencji zawartych z sąsiadującymi państwami, w tym państwami trzecimi, położonymi nad wspólnym morzem regio­ nalnym. Wspólnota działa na rzecz szerszego wprowadzenia zintegrowanego zarządzania za pomocą instrumentów

(6)

(2)

(7)

(3)

(8)

(4)

(1) Dz.U. L 240 z 19.9.1977, s. 1. (2) Dz.U. L 322 z 14.12.1999, s. 32. (3) Dz.U. L 148 z 6.6.2002, s. 24.

L 34/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2009

(9)

Protokół o ZZSP zawiera wiele postanowień, które będą wymagać wdrożenia na różnych szczeblach administracji z poszanowaniem zasad pomocniczości i proporcjonalności. Wspólnota powinna działać na rzecz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, uwzględniając przy tym m.in. transgraniczny charakter większości problemów środowiskowych, natomiast państwa członkowskie i ich odpowiednie właściwe organy będą odpowiedzialne za opracowanie i wdrożenie na obszarze przybrzeżnym określonych środków szczegółowych, które są przewidziane w protokole o ZZSP, jak np. ustanowienie stref, w których zakazane jest budowanie. Protokół o ZZSP powinien zostać podpisany w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie,

strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego, z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie. Tekst protokołu o ZZSP jest dołączony do niniejszej decyzji (1). Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania protokołu o ZZSP w imieniu Wspólnoty.

(10)

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 grudnia 2008 r.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej podpisanie Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania

W imieniu Rady

N. KOSCIUSKO-MORIZET

Przewodniczący

(1) Zob. s. 19 niniejszego Dziennika Urzędowego.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 34 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L34 - 19 z 20094.2.2009

  Protokół w sprawie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego

 • Dz. U. L34 - 16 z 20094.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Gorgonzola (ChNP))

 • Dz. U. L34 - 11 z 20094.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniające załączniki VII i IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L34 - 8 z 20094.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek paszowy (1)

 • Dz. U. L34 - 5 z 20094.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1800/2004 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego Cycostat 66G (1)

 • Dz. U. L34 - 3 z 20094.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 100/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L34 - 1 z 20094.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 99/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L34 - 0 z 20094.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.