Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 34 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1800/2004 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego Cycostat 66G (1)

Data ogłoszenia:2009-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 34 POZ 5

Strona 1 z 2
4.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 101/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1800/2004 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego Cycostat 66G

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W opinii przyjętej w dniu 16 września 2008 r. (4) Urząd stwierdził, że w świetle danych dotyczących bezpieczeń­ stwa nie ma potrzeby określenia okresu karencji dla kurcząt rzeźnych, a tym samym potrzeby określenia NDP. To samo stwierdził odnośnie do indyków. Gdyby jednak NDP zostały uznane za niezbędne, Urząd zapro­ ponował określone wartości. Zaproponował także utrzy­ manie pięciodniowego okresu karencji, aby uniknąć niepożądanych aromatów w jadalnych tkankach drobiu otrzymującego Cycostat 66G.


uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsu­ mentów i poprawy systemu kontroli prawidłowości stosowania dodatku Cycostat 66G należy określić najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości zgodnie z propozycją Urzędu. Aby zachować pożądane właści­ wości organoleptyczne mięsa, należy utrzymać pięcio­ dniowy okres karencji.

(1)

Dodatek chlorowodorek robenidyny 66 g/kg (Cycostat 66G), określany dalej jako Cycostat 66G, powiązany z posiadaczem zezwolenia, przedsiębiorstwem Alpharma (Belgia) BVBA, należący do grupy kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych, uzyskał zezwolenie na stosowanie pod pewnymi warunkami zgodnie z dyrektywą Rady 70/524/EWG (2). W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1800/2004 (3) zezwolono na stosowanie tego dodatku przez dziesięć lat u kurcząt rzeźnych, indyków oraz królików rzeźnych. Dodatek ten został zgłoszony jako istniejący produkt zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Ponieważ dostar­ czono wszystkie informacje wymagane zgodnie z tym przepisem, dodatek został wprowadzony do wspólnoto­ wego rejestru dodatków paszowych.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1800/2004.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje możli­ wość zmiany zezwolenia na dany dodatek na wniosek posiadacza zezwolenia, po uzyskaniu opinii Europej­ skiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”). Alpharma (Belgia) BVBA, posiadacz zezwolenia dla dodatku Cycostat 66G, złożyła wniosek, w którym zaproponowała zmianę warunków zezwolenia na stoso­ wanie tego dodatku u kurcząt rzeźnych i indyków, przez wprowadzenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości (NDP) oraz zmianę okresu karencji, zgodnie z oceną Urzędu. Jednocześnie dostarczyła dane na uzasadnienie wniosku.

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1800/2004 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporzą­ dzenia.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4) Opinia Naukowa Panelu ds. Dodatków Paszowych oraz Środków lub Substancji Wykorzystywanych w Paszach dla Zwierząt (FEEDAP) wydana na wniosek Komisji Europejskiej, dotycząca wniosku o określenie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości oraz okresu karencji dla dodatku Cycostat 66G dla kurcząt rzeźnych i indyków rzeźnych. Dziennik EFSA (2008) 798, s. 1–15.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 34 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L34 - 19 z 20094.2.2009

  Protokół w sprawie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego

 • Dz. U. L34 - 17 z 20094.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego

 • Dz. U. L34 - 16 z 20094.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Gorgonzola (ChNP))

 • Dz. U. L34 - 11 z 20094.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniające załączniki VII i IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L34 - 8 z 20094.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek paszowy (1)

 • Dz. U. L34 - 3 z 20094.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 100/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L34 - 1 z 20094.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 99/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L34 - 0 z 20094.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.