Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 34 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek paszowy (1)

Data ogłoszenia:2009-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 34 POZ 8

L 34/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 102/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek paszowy

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3 i 9d ust. 1,

(6)


Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 358/2005 (3) tymcza­ sowo zezwolono na stosowanie u psów i kotów prepa­ ratu zawierającego mikroorganizmy Enterococcus faecium NCIMB 10415. Na bezterminowe stosowanie tego prepa­ ratu u cieląt zezwolono rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1288/2004 (4), u kurcząt rzeźnych i tuczników – rozporządzeniem Komisji (WE) nr 943/2005 (5), u macior – rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1200/2005 (6) oraz u prosiąt – rozporządzeniem Komisji (WE) nr 252/2006 (7).

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (2), w szczególności jego art. 25,

(7)

Przedłożono nowe dane dla poparcia wniosku o zezwolenie na bezterminowe stosowanie u psów i kotów tego preparatu zawierającego mikroorganizmy.

a także mając na uwadze, co następuje:

Ocena dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia prze­ widziane w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na bezterminowe stosowanie tego preparatu zawierającego mikroorga­ nizmy, jak określono w załączniku do niniejszego rozpo­ rządzenia.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzie­ lanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 usta­ nawia środki przejściowe odnoszące się do wniosków o zezwolenie na stosowanie dodatków paszowych, które zostały złożone zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed terminem stosowania rozporządze­ nia (WE) nr 1831/2003.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(3)

Wniosek o zezwolenie na stosowanie dodatku paszo­ wego wymienionego w załączniku do niniejszego rozpo­ rządzenia został złożony przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

Zezwala się na bezterminowe stosowanie preparatu należącego do grupy „mikroorganizmy”, wyszczególnionego w załączniku, jako dodatku w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami okreś­ lonymi w załączniku.

(4)

Wstępne uwagi na temat tego wniosku, zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG, zostały przekazane Komisji przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wniosek ten powinien zatem być nadal rozpatrywany zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3) (4) (5) (6) (7) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 57 z 3.3.2005, s. 3. 243 z 15.7.2004, s. 10. 159 z 22.6.2005, s. 6. 195 z 27.7.2005, s. 6. 44 z 15.2.2006, s. 3.

(1) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1. (2) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

4.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/9

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 3 lutego 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

L 34/10

ZAŁĄCZNIK

Minimalna zawartość Inne przepisy CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej Data ważności zezwolenia

Maksymalna zawartość

Nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierzęcia Maksymalny wiek

PL

Mikroorganizmy Psy — 4,5 × 106 W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przecho­ wywania oraz stabilność granulowania W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przecho­ wywania oraz stabilność granulowania 2,0 × 109 Bezterminowo

E 1705

Enterococcus faecium NCIMB 10415

Preparat Enterococcus faecium w postaci mikrokapsułkowej zawierający minimum: 5 × 109 CFU/g

Koty

5,0 × 106

8,0 × 109

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.2.2009

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 34 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L34 - 19 z 20094.2.2009

  Protokół w sprawie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego

 • Dz. U. L34 - 17 z 20094.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego

 • Dz. U. L34 - 16 z 20094.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Gorgonzola (ChNP))

 • Dz. U. L34 - 11 z 20094.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniające załączniki VII i IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L34 - 5 z 20094.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1800/2004 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego Cycostat 66G (1)

 • Dz. U. L34 - 3 z 20094.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 100/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L34 - 1 z 20094.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 99/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L34 - 0 z 20094.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.