Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 340 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia planu prac na 2010 r. w celu wdrożenia drugiego wspólnotowego programu działań w dziedzinie zdrowia (2008–2013) oraz kryteriów wyboru i przyznawania finansowania oraz innych kryteriów wkładów finansowych do działań w ramach tego programu, a także płatności wspólnotowych na rzecz ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10183)

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 340 POZ 1

Strona 1 z 44
22.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/1

V

(Akty przyjęte od dnia 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu EURATOM)

AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA NIE JEST OBOWIĄZKOWA

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia planu prac na 2010 r. w celu wdrożenia drugiego wspólnotowego programu działań w dziedzinie zdrowia (2008–2013) oraz kryteriów wyboru i przyznawania finansowania oraz innych kryteriów wkładów finansowych do działań w ramach tego programu, a także płatności wspólnotowych na rzecz ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10183) (2009/964/UE)


KOMISJA EUROPEJSKA,

(3)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjono­ waniu Unii Europejskiej, uwzględniając decyzję nr 1350/2007/WE Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. ustanawiającą drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008–2013 (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1, uwzględniając decyzję Komisji 2004/858/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiającą agencję wykonawczą o nazwie „Agencja Wykonawcza programu zdrowia publicznego” do zarządzania działaniem wspólnotowym w dziedzinie zdrowia publicznego, w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (2), w szczególności jej art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1) (4)

Na mocy art. 8 decyzji programowej Komisja przyjmuje roczny plan prac ustanawiający priorytety i działania do podjęcia, w tym podział środków finansowych, kryteria procentowego udziału wkładu finansowego Wspólnoty, w tym kryteria oceny dotyczące zastosowania zasady wyjątkowej użyteczności, a także uzgodnienia dotyczące realizacji wspólnych strategii i działań określonych w art. 9 tej samej decyzji.

Na mocy art. 8 decyzji programowej Komisja przyjmuje kryteria wyboru, kryteria kwalifikacji (dalej: kryteria przyznawania finansowania) oraz inne kryteria w odniesie­ niu do wkładów finansowych do działań w ramach programu, zgodnie z art. 4 tej samej decyzji.

Decyzją nr 1350/2007/WE (zwaną dalej „decyzją progra­ mową”) ustanowiono drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2008–2013), dalej zwany „drugim programem w dziedzinie zdrowia”. Drugi program w dziedzinie zdrowia ma na celu uzupełnienie i wsparcie polityki państw członkowskich oraz dodanie jej wartości. Ma się przyczynić do zwiększenia solidarności i dobrobytu w Unii Europejskiej. Celami programu są: poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego oby­ wateli, promocja zdrowia, w tym zmniejszenie nierówności w dziedzinie zdrowia oraz tworzenie i rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat zdrowia.

Zgodnie z art. 4 i 6 decyzji 2004/858/WE Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów realizuje określone działania w celu realizacji programu w dziedzinie zdrowia publicznego i powinna otrzymać na ten cel odpowiednie środki.

(2)

(6)

Artykuł 75 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/ 2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3) (zwanego dalej „rozpo­ rządzeniem finansowym”) stanowi, że zaciągnięcie zobo­ wiązań dotyczących wydatków powinno być poprzedzone decyzją w sprawie finansowania przyjętą przez instytucję lub organ, któremu instytucja ta przekaże uprawnienia.

(1) Dz.U. L 301 z 20.11.2007, s. 3 (2) Dz.U. L 369 z 16.12.2004, s. 73.

(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

L 340/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2009

(7)

Zgodnie z art. 110 rozporządzenia finansowego przy­ znanie dotacji następuje w ramach rocznych programów prac publikowanych na początku roku budżetowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 340 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.