Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 342 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 342 POZ 1

Strona 1 z 39
22.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (WE) NR 1221/2009 z dnia 25  listopada 2009  r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w  systemie ekozarządzania i  audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr  761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i  2006/193/WE


PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu

Wspólnocie (EMAS) oraz rozwój inicjatyw mających na celu zachęcenie organizacji do publikowania ścisłych i nie­ zależnie zweryfikowanych sprawozdań dotyczących efek­ tów działalności środowiskowej lub zrównoważonego rozwoju.

(3)

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W komunikacie Komisji z dnia 30 kwietnia 2007 r. doty­ czącym średniookresowego przeglądu szóstego wspólno­ towego programu działań w  zakresie środowiska naturalnego uznano, że istnieje konieczność poprawy funkcjonowania dobrowolnych instrumentów przezna­ czonych dla przemysłu oraz że instrumenty te mają znacz­ ny potencjał, jednak nie zostały w  pełni rozwinięte. W komunikacie wzywa się Komisję do zmiany tych instru­ mentów w celu promowania ich stosowania oraz ograni­ czenia obciążeń administracyjnych wiążących się z zarządzaniem nimi. W komunikacie Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. dotyczą­ cym planu działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i  produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej uznano, że EMAS pomaga organizacjom optymalizować ich procesy produkcyjne dzięki zmniejszeniu wpływu na środowisko i  bardziej wydajnemu wykorzystaniu zasobów. W celu promowania spójnego podejścia w ramach instru­ mentów prawodawczych opracowywanych na poziomie wspólnotowym w  dziedzinie ochrony środowiska Komi­ sja i państwa członkowskie powinny przeanalizować, w ja­ ki sposób rejestracja w EMAS może zostać uwzględniona w  rozwoju prawodawstwa lub wykorzystana jako instru­ ment jego egzekwowania. W celu zwiększenia atrakcyjno­ ści EMAS dla organizacji Komisja i państwa członkowskie powinny również uwzględnić EMAS w swoich politykach zamówień publicznych oraz, w stosownych przypadkach, powinny określać uczestnictwo w  EMAS lub równoważ­ nych systemach zarządzania środowiskowego jako waru­ nek realizacji umów na roboty i usługi.

Artykuł 2 Traktatu stanowi, że do zadań Wspólnoty nale­ ży popieranie zrównoważonego rozwoju w  całej Wspólnocie. W decyzji nr  1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiającej szósty wspól­ notowy program działań w  zakresie środowiska natural­ nego (4) określono poprawę współpracy i  partnerstwa z przedsiębiorstwami jako strategiczne podejście do osiąg­ nięcia celów środowiskowych. Jednym z istotnych elemen­ tów tego podejścia są dobrowolne zobowiązania. W  tym kontekście niezbędne jest zachęcanie do szerszego uczest­ nictwa w  systemie ekozarządzania i  audytu we

(4)

(2)

(5)

(1)  Opinia z  dnia 25  lutego 2009  r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2)  Dz.U. C 120 z 28.5.2009, s. 56. (3)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. (dotych­ czas nieopublikowana w  Dzienniku Urzędowym) i  decyzja Rady z dnia 26 października 2009 r. (4)  Dz.U. L 242 z 10.9.2002, s. 1.

L 342/2

(6)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(13)

22.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 342 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L342 - 59 z 200922.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (1)

  • Dz. U. L342 - 46 z 200922.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.