Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 342 POZ 46

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 342 POZ 46

Strona 1 z 9
L 342/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2009

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (WE) NR 1222/2009 z dnia 25  listopada 2009  r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i  innych zasadniczych parametrów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu


(6)

Opony charakteryzuje szereg wzajemnie powiązanych ze sobą parametrów. Ulepszenie jednego parametru, na przy­ kład oporu toczenia, może mieć negatywny wpływ na po­ zostałe parametry, takie jak przyczepność na mokrej nawierzchni, podczas gdy optymalizacja przyczepności na mokrej nawierzchni może negatywnie wpłynąć na ze­ wnętrzny hałas toczenia. Należy zachęcać producentów opon, by optymalizowali wszystkie parametry, idąc dalej niż standardy już osiągnięte. Opony pozwalające na obniżenie zużycia paliwa są opła­ calne ekonomicznie, ponieważ oszczędności paliwa z nad­ datkiem rekompensują wyższą cenę zakupu opon, która wynika z wyższych kosztów produkcji. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w  zakresie homologacji typu pojazdów sil­ nikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (3) ustanawia wymo­ gi minimalne dotyczące oporu toczenia opon. Postęp tech­ niczny umożliwia znaczne obniżenie strat energii powodowanych oporem toczenia opon, w  stopniu więk­ szym, niż przewidują wymogi minimalne. Aby zmniejszyć oddziaływanie transportu drogowego na środowisko, wła­ ściwe jest zatem ustanowienie przepisów zachęcających użytkowników końcowych do zakupu opon pozwalają­ cych na większe obniżenie zużycia paliwa przez dostarcza­ nie im zharmonizowanych informacji na temat tego parametru. Hałas ruchu drogowego stanowi znaczną uciążliwość i ma szkodliwy wpływ na zdrowie. Rozporządzenie (WE) nr  661/2009 określa wymogi minimalne w  zakresie ze­ wnętrznego hałasu toczenia opon. Postęp techniczny umożliwia znaczne zmniejszenie zewnętrznego hałasu to­ czenia, w  stopniu większym, niż przewidują wymogi mi­ nimalne. Aby zmniejszyć hałas ruchu drogowego, właściwe jest zatem ustanowienie przepisów zachęcają­ cych użytkowników końcowych do zakupu opon charakteryzujących się niskim zewnętrznym hałasem to­ czenia przez dostarczanie im zharmonizowanych informa­ cji na temat tego parametru. Zapewnienie zharmonizowanych informacji na temat ze­ wnętrznego hałasu toczenia ułatwiłoby również wdroże­ nie środków przeciwdziałających hałasowi ruchu drogowego i przyczyniłoby się do podniesienia świadomo­ ści co do roli opon w powodowaniu hałasu w ruchu dro­ gowym w  ramach dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszą­ cej się do oceny i  zarządzania poziomem hałasu w środowisku (4).

po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(7)

Zapewnienie mobilności zgodnej z  zasadami zrównowa­ żonego rozwoju jest dużym wyzwaniem, przed jakim stoi Wspólnota w świetle zmian klimatu i potrzeby wspierania europejskiej konkurencyjności, co podkreślono w  komu­ nikacie Komisji z  dnia 8  lipca 2008  r. zatytułowanym „Ekologiczny transport”. W komunikacie Komisji z  dnia 19  października 2006  r. zatytułowanym „Plan działania na rzecz racjonalizacji zu­ życia energii: sposoby wykorzystania potencjału” podkre­ ślono możliwość zmniejszenia całkowitego zużycia energii o  20 % do 2020  r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 342 POZ 46 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L342 - 59 z 200922.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (1)

  • Dz. U. L342 - 1 z 200922.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.